ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*costly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น costly, -costly-

*costly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
costly (adj.) ซึ่งใช้เวลาหรือความพยายาม
costly (adj.) ซึ่งทำลายล้าง Syn. damaging
costly (adj.) แพง See also: ราคาสูง Syn. expensive, high-priced, pricy
costly (adj.) ฟุ่มเฟือย
uncostly (adj.) (ราคา) ย่อมเยา See also: (ราคา) ถูก Syn. cheap, reasonable Ops. expensive
English-Thai: HOPE Dictionary
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive,rich
English-Thai: Nontri Dictionary
costly(adj) แพง,มีค่ามาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก
Gio Monaco is a very costly watch Only three of them in Korea!จีโอ โมนาโคนะเป็นนาฬิกาที่มีค่ามากนะ! \ มีเพียง 3เรือนในเกาหลีนะ
We've had too many costly delays already.สงสัยเราคงจะเยอะจัด แล้วนี่มันก็สายแล้ว
Let us hope it is not a costly one.หวังว่าครั้งนี้เราคงจะไม่ต้องจ่ายแพงหรอกนะ
What new slights have prompted this costly eruption?แล้วนี่มันเรื่องอะไรอีก ถึงต้องทำลายของแบบนี้?
A calculated risk following a costly victory on the planet Malastareความเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้ว หลังชัยชนะราคาแพงบนดาวเคราะห์มาลัสแตร์
A rare and costly thing, as clear and tasteless as water.หายากและราคาสูงนัก ใส และไร้รสเหมือนน้ำเปล่า ไม่ทิ้งร่องรอยใด
Based on his income, it'd be very costly if he got a divorce.จากรายได้ของเขา ถ้าเขาถูกฟ้อง คงต้องจ่ายมหาศาลเลยล่ะ
If you save us and this city a long and costly trial, waive your right to counsel and confess, right now.ถ้าคุณบันทึกเราและเมืองนี้ ทดลองใช้เวลานานและค่าใช้จ่าย สละสิทธิในการให้คำปรึกษาและ ยอมรับในขณะนี้
So it came as a relief when his failing health and a costly lawsuit were forcing them to sell to the competition.ดังนั้นจึงมาเป็นความโล่งอกเมื่อ สุขภาพของเขาและความล้มเหลวในคดีค่าใช้จ่าย ถูกบังคับให้พวกเขาจะขายให้กับ การแข่งขัน
He comes down too early in a costly mistake.เขาร่วงเร็วเกินไป ค่าของความผิดพลาดนี้
Better cool them off before they move from gambling and whoring to sins that are more costly to repair.น่าจะทำให้เจ้าพวกนั้นใจเย็นลงหน่อย ก่อนที่มันจะเปลี่ยนจากพนันและเที่ยวผู้หญิง เป็นอะไรที่รุ่นแรงกว่านี้

*costly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
值钱[zhí qián, ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, 值钱 / 值錢] valuable; costly; expensive
昂贵[áng guì, ㄤˊ ㄍㄨㄟˋ, 昂贵 / 昂貴] expensive; costly

*costly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
高くつく;高く付く[たかくつく, takakutsuku] (exp,v5k) to be expensive; to be costly

*costly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep FR: précieux ; de valeur ; onéreux
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux

*costly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufwändig; aufwendig [alt]; kostspielig {adj} | aufwändiger; aufwendiger [alt]; kostspieliger | am aufwändigsten; am aufwendigsten [alt]; am kostspieligstencostly | costlier | costliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *costly*
Back to top