ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*console*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น console, -console-

*console* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
console (n.) คอนโซล See also: ตำแหน่งด้านหน้ารถที่มีหน้าปัดต่างๆ อยู่
console (vt.) ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย Syn. comfort
console with (phrv.) ปลอบโยน See also: ปลอบใจ
consoler (n.) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน Syn. sympathizer
consoler (n.) ผู้เห็นอกเห็นใจ Syn. condoler
English-Thai: HOPE Dictionary
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
console๑. ส่วนเฝ้าคุม๒. จอเฝ้าคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote console๑. ส่วนเฝ้าคุมระยะไกล๒. จอเฝ้าคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้พอใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
ทำให้พึงใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
ทำให้สบายใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ
ทำให้เบิกบาน (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
บำรุงขวัญ (v.) console See also: comfort
ประโลม (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
ปลอบประโลม (v.) console See also: comfort, soothe Syn. ปลอบใจ, ปลอบ
รับขวัญ (v.) console See also: comfort Syn. ปลอบ, ปลอบโยน
โอ๋ (v.) console See also: soothe, comfort Syn. ปลอบ
โอ้โลม (v.) console See also: soothe, comfort Syn. ปลอบโยน, เอาใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come here, let me console youมาที่นี่, ให้ฉันอุปกรณ์ควบคุมระบบที่คุณ
I want the marble console and that painting of St. Augustine.แล้วก็โต๊ะหินอ่อน กับภาพเขียนเซนต์ออกัสทินนั่นอีก
Basically, uh, we just, uh-uh... are requiring customers to clean up after themselves and allowing others to enjoy the various video game consoles- specifically, the Madden football, you know.โดยหลักแล้ว เราแค่ อืม... ต้องการให้ลูกค้า ทำความสะอาดหลังจากที่พวกเขา เขามาสนุกกัน
Maybe I should go in there and console her.บางทีผมน่าจะเข้าไป แล้วปลอบเธอ
Well, I locked you out of the computer system using the remote console that every room in Castle is equipped with.ผมก็ปิดระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้รีโมตควบคุม ที่อยู่ ในทุกๆห้อง
I've dusted the console,all of the railings.ไม่เจอรอยนิ้วมืออะไรที่ใช้ได้เลย
Be consoled that your life has saved manyส่วนเจ้าคงทำได้เพียงปลอบใจตัวเอง
We can't even console ourselves that our enemy is just as tired as we are.ปลอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ว่าศัตรูเราก็เหนื่อย
Let's get this console running, now;มาทำให้ไอ้เครื่องนี้มันทำงานกันเถอะ
Well, if you can 'console, I do not I andro 'nowhere.เอ่อ, นี่ไม่ใช่การปลอบใจนะ แต่ผมจะไม่ไปไหน
But these consoles just came on.แต่แผงควบคุม กำลังทำงาน
I'm making sure we still have enough power to control these consoles when approaching the star.ฉันจะทำให้แน่แน่ใจ เรายังคงมีพลังงานเพียงพอ เพื่อควบคุมแผงควบคุมเหล่านั้น เมื่อกำลังเข้าใกล้ดวงดาว

*console* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自慰[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, 自慰] console oneself; masturbate; onanism; masturbation
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, 三用表] instrument console (diving)
吊民伐罪[diào mín fá zuì, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, 吊民伐罪 / 弔民伐罪] to console the people and punish the tyrant
慰藉[wèi jiè, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˋ, 慰藉] consolation; console
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 游戏设备 / 遊戲設備] gaming device; controller (computer; console)
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, 操作台] operating desk; control panel; console

*console* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges
コンソールアプリケーション[, konso-ruapurike-shon] (n) {comp} console application
コンソールタイプ[, konso-rutaipu] (n) console type
コンソールプログラム[, konso-rupuroguramu] (n) {comp} console program
コンソールポート[, konso-rupo-to] (n) {comp} console port
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (n) {comp} (operator) console
労る(P);労わる(io)[いたわる, itawaru] (v5r,vt) (1) to pity; to sympathize with; to sympathise with; to console; to be kind to; (2) to tend to (e.g. an injury); to care for; to nurse; (P)
慰める[なぐさめる, nagusameru] (v1,vt) to comfort; to console; to amuse; (P)
操作盤[そうさばん, sousaban] (n) control board; control panel; console
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンソール[こんそーる, konso-ru] console
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (operator) console
操作卓[そうさたく, sousataku] (operator) console
表示操作卓[ひょうじそうさたく, hyoujisousataku] display console
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console

*console* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
เกมกด[n.] (kēmkot) EN: FR: console de jeux [f]
โอ๋[v.] (ō) EN: pamper ; mollycoddle ; baby ; console ; soothe FR: consoler
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūa) EN: control panel ; console FR: pupitre de commande [m] ; console [f]
แผงควบคุมเกม[n. exp.] (phaēng khūa) EN: games console FR: console de jeux (vidéo) [f]
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ปลอบขวัญ[v.] (pløpkhwan) EN: soothe ; comfort ; console FR:
ปลอบประโลม[v. exp.] (pløp pralōm) EN: console ; comfort ; soothe FR:
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up FR: réconforter ; consoler
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight ; cheer up ; make feel good FR:
ประโลมใจ[v. exp.] (pralōm jai) EN: comfort ; soothe ; console FR:
ทำให้สบายใจ[v. exp.] (thamhai sab) EN: console FR: rassurer

*console* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsolfräsmaschine {f} [techn.]console milling machine
Bedienpult {n}control console; operator's console
Konsole {f}console; bracket
Konsolenschelle {f}console clamp
Pult {n}console

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *console*
Back to top