ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-console-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น console, *console*,

-console- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come here, let me console youมาที่นี่, ให้ฉันอุปกรณ์ควบคุมระบบที่คุณ
I want the marble console and that painting of St. Augustine.แล้วก็โต๊ะหินอ่อน กับภาพเขียนเซนต์ออกัสทินนั่นอีก
Maybe I should go in there and console her.บางทีผมน่าจะเข้าไป แล้วปลอบเธอ
Well, I locked you out of the computer system using the remote console that every room in Castle is equipped with.ผมก็ปิดระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้รีโมตควบคุม ที่อยู่ ในทุกๆห้อง
We can't even console ourselves that our enemy is just as tired as we are.ปลอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ว่าศัตรูเราก็เหนื่อย
Let's get this console running, now;มาทำให้ไอ้เครื่องนี้มันทำงานกันเถอะ
To bring someone else up to speed-- [slaps console decidedly]พาใครสักคนมาเพื่อเพิ่มความเร็ว...
Looking for an active console somewhere.มาหาสิ่งที่ยังทำงานในบางจุด
When you lose, you'll be able to console yourself that I've prevented you from confessing to a mass murder.ถ้านายแพ้ นายจะต้องไป ปลอบขวัญตัวเองบ้างแล้ว นั่นคือสิ่งผมจะปกป้องนาย จากการสำนึกบาป ในการฆาตกรรมหมู่
Colonel, a console just came onผู้พัน,มีแผงควบคุมติดต่อเข้ามา
There's a console over there.มันมีคอนโซลอยู่ตรงนั้น
I don't like being raked over coals for not knowing the secret handshake. You know, console yourself.เผื่อคุณจะดีขึ้น ฉันอาจถูกไล่ออก

-console- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自慰[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, 自慰] console oneself; masturbate; onanism; masturbation
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, 三用表] instrument console (diving)
吊民伐罪[diào mín fá zuì, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, 吊民伐罪 / 弔民伐罪] to console the people and punish the tyrant

-console- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges
コンソールアプリケーション[, konso-ruapurike-shon] (n) {comp} console application
コンソールタイプ[, konso-rutaipu] (n) console type
コンソールプログラム[, konso-rupuroguramu] (n) {comp} console program
コンソールポート[, konso-rupo-to] (n) {comp} console port
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (n) {comp} (operator) console
操作盤[そうさばん, sousaban] (n) control board; control panel; console
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンソール[こんそーる, konso-ru] console
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (operator) console
操作卓[そうさたく, sousataku] (operator) console
表示操作卓[ひょうじそうさたく, hyoujisousataku] display console
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console

-console- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
เกมกด[n.] (kēmkot) EN: FR: console de jeux [f]
โอ๋[v.] (ō) EN: pamper ; mollycoddle ; baby ; console ; soothe FR: consoler
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūa) EN: control panel ; console FR: pupitre de commande [m] ; console [f]
แผงควบคุมเกม[n. exp.] (phaēng khūa) EN: games console FR: console de jeux (vidéo) [f]
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ปลอบขวัญ[v.] (pløpkhwan) EN: soothe ; comfort ; console FR:
ปลอบประโลม[v. exp.] (pløp pralōm) EN: console ; comfort ; soothe FR:
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up FR: réconforter ; consoler
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight ; cheer up ; make feel good FR:
ประโลมใจ[v. exp.] (pralōm jai) EN: comfort ; soothe ; console FR:
ทำให้สบายใจ[v. exp.] (thamhai sab) EN: console FR: rassurer

-console- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedienpult {n}control console; operator's console

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -console-
Back to top