ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*condense*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น condense, -condense-

*condense* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condense (vt.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้ลดลง Syn. contract, compress
condense (vt.) ย่อ Syn. abridge, abbreviate
condensed milk (n.) นมข้นหวาน
condenser (n.) เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว
English-Thai: HOPE Dictionary
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condensed milkn. นมข้น
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
condense spikeช่อเชิงลดแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
water-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condenseการควบแน่น [การแพทย์]
Condensed milkนมข้นหวาน [TU Subject Heading]
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมข้นหวาน (n.) sweetened condensed milk Syn. นมข้น
กลั่นตัว (v.) condense
ควบแน่น (v.) condense See also: compress
คอนเดนเซอร์ (n.) condenser
นพนิต (n.) condensed cheese See also: clarified butter Syn. เนยข้น
นมข้น (n.) condensed milk
ย่อขนาด (v.) condense See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract
ย่อส่วน (v.) condense See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract Syn. ย่อขนาด
เครื่องควบแน่น (n.) condenser
เนยข้น (n.) condensed cheese See also: clarified butter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Reader's Digest condensed books.รีดเดอร์ไดเจสต์หนังสือย่อ
The other thing they fucked up-- this wasn't made with condensed milk.อีกอย่างที่พลาด นี่ไม่ใช่นมข้นจืด
The water vapor condensed and fell in torrential downpours.ไอน้ำควบแน่น แล้วตกลงมาเป็นฝน
Facts, details, condense, plot, tell it.ข้อมูล, รายละเอียด, สรุป, ลำดับ, ว่ามา.
How much more condensed could it have been?เท่าไหร่ถึงเป็นไปได้
When you saw the condensed version,ตอนที่คุณเห็นลิสย่อของฉัน
You're afraid that canned peaches and condensed milk are going to go bad?เธอบอกว่ากลัวพีชกระป๋อง กับนมข้นจะเสียเนี่ยนะ
Now, evaporated zinc will only condense onto metal.เอาล่ะ สังกะสีจะถูกทำให้ระเหย น้อยลงไปเมื่ออยู่กับโลหะ
And recondense it to a solid state.แล้วพอกพูนมันให้กลับมาเป็นของแข็ง
AS THESE GASES COOLED AND CONDENSED INSIDE THEM,อาศัยอยู่ในนี้นั่งร้านเข้มเรื่อง
No, every writer condenses people for better dramatic effect.ไม่นะ นักเขียนทุกคนก็ต้องผสมผสานตัวละคร เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์มากขึ้นไง
The proposal you sent in was a condensed version of a book that was already published...ต้นฉบับที่คุณย่อมา จากหนังสือที่ตีพิมพ์ขายแล้ว

*condense* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚[níng jù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 凝聚] condense; aggregation; coagulate; coacervation
凝聚态[níng jù tài, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄊㄞˋ, 凝聚态 / 凝聚態] condensed matter (phys.)
凝结[níng jié, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 凝结 / 凝結] to condense; to solidify; to coagulate; clot (of blood)
固体热容激光器[gù tǐ rè róng jī guāng qì, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, 固体热容激光器 / 固體熱容激光器] solid state hot condensed laser (SSHCL)
凝练[níng liàn, ㄋㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˋ, 凝练 / 凝練] concise; compact; condensed

*condense* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P)
コンデンス[, kondensu] (n,vs) condense
コンデンスミルク[, kondensumiruku] (n) condensed milk
マイカコンデンサー[, maikakondensa-] (n) mica condenser
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P)
加糖練乳[かとうれんにゅう, katourennyuu] (n) sweetened condensed milk
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser
復水器[ふくすいき, fukusuiki] (n) condenser
煎じ詰める[せんじつめる, senjitsumeru] (v1,vt) to boil down; to condense
練乳;煉乳;れん乳[れんにゅう, rennyuu] (n) condensed milk
還流冷却器[かんりゅうれいきゃくき, kanryuureikyakuki] (n) reflux condenser
集光器[しゅうこうき, shuukouki] (n) condenser
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser

*condense* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คอนเดนเซอร์ = ค็อนเด็นเซ่อร์[n.] (khøndēnsoē) EN: condenser FR: condensateur [m]
เครื่องควบแน่น[n.] (khreūangkhū) EN: condensor FR: condenseur [m]
ควบแน่น[v.] (khūapnaen) EN: condense ; compress FR: condenser
กลั่นตัว[v. exp.] (klan tūa) EN: condense FR: se condenser
นวนิต[n.] (nawanit) EN: condensed cheese ; ghee FR:
งบการเงินอย่างย่อ[n. exp.] (ngop kānngo) EN: condensed financial statement FR:
เนยข้น[n. exp.] (noēi khon) EN: condensed cheese FR:
นมข้น[n.] (nomkhon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk FR: lait concentré [m]
นมข้นหวาน[n. exp.] (nomkhon wān) EN: sweetened condensed milk FR: lait concentré sucré [m]
นมข้นหวานคืนรูป[n. exp.] (nomkhon wān) EN: reconstituted sweetened condensed milk FR:
นพนิต[n.] (nopphanit) EN: condensed cheese ; ghee FR:
สังเขป[v.] (sangkhēp) EN: summarize ; condense FR: synthétiser
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed FR: bref
ย่อความ[n.] (yø khwām) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement FR: précis [m] ; sommaire [m] ; abrégé [m] ; résumé [m] ; condensé [m] ; digest [m] (anglic.)
ย่อความ[v.] (yø khwām) EN: summarize ; condense ; abbreviate ; be brief FR: abréger
ย่นย่อ[adj.] (yonyø) EN: condensed ; abridged FR:
ย่อส่วน[v.] (yøsūan = yø) EN: condense ; scale down FR:
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser

*condense* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kondensatorregelventil {n} [techn.]condenser control valve
Kondensatorschlauch {m} [techn.]condenser pipe
Kondensatordruck {m}condenser pressure
Kondensatorgefäß {n}condenser vessel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *condense*
Back to top