ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-condense-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น condense, *condense*,

-condense- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, evaporated zinc will only condense onto metal.เอาล่ะ สังกะสีจะถูกทำให้ระเหย น้อยลงไปเมื่ออยู่กับโลหะ
They condense like raindrops from giant clouds of gas and dust.พวกเขารวมตัวเหมือนเม็ดฝน จากเมฆยักษ์ของก๊าซและฝุ่นละออง
A few thousand years after each impact, the Earth would have cooled down enough for water to condense into oceans.ไม่กี่พันปีหลังจาก ผลกระทบแต่ละ โลกจะได้เย็นลงพอ สำหรับน้ำที่จะรวม ตัวเป็นมหาสมุทร
Our Milky Way has more than 100 of these vast clouds, a place where gas and dust condense to form new stars and planets.ทางช้างเผือกของเรามีมาก กว่า 100 ของเมฆใหญ่เหล่านี้ สถานที่ที่ก๊าซและฝุ่นควบแน่น ในรูปแบบใหม่ดาวและดาวเคราะห์

-condense- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンデンス[, kondensu] (n,vs) condense
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P)
煎じ詰める[せんじつめる, senjitsumeru] (v1,vt) to boil down; to condense

-condense- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
ควบแน่น[v.] (khūapnaen) EN: condense ; compress FR: condenser
กลั่นตัว[v. exp.] (klan tūa) EN: condense FR: se condenser
สังเขป[v.] (sangkhēp) EN: summarize ; condense FR: synthétiser
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อความ[n.] (yø khwām) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement FR: précis [m] ; sommaire [m] ; abrégé [m] ; résumé [m] ; condensé [m] ; digest [m] (anglic.)
ย่อความ[v.] (yø khwām) EN: summarize ; condense ; abbreviate ; be brief FR: abréger
ย่อส่วน[v.] (yøsūan = yø) EN: condense ; scale down FR:
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -condense-
Back to top