ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*civilian*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น civilian, -civilian-

*civilian* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
civilian (n.) คนในกองทัพที่ไม่ร่วมทำการรบ (เช่น แพทย์, พระ) Syn. neutral
civilian (n.) ชาวบ้าน See also: ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Syn. inhabitant
civilian army (n.) ทหารกองหนุน Syn. military force, army
English-Thai: HOPE Dictionary
civilian(ซิวิล'เยิน) n. พลเรือน,นักศึกษากฎหมายแพ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
civilian(n) พลเรือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civilianพลเรือน, ฝ่ายพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Evacuation of civiliansการอพยพพลเรือน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลเรือน (n.) civilian See also: official Syn. ข้าราชการ
พลเรือน (n.) civilian See also: noncombatants Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง
ราษฎร (n.) civilian See also: noncombatants Syn. ประชาชน, พลเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there are no civilians in the desert.และมีพลเรือนในทะเลทรายไม่ มี ยกเว้นฉัน ฉันพลเรือน
Rambo's a civilian now, he's my problem.แรมโบ้ คือพลเรือนในขณะนี้ เขาเป็นปัญหาของผม
FOR YOU! For me, civilian life is nothing.สำหรับคุณ สำหรับผมชีวิตพลเรือนไม่มีอะไร
Only civilians will visit. Don't you think so, Your Highness?คงมีแต่ชาวบ้านแวะไป เห็นด้วยมั้ยครับ
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย
But some English civilians have been killed.แต่มีชาวอังกฤษถูกฆ่าตาย
This is a civilian team, and we don't have to be subjected to your tyranny.พวกเราเจริญแล้วนะท่าน เราไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้อาณัติคุณ
You just watch your mouth, mister. this department's laying off civilians left and right.ระวังปากหน่อย นายเป็นลูกน้องฉันนะ
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า
All of a sudden this civilian rushes into the plane.ทำไมพี่ไม่หาห้องเช่าสักห้อง แล้วมาทำงานกับผมล่ะครับ
It was strange to see soldiers on the street... all of them terrified of the civilian population... any one of whom could be an IRA gunman.มันแปลกเพื่อดู ทหารบนถนน ... ทั้งหมดของพวกเขากลัว ของประชากรพลเรือน ... หนึ่งคนใดอาจจะ มือปืน, บ้านมือสอง
This is a civilian facility.นี่คือสิ่งอำนวยความ สะดวกพลเรือน

*civilian* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
撤侨[chè qiáo, ㄔㄜˋ ㄑㄧㄠˊ, 撤侨 / 撤僑] to evacuate (e.g. foreign civilians from a war zone)
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
民用[mín yòng, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄥˋ, 民用] (for) civilian use
平民[píng mín, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, 平民] (ordinary) people; commoner; civilian

*civilian* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビリアン[, shibirian] (n) civilian
シビリアンコントロール[, shibiriankontoro-ru] (n) civilian control; (P)
官武[かんぶ, kanbu] (n) civilian and military man
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes
文民[ぶんみん, bunmin] (n,adj-no) civilian; (P)
文民統制[ぶんみんとうせい, bunmintousei] (n) civilian control
私服[しふく, shifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; (P)
軍属[ぐんぞく, gunzoku] (n) civilian in military employ; (P)
軍民[ぐんみん, gunmin] (n) the military and civilians
非戦闘員[ひせんとういん, hisentouin] (n) non-combatant; civilian

*civilian* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าราชการพลเรือน[n. exp.] (khārātchakā) EN: civilian government official ; civil servant ; civil official FR:
พสกนิกร[n.] (phasokkanik) EN: inhabitants ; citizens ; people ; civilians ; subjects ; populace FR:
พลเมือง[n.] (phonlameūan) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f] ; gens [fpl]
พลเรือน[n.] (phonlareūoe) EN: civil ; civilian ; noncombatant FR: civil [m]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes FR: police secrète [f]

*civilian* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zivilbevölkerung {f}civilian population
Zivilist {m}civilian
Zivilluftfahrt {f}civilian aviation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *civilian*
Back to top