ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bureau*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bureau, -bureau-

*bureau* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bureau (n.) สำนักงาน See also: ทบวง Syn. office
Bureau of the Crown Property (n.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Bureau of the Royal Household (n.) สำนักพระราชวัง
bureaucracy (n.) ระบบบริหารที่มีพิธีรีตรอง
bureaucrat (n.) ข้าราชการ
bureaucratic (adj.) เกี่ยวกับระบบราชการ Syn. ministerial, official
bureaucratic (adj.) เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ
marriage bureau (n.) หน่วยงานจัดหาคู่
English-Thai: HOPE Dictionary
bureau(บิว'โร) n. สำนักงาน,สำนักข่าว,สำนัก -pl. bureaus,bureaux -Conf.bureaux
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
bureaux(บิว'โรซ) n. พหูพจน์ของ bureau
politbureau(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต
press bureaun. แผนกหนังสือพิมพ์ของหน่วยงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
bureau(n) ที่ทำการ,โต๊ะทำงาน,โต๊ะเขียนหนังสือ
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bureauสำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureaucracy๑. อำมาตยาธิปไตย๒. ระบบข้าราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bureau de Cooperation pour le Francaisสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส
Bureaucracyระบบราชการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวาน (n.) bureaucrat See also: lord, peer, nobility Syn. ขุนนาง, กว่าน
กว่าน (n.) bureaucrat See also: lord, peer, nobility Syn. ขุนนาง, กวาน
ทบวง (n.) bureau See also: government department, office
พว. (n.) Bureau of the Royal Household Syn. สำนักพระราชวัง
สยช. (n.) National Youth Bureau See also: NYB Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ (n.) Bureau of the Budget
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (n.) National Youth Bureau See also: NYB Syn. สยช.
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (n.) Bureau of the Crown Property
สำนักพระราชวัง (n.) Bureau of the Royal Household Syn. พว.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I called the Weather Bureau this morning.ฉันเรียกว่าสำนักสภาพอากาศในเช้าวันนี้
The head of the Federal Bureau of Investigation.หัวหน้าของสำนักงานสืบสวนกลาง
You know my brother-in-law works for the Bureau of Investigation.นายรู้ไม๊ ว่าพี่เขยฉันทำงานที่ สำนักงานสืบสวน.
Agent Mulder has developed a consuming devotion to an unassigned project outside the Bureau mainstream.Spooky Mulder "ผี" มัลเดอร์ Agent Mulder ได้เริ่มอุทิศตัวเองให้กับ
Maybe what you could explain to me is why it's Bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them.- คุณมีทฤษฎีอธิบายไหม ? - ผมมีอยู่มากมายเลยหละ นั่นเป็นอะไรที่อยากให้คุณอธิบายว่า ทำไมนโยบายของหน่วย
The Bureau has it out for us already.สำนักงานสั่งให้เราทำเรื่องแล้ว
Are we going to let a bunch of Washington bureaucrats... stand in the way of progress?เราจะให้เจ้าหน้าที่ในวอชิงตัน สั่งให้ไม่ต้องมายุ่งกับงานทดลองเรา
Chief, I'm sorry to bother you, but Mr. Nakamura of the Treaties Bureau is here to see you.หัวหน้า, ขอโทษที่ขัดจังหวะ, ตอนนี้คุณนากามูระ จากฝ่ายสนธิสัญามาขอพบค่ะ
According to the register, a Mr. Nakamura from the Treaties Bureau and a Dr. Willis, sir.จากบันทึก เป็นของคุณนากามูระ แผนกสนธิสัญญา และดอคเตอร์วิลลิสค่ะ
The bureaucrats that run these things don't understand mountain people, nor Indians neither.พวกเจ้าหน้าที่ที่ ทำเรื่องนี้ ไม่เข้าใจเรื่องคนภูเขาหรอก พวกอีนเดียนก็เหมือนกัน
It was sent to the local news bureau there and sent to us via satellite just a few minutes ago.ในเมืองพาสโซ ฟุนโด ประเทศบราซิล ถูกส่งไปที่สำนักข่าวท้องถิ่น และเราได้รับภาพทางดาวเทียมเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา
Here's the number for the Bureau. The FBI takes harbouring fugitives very seriously.นี่ครับเบอร์โทรศัพท์เรา เอฟบีไอถือเรื่อง ให้ที่พักพิงคนร้ายเป็นเรื่องใหญ่

*bureau* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, 司长 / 司長] bureau chief
民政厅[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, 民政厅 / 民政廳] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
宦门[huàn mén, ㄏㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, 宦门 / 宦門] family of officials; family with connections to the bureaucracy (i.e. the middle classes in imperial China)
联邦调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, 联邦调查局 / 聯邦調查局] FBI (Federal Bureau of Investigation)
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
司天台[sī tiān tái, ㄙ ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ, 司天台 / 司天臺] Observatory or Bureau of Astronomy (official title) from the Tang dynasty onwards
[shǔ, ㄕㄨˇ, 署] office; bureau; to sign
官僚[guān liáo, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ, 官僚] official; bureaucrat; government employee who doesn't do any work
官倒[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, 官倒] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude
国家广播电影电视总局[guó jiā guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 国家广播电影电视总局 / 國家廣播電影電視總局] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电
气象局[qì xiàng jú, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˊ, 气象局 / 氣象局] weather bureau; meteorological office
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 僚] bureaucrat
官僚主义[guān liáo zhǔ yì, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 官僚主义 / 官僚主義] bureaucracy
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
地震局[dì zhèn jú, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 地震局] earthquake bureau
矿务局[kuàng wù jú, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄐㄩˊ, 矿务局 / 礦務局] mining affairs bureau
官场[guān chǎng, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ, 官场 / 官場] officialdom; bureaucracy
宦海[huàn hǎi, ㄏㄨㄢˋ ㄏㄞˇ, 宦海] officialdom; bureaucracy
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, 中国地震台 / 中國地震台] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国地震局 / 中國地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
国家地震局[Guó jiā dì zhèn jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 国家地震局 / 國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau

*bureau* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape
キャリア組[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau
コンベンションビューロー[, konbenshonbyu-ro-] (n) convention bureau
サービスビューロー[, sa-bisubyu-ro-] (n) {comp} Service Bureau
ツーリストビューロー[, tsu-risutobyu-ro-] (n) tourist bureau
トップ[, toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P)
トラベルビューロー[, toraberubyu-ro-] (n) travel bureau
ビューロクラシー[, byu-rokurashi-] (n) bureaucracy
ビューロクラット[, byu-rokuratto] (n) bureaucrat
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] (n) {comp} delivery via bureaufax service; PD PR
中央官庁[ちゅうおうかんちょう, chuuoukanchou] (n) central government agencies; central bureaucracy
内閣法制局[ないかくほうせいきょく, naikakuhouseikyoku] (n) Cabinet Legislation Bureau; (P)
医薬[いやく, iyaku] (n,adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P)
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system)
報道局[ほうどうきょく, houdoukyoku] (n) news bureau; press bureau
[かん, kan] (n) government service; the bureaucracy
官僚[かんりょう, kanryou] (n) bureaucrat; bureaucracy; (P)
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians)
官僚主義[かんりょうしゅぎ, kanryoushugi] (n) bureaucracy
官僚主義者[かんりょうしゅぎしゃ, kanryoushugisha] (n) bureaucrat
官僚制[かんりょうせい, kanryousei] (n) bureaucracy
官僚化[かんりょうか, kanryouka] (n,vs) bureaucratization; bureaucratisation
官僚政治[かんりょうせいじ, kanryouseiji] (n,adj-no) bureaucratic government
官僚機構[かんりょうきこう, kanryoukikou] (n) bureaucratic organization; bureaucracy
官僚臭[かんりょうしゅう, kanryoushuu] (n) smack of the bureaucrat
官官接待;官々接待[かんかんせったい, kankansettai] (n) (often local bureaucrats entertaining central bureaucrats) (See 接待・2) bureaucrats entertaining bureaucrats using public funds
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji)
官界[かんかい, kankai] (n) bureaucracy; (P)
局員[きょくいん, kyokuin] (n) clerk; (bureau, post-office) staff; (P)
役人根性[やくにんこんじょう, yakuninkonjou] (n) bureaucratism; bureaucratic nature
役所仕事[やくしょしごと, yakushoshigoto] (n) red tape; red-tapism; officialism; bureaucratic bungling
政治主導[せいじしゅどう, seijishudou] (n,adj-no) initiative taken by politicians (in the formulation of a policy or bill) (rather than by bureaucrats)
整理ダンス;整理箪笥[せいりダンス(整理ダンス);せいりだんす(整理箪笥), seiri dansu ( seiri dansu ); seiridansu ( seiri tansu )] (n) bureau; chest of drawers; cabinet
法制局[ほうせいきょく, houseikyoku] (n) Cabinet Legislation Bureau; (P)
用箪笥[ようだんす, youdansu] (n) small cabinet; chest of drawers; bureau
箪笥[たんす, tansu] (n) (uk) chest of drawers; bureau; cabinet; tansu; dresser; (P)
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
官僚[かんりょう, kanryou] Thai: ข้าราชการ English: bureaucrat

*bureau* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samna) EN: office building FR: immeuble de bureaux [m]
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย-[pref.] (ammāttaya-) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
แบบรัชกาล[n. exp.] (baēp ratcha) EN: bureaucratic FR:
บริษัทข้อมูลเครดิต[n. exp.] (børisat khø) EN: credit bureau FR:
บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (børisat rap) EN: FR: bureau de change [m]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thū) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau FR: agence de voyages [f]
บูโร[n.] (būrō) EN: bureau FR: bureau [m]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkra) EN: office suite (software) FR: suite bureautique [f]
ด่านตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (dān trūat k) EN: immigration station ; immigration ; port of entry FR: bureau de l'immigration [m]
เอฟบีไอ[org.] (Ēf.Bī.Ai.) EN: FBI (Federal Bureau of Investigation) FR: FBI [m]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
ห้องหนังสือ[n. exp.] (hǿng nangse) EN: study room FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]
ห้องทำงาน[n. exp.] (hǿng thamng) EN: office ; studio ; workshop FR: bureau [m]
ห้องตีตั๋ว [n. exp.] (hǿng tī tūa) EN: box office FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]
กรรมการนับคะแนน[n. exp.] (kammakān na) EN: FR: assesseur du bureau de vote [m] ; assesseur [m]
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[xp] (kān samrūat) EN: exit poll FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
เก้าอี้สำนักงาน[n. exp.] (kao-ī samna) EN: FR: chaise de bureau [f] ; fauteuil de bureau [m]
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant ; bureaucrat FR: fonctionnaire de l'État [m, f] ; fonctionnaire [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.) ; bureaucrate [m] (péj.)
โคมไฟตั้งโต๊ะ[n. exp.] (khōm fai ta) EN: table lamp FR: lampe de bureau [f] ; lampe de chevet [f]
เครดิตบูโร[n.] (khrēditbūrō) EN: credit bureau FR:
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangcha) EN: office equipment ; office supplies ; office materials FR: équipement de bureau [m]
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)[org.] (Køng Banchā) EN: Police Education Bureau FR:
กองบัญชาการตำรวจนครบาล[org.] (Køng Banchā) EN: Metropolitan Police Bureau FR:
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง[org.] (Køng Banchā) EN: Central Investigation Bureau (CIB) FR:
กองกลาง[n.] (køngklāng) EN: central office ; public state FR: bureau central [m]
กองตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (køng trūat ) EN: Immigration office ; immigration division (police) FR: bureau de l'immigration [m] ; services de l'immigration [mpl] ; police de l'immigration [f]
กองตรวจภาษีอากร[n. exp.] (køng trūat ) EN: bureau of investigation of tax offences FR:
กอดเก้าอี้[v. (loc.)] (køtkao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau ) ; hang on to one's office FR:
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: laws and regulations in Thai bureaucracy FR:
กรม[n.] (krom) EN: department ; bureau ; subdivision of a ministry FR: département [m] ; division [f] ; direction [f]
กรมการเมือง[n. exp.] (krom kānmeū) EN: provincial directorate ; politbureau FR: bureau politique [m]
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphā) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.) FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
กรมอุตุฯ[n. exp.] (krom utu) EN: weather bureau FR: institut météorologique [m]
กวน[n.] (kūan) EN: bureaucrat FR:
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:
ลิ้นชักโต๊ะ[n. exp.] (linchak to) EN: desk drawer FR: tiroir de bureau [m]

*bureau* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigenannahmebüro {n}advertising bureau
Auskunftsbüro {n}information bureau
Ehevermittlung {f}marriage-bureau
Politbüro {n}politbureau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bureau*
Back to top