ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bureau-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bureau, *bureau*,

-bureau- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I called the Weather Bureau this morning.ฉันเรียกว่าสำนักสภาพอากาศในเช้าวันนี้
The head of the Federal Bureau of Investigation.หัวหน้าของสำนักงานสืบสวนกลาง
You know my brother-in-law works for the Bureau of Investigation.นายรู้ไม๊ ว่าพี่เขยฉันทำงานที่ สำนักงานสืบสวน.
Agent Mulder has developed a consuming devotion to an unassigned project outside the Bureau mainstream.Spooky Mulder "ผี" มัลเดอร์ Agent Mulder ได้เริ่มอุทิศตัวเองให้กับ
Maybe what you could explain to me is why it's Bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them.- คุณมีทฤษฎีอธิบายไหม ? - ผมมีอยู่มากมายเลยหละ นั่นเป็นอะไรที่อยากให้คุณอธิบายว่า ทำไมนโยบายของหน่วย
The Bureau has it out for us already.สำนักงานสั่งให้เราทำเรื่องแล้ว
Chief, I'm sorry to bother you, but Mr. Nakamura of the Treaties Bureau is here to see you.หัวหน้า, ขอโทษที่ขัดจังหวะ, ตอนนี้คุณนากามูระ จากฝ่ายสนธิสัญามาขอพบค่ะ
According to the register, a Mr. Nakamura from the Treaties Bureau and a Dr. Willis, sir.จากบันทึก เป็นของคุณนากามูระ แผนกสนธิสัญญา และดอคเตอร์วิลลิสค่ะ
It was sent to the local news bureau there and sent to us via satellite just a few minutes ago.ในเมืองพาสโซ ฟุนโด ประเทศบราซิล ถูกส่งไปที่สำนักข่าวท้องถิ่น และเราได้รับภาพทางดาวเทียมเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา
When did the bureau become involved in the case?แล้วทาง FBI เริ่ม ทำคดีนี้ตอนไหน
Have you gone to see the Bureau chief?คุณไปพบท่านอธิบดีมาหรือ?
Section Chief, have you gone to see the Bureau chief?สารวัตร,คุณไปพบท่านอธิบดีมาใช่ไหม?

-bureau- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, 司长 / 司長] bureau chief
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
联邦调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, 联邦调查局 / 聯邦調查局] FBI (Federal Bureau of Investigation)
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
司天台[sī tiān tái, ㄙ ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ, 司天台 / 司天臺] Observatory or Bureau of Astronomy (official title) from the Tang dynasty onwards

-bureau- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau
コンベンションビューロー[, konbenshonbyu-ro-] (n) convention bureau
サービスビューロー[, sa-bisubyu-ro-] (n) {comp} Service Bureau
ツーリストビューロー[, tsu-risutobyu-ro-] (n) tourist bureau
トラベルビューロー[, toraberubyu-ro-] (n) travel bureau
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system)
報道局[ほうどうきょく, houdoukyoku] (n) news bureau; press bureau
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji)
用箪笥[ようだんす, youdansu] (n) small cabinet; chest of drawers; bureau
連邦捜査局[れんぽうそうさきょく, renpousousakyoku] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI

-bureau- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทข้อมูลเครดิต[n. exp.] (børisat khø) EN: credit bureau FR:
บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (børisat rap) EN: FR: bureau de change [m]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thū) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau FR: agence de voyages [f]
บูโร[n.] (būrō) EN: bureau FR: bureau [m]
ด่านตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (dān trūat k) EN: immigration station ; immigration ; port of entry FR: bureau de l'immigration [m]
เอฟบีไอ[org.] (Ēf.Bī.Ai.) EN: FBI (Federal Bureau of Investigation) FR: FBI [m]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
ห้องหนังสือ[n. exp.] (hǿng nangse) EN: study room FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]
ห้องทำงาน[n. exp.] (hǿng thamng) EN: office ; studio ; workshop FR: bureau [m]
ห้องตีตั๋ว [n. exp.] (hǿng tī tūa) EN: box office FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]
กรรมการนับคะแนน[n. exp.] (kammakān na) EN: FR: assesseur du bureau de vote [m] ; assesseur [m]
เก้าอี้สำนักงาน[n. exp.] (kao-ī samna) EN: FR: chaise de bureau [f] ; fauteuil de bureau [m]
โคมไฟตั้งโต๊ะ[n. exp.] (khōm fai ta) EN: table lamp FR: lampe de bureau [f] ; lampe de chevet [f]
เครดิตบูโร[n.] (khrēditbūrō) EN: credit bureau FR:
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangcha) EN: office equipment ; office supplies ; office materials FR: équipement de bureau [m]
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)[org.] (Køng Banchā) EN: Police Education Bureau FR:
กองบัญชาการตำรวจนครบาล[org.] (Køng Banchā) EN: Metropolitan Police Bureau FR:
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง[org.] (Køng Banchā) EN: Central Investigation Bureau (CIB) FR:
กองกลาง[n.] (køngklāng) EN: central office ; public state FR: bureau central [m]
กองตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (køng trūat ) EN: Immigration office ; immigration division (police) FR: bureau de l'immigration [m] ; services de l'immigration [mpl] ; police de l'immigration [f]
กองตรวจภาษีอากร[n. exp.] (køng trūat ) EN: bureau of investigation of tax offences FR:
กอดเก้าอี้[v. (loc.)] (køtkao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau ) ; hang on to one's office FR:
กรม[n.] (krom) EN: department ; bureau ; subdivision of a ministry FR: département [m] ; division [f] ; direction [f]
กรมการเมือง[n. exp.] (krom kānmeū) EN: provincial directorate ; politbureau FR: bureau politique [m]
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphā) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.) FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
กรมอุตุฯ[n. exp.] (krom utu) EN: weather bureau FR: institut météorologique [m]
ลิ้นชักโต๊ะ[n. exp.] (linchak to) EN: desk drawer FR: tiroir de bureau [m]
หน่วยเลือกตั้ง[n. exp.] (nūay leūakt) EN: polling station ; polling place FR: bureau de vote [m]
ออฟฟิศ[n.] (øffit = øff) EN: office FR: bureau [m] ; office [m]
ไปไปรษณีย์[v. exp.] (pai praisan) EN: go to the post office FR: aller à la poste ; aller au bureau de poste
แผนก[n.] (phanaēk) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m]
แผนกต้อนรับ[n. exp.] (phanaēk tøn) EN: reception ; front desk FR: réception [f] ; bureau de la réception [m] ; bureau d'accueil [m]
พนักงานบริษัท[n. exp.] (phanakngān ) EN: FR: employé dans une société [m] ; employé de bureau [m] ; employé [m]
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk FR: employé de bureau [m]
พนักงานสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office worker FR: employé de bureau [m] ; employée de bureau [f]
ไปรษณีย์กลาง[n. exp.] (praisanī kl) EN: general post office FR: poste centrale [f] ; bureau de poste principal [m]
ร้านขายยาสูบ[n. exp.] (rān khāi yā) EN: tobacconist FR: bureau de tabac [m]
โรงจำนำ[n.] (rōng jamnam) EN: pawnshop FR: mont-de-piété [m] ; bureau de prêteur sur gages [m]

-bureau- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigenannahmebüro {n}advertising bureau
Auskunftsbüro {n}information bureau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bureau-
Back to top