ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*berth*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น berth, -berth-

*berth* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
berth (n.) ที่นอนในเรือหรือรถไฟ See also: ที่นอน Syn. bunk, bed
English-Thai: HOPE Dictionary
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
English-Thai: Nontri Dictionary
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.ค่าเทียบเรืออีก ไหนจะค่าระวาง.. ค่านำร่อง..
My sister, who slept on the lower berth of bunk bed.พี่สาวของฉันนอนอยู่ชั้นล่างของเตียง
Sarah: the bomb's at berth 19. Chuck, i want you to get a s far away from here as possible.ระเบิดอยู่ที่เบิร์ธ 19 คุณรีบไปให้ไกลจากที่นี่
He wanted to know which berth a private charter was docking in.เขาอยากรู้ว่าเรือจะเทียบที่ท่าไหน
First edition, 1961 by Simone Beck, Louisette Bertholle, and, of course, Julia child, the woman who taught America to cook and to eat.จัดทำครั้งแรกปี1961 โดย ซิโมน เบค Louisette Bertholle และแน่นอน จูเลีบ ชายลด์ ผู้หญิงที่สอนคนอเมริกันทำอาหาร และกิน
Before big bertha here filled up the sky.ก่อนที่ปืนต่อสูอากาศยานจะยิงขึ้นสู้ท้องฟ้า
If your intent was to claim Gnaeus' berth in the primus,ถ้าประสงค์ของเจ้าคือแทนที่ เนอัส ในคู่เอกละก็
Do you rememberthe time when we first met each other?คุณยังจำตอนที่เราเจอกันครั้งแรกได้ไหม
I've got a copy of the agreement to berth, housing boat certificate,มีสำเนาของข้อตกลงการจอดเรือ ใบรับรองบ้านเรือลอยน้ำ
They're going to have to steer a wide berth of young Master Pinkman for fear of the P.R. poop storm that will rain down on them if this story ever gets out.พวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงผลร้าย ที่จะเกิดขึ้นตามมา อยู่ห่างๆจากตัวเจ้าพ่อหนุ่มน้อยพิ้งแมน เพราะกลัวข่าวกระจายถึงหูประชาชน พายุใหญ่โหมกระหน่ำ
It's not berthed in any of the local marinas.มันไม่ได้อยู่ที่ท่าเรือของที่นี่

*berth* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 床位] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk
舱位[cāng wèi, ㄘㄤ ㄨㄟˋ, 舱位 / 艙位] shipping space; cabin berth; cabin seat
泊位[bó wèi, ㄅㄛˊ ㄨㄟˋ, 泊位] berth
卧位[wò wèi, ㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 卧位 / 臥位] berth
铺位[pù wèi, ㄆㄨˋ ㄨㄟˋ, 铺位 / 鋪位] bunk; berth
停靠[tíng kào, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ, 停靠] call at; stop at; berth

*berth* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーバース[, shi-ba-su] (n) sea berth
バース[, ba-su] (n) (1) berth; (2) verse; (3) birth; (P)
ブラジルナッツ[, burajirunattsu] (n) Brazil nut (Bertholletia excelsa)
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.)
寝台料金[しんだいりょうきん, shindairyoukin] (n) berth charge
寝床(P);寝どこ[ねどこ, nedoko] (n) bed; berth; crib; cot; kip; (P)
泊まる(P);泊る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stay at (e.g. hotel); (2) to be docked; to be berthed; to be moored; (P)
泊地[はくち, hakuchi] (n) anchorage; berth
船台[せんだい, sendai] (n) (shipbuilding) berth

*berth* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอดเรือ[v. exp.] (jøt reūa) EN: berth FR: amarrer ; accoster
เลขที่นอน [n. exp.] (lēk thīnøn) EN: berth number FR: numéro de couchette [m]
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock FR:
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress FR: lit [m] ; matelas [m] ; couchette [f] ; couche [f] (vx, litt.) ; pieu [m] (fam.)
เตียงบน[n. exp.] (tīeng bon) EN: upper berth FR: couchette supérieure [f]
เตียงล่าง[n. exp.] (tīeng lāng) EN: lower berth FR: couchette inférieure [f]

*berth* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *berth*
Back to top