ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-berth-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น berth, *berth*,

-berth- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My sister, who slept on the lower berth of bunk bed.พี่สาวของฉันนอนอยู่ชั้นล่างของเตียง
Sarah: the bomb's at berth 19. Chuck, i want you to get a s far away from here as possible.ระเบิดอยู่ที่เบิร์ธ 19 คุณรีบไปให้ไกลจากที่นี่
He wanted to know which berth a private charter was docking in.เขาอยากรู้ว่าเรือจะเทียบที่ท่าไหน
If your intent was to claim Gnaeus' berth in the primus,ถ้าประสงค์ของเจ้าคือแทนที่ เนอัส ในคู่เอกละก็
They're going to have to steer a wide berth of young Master Pinkman for fear of the P.R. poop storm that will rain down on them if this story ever gets out.พวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงผลร้าย ที่จะเกิดขึ้นตามมา อยู่ห่างๆจากตัวเจ้าพ่อหนุ่มน้อยพิ้งแมน เพราะกลัวข่าวกระจายถึงหูประชาชน พายุใหญ่โหมกระหน่ำ
And if you really want to help me, then just keep a wide berth and keep your mouth shut.และถ้าเธออยากช่วยจริงๆ แค่รักษาระยะห่างเอาไว้ แล้วก็ปิดปากของเธอเสีย

-berth- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーバース[, shi-ba-su] (n) sea berth
寝台料金[しんだいりょうきん, shindairyoukin] (n) berth charge
泊地[はくち, hakuchi] (n) anchorage; berth
船台[せんだい, sendai] (n) (shipbuilding) berth

-berth- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอดเรือ[v. exp.] (jøt reūa) EN: berth FR: amarrer ; accoster
เลขที่นอน [n. exp.] (lēk thīnøn) EN: berth number FR: numéro de couchette [m]
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock FR:
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress FR: lit [m] ; matelas [m] ; couchette [f] ; couche [f] (vx, litt.) ; pieu [m] (fam.)
เตียงบน[n. exp.] (tīeng bon) EN: upper berth FR: couchette supérieure [f]
เตียงล่าง[n. exp.] (tīeng lāng) EN: lower berth FR: couchette inférieure [f]

-berth- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -berth-
Back to top