ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*astonishingly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น astonishingly, -astonishingly-

*astonishingly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astonishingly (adv.) อย่างน่าประหลาด Syn. strangely, surprisingly, amazingly
English-Thai: Nontri Dictionary
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This astonishingly unlucky man lost yet another finger.ผู้ชายคนนี้โชคไม่ดีอย่างน่าประหลาดใจ เสียนิ้วมือนิ้วอื่นอีก

*astonishingly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunlicherweise {adv}astonishingly
überraschend {adv}astonishingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *astonishingly*
Back to top