ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-astonishingly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น astonishingly, *astonishingly*,

-astonishingly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This astonishingly unlucky man lost yet another finger.ผู้ชายคนนี้โชคไม่ดีอย่างน่าประหลาดใจ เสียนิ้วมือนิ้วอื่นอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -astonishingly-
Back to top