ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*appendix*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appendix, -appendix-

*appendix* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appendix (n.) ภาคผนวก See also: ส่วนเพิ่ม Syn. addendum, supplement, attachment
appendix (n.) ไส้ติ่ง Syn. vermiform appendix
inflamed appendix (n.) ไส้ติ่งอักเสบ Syn. ruptured appendix
ruptured appendix (n.) ไส้ติ่งอักเสบ Syn. inflamed appendix
vermiform appendix (n.) ไส้ติ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
appendix(อะเพน'ดิคซฺ) n., (pl. -dixes,
vermiform appendixn. ไส้ติ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appendix๑. ไส้ติ่ง [มีความหมายเหมือนกับ appendix vermiformis; vermix]๒. ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appendixภาคผนวก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคผนวก (n.) appendix See also: supplement, addendum, annex
ไส้ติ่ง (n.) vermiform-appendix See also: appendix
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose it is a bit perverse, having your own eggs on display... but some people keep their tonsils, their adenoids and appendixes and--ฉันก็ว่าอย่างนั้น มีใครที่ไหนเขาจะเอาไข่ตัวเองมาแช่แข็ง แต่บางคนก็ยังมีเก็บต่อมทอนซิล ต่อมอดีนอยด์ได้เลย
He took my appendix out three years ago.เขาผ่าไส้ติ่งให้ฉันเมื่อ 3 ปีก่อน
We're not using the appendix anymore, or grinding bone with our wisdom teeth.เราไม่ได้ใช้ไส้ติ่งอีกต่อไปแล้ว, หรือขบกระดูกด้วยเขี้ยวแห่งความรู้ของเรา
I just had an appendix surgery not long ago.ผมเพ่งไปผ่าตัดมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะ
Say your appendix burst!ไส้ติ่ง บอกว่าเธอไส้ติ่งแตกละกัน
So far just one removed appendix here, one Achilles surgery there.ยังอีกนาน ยังได้แค่ตรงไส้ติ่งเอง มีร่องรอยแผลผ่าตัด
My appendix is bursting.ใช่ ไส้ติ่งอักเสบฉับพลัน
Your Honor, please recall investigation report 59 and appendix #2, which states that most amount of blood get poured on the nearest person when the artery is severed.ใต้เท้า โปรดเรียกรายงานการตรวจสอบที่ 59 และส่วนเพิ่มเติม #2 ที่ระบุว่า เลือดส่วนใหญ่ไหลออกมา
It gets lumped together with other nonessential organs like the appendix or...มันถูกรวมไว้กับอวัยวะอื่นๆที่ไม่จำเป็น เช่น ไส้ติ่งหรือ...
I call your attention to the Friendship Rider in Appendix C:โปรดดูหมวดเพิ่มเติมของมิตรภาพ ในภาคผนวกซี
You have a surgery when you get your appendix out.เธอทำมันตั้งแต่ตอนเธอไปตัดไส้ติ่งโสโครกออกแล้วล่ะ
Ever had your appendix out?นายเคยตัดไส้ติ่งยังเนี่ย

*appendix* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, 续增 / 續增] addition; appendix; addendum
盲肠[máng cháng, ㄇㄤˊ ㄔㄤˊ, 盲肠 / 盲腸] appendix (anat.); cecum
阑尾[lán wěi, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ, 阑尾 / 闌尾] appendix (in human body)
回肠[huí cháng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄤˊ, 回肠 / 回腸] ileum (segment of small intestine between the jejunum 空腸|空肠 and appendix 盲腸|盲肠
附录[fù lù, ㄈㄨˋ ㄌㄨˋ, 附录 / 附錄] appendix
盲囊[máng náng, ㄇㄤˊ ㄋㄤˊ, 盲囊] cecum (anat.); appendix
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 附件] enclosure; attachment (email); appendix

*appendix* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アペンディックス;アペンディクス[, apendeikkusu ; apendeikusu] (n) appendix (of a book, etc.)
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix)
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
付け足し;付足し[つけたし, tsuketashi] (n) addition; appendix; supplement; postscript
付記[ふき, fuki] (n,vs) addition; appendix; note
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix
後付け[あとづけ, atoduke] (n) appendix; postscript
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n,vs,adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P)
添加物[てんかぶつ(P);てんかもの, tenkabutsu (P); tenkamono] (n) addition; additive; appendix; (P)
盲腸[もうちょう, mouchou] (n,adj-no) (1) (col) (See 虫垂,虫垂炎) appendix; appendicitis; (2) cecum; caecum; blind gut; (P)
虫垂[ちゅうすい, chuusui] (n) (See 盲腸) (vermiform) appendix
追加[ついか, tsuika] (n,vs,adj-no) addition; supplement; append (e.g. to a file); appendix; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
付録[ふろく, furoku] appendix, annex
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追加[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix

*appendix* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; appended clause ; rider FR: appendice [m]
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūa) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ไส้ติ่ง[n.] (saiting) EN: vermiform-appendix ; appendix FR: appendice [f]
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *appendix*
Back to top