ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-appendix-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appendix, *appendix*,

-appendix- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He took my appendix out three years ago.เขาผ่าไส้ติ่งให้ฉันเมื่อ 3 ปีก่อน
We're not using the appendix anymore, or grinding bone with our wisdom teeth.เราไม่ได้ใช้ไส้ติ่งอีกต่อไปแล้ว, หรือขบกระดูกด้วยเขี้ยวแห่งความรู้ของเรา
I just had an appendix surgery not long ago.ผมเพ่งไปผ่าตัดมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะ
Say your appendix burst!ไส้ติ่ง บอกว่าเธอไส้ติ่งแตกละกัน
So far just one removed appendix here, one Achilles surgery there.ยังอีกนาน ยังได้แค่ตรงไส้ติ่งเอง มีร่องรอยแผลผ่าตัด
My appendix is bursting.ใช่ ไส้ติ่งอักเสบฉับพลัน
Your Honor, please recall investigation report 59 and appendix #2, which states that most amount of blood get poured on the nearest person when the artery is severed.ใต้เท้า โปรดเรียกรายงานการตรวจสอบที่ 59 และส่วนเพิ่มเติม #2 ที่ระบุว่า เลือดส่วนใหญ่ไหลออกมา
It gets lumped together with other nonessential organs like the appendix or...มันถูกรวมไว้กับอวัยวะอื่นๆที่ไม่จำเป็น เช่น ไส้ติ่งหรือ...
I call your attention to the Friendship Rider in Appendix C:โปรดดูหมวดเพิ่มเติมของมิตรภาพ ในภาคผนวกซี
You have a surgery when you get your appendix out.เธอทำมันตั้งแต่ตอนเธอไปตัดไส้ติ่งโสโครกออกแล้วล่ะ
Ever had your appendix out?นายเคยตัดไส้ติ่งยังเนี่ย
When Dan got his appendix out as a kid,เมื่อแดนได้เขามา เหมือนไส้ติ่ง คือเด็ก

-appendix- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盲肠[máng cháng, ㄇㄤˊ ㄔㄤˊ, 盲肠 / 盲腸] appendix (anat.); cecum
阑尾[lán wěi, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ, 阑尾 / 闌尾] appendix (in human body)
回肠[huí cháng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄤˊ, 回肠 / 回腸] ileum (segment of small intestine between the jejunum 空腸|空肠 and appendix 盲腸|盲肠

-appendix- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アペンディックス;アペンディクス[, apendeikkusu ; apendeikusu] (n) appendix (of a book, etc.)
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n,vs,adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P)
虫垂[ちゅうすい, chuusui] (n) (See 盲腸) (vermiform) appendix

-appendix- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; appended clause ; rider FR: appendice [m]
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūa) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ไส้ติ่ง[n.] (saiting) EN: vermiform-appendix ; appendix FR: appendice [f]
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -appendix-
Back to top