ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*appease*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appease, -appease-

*appease* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appease (vt.) ทำให้สงบ See also: ระงับ Syn. soothe, pacify
appease (vt.) พะเน้าพะนอ See also: ปลอบ, เอาใจ Syn. satisfy, allay
appeasement (n.) การพะเน้าพะนอ
English-Thai: HOPE Dictionary
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
English-Thai: Nontri Dictionary
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appeasementการจำยอมสละ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What can I do to appease you?ข้าจะทำอะไรให้เจ้าสบายใจได้บ้าง?
If fighting will appease you,ถ้าการต่อสู้ทำให้เจ้าสบายใจ
Let us appease you with this sacrifice.Let us appease you with this sacrifice.
I offered them a crust of bread and a place to rest, and they help appease my loneliness.แบบที่คนอื่นไม่เคยเป็นเลย มีคนอื่นด้วยเหรอ
Sweets left on doorsteps to appease him,ที่วางขนมหวานไว้หน้าประตู ก็เพื่อเอาใจมัน
We must appease Viceroy Gunray so he does not destroy us all.เราต้องคอยเอาใจอุปราชกันเรย์ ไม่งั้นพวกเขาจะฆ่าเราทั้งหมด
Your father is still not appeased in his death.พ่อของเจ้ายังตายอย่างไม่สงบ
Merely a formality to appease your overbearing parents.เพียงพิธีที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่เธอ
Games to appease the gods and end the drought!การแข่งเพื่อบรรเทาความโกรธของเหล่าทวยเทพ และทำให้ความแห้งแล้งสิ้นสุด
To appease their appetite.เพื่อเอาใจเหล่าทวยเทพ
If you wish to appease the gods,ถ้าท่านต้องการเอาใจเหล่าทวยเทพ
Lafayette, man, these guys, they have to be appeased, bro or else they will fuck you up.ลาฟาเยต ของพวกนี้ จะทำให้คุณสำราญใจ หรือทำคุณฉิบหายได้

*appease* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绥靖主义[suí jìng zhǔ yì, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 绥靖主义 / 綏靖主義] appeasement
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, 姑息] excessively tolerant; to indulge; to appease

*appease* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピーズメントポリシー[, api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy
和める[なごめる, nagomeru] (v1,vt) to calm; to soothe; to quiet; to appease
喉を潤す[のどをうるおす, nodowouruosu] (exp,v5s) to appease one's thirst; to wet one's whistle
宥和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs) appeasement
宥和政策[ゆうわせいさく, yuuwaseisaku] (n) appeasement policy
御霊会[ごりょうえ, goryoue] (n) ceremony to appease evil gods and the spirits of the dead
水子供養[みずごくよう, mizugokuyou] (n) memorial service to appease an aborted foetus
満たす(P);充たす[みたす, mitasu] (v5s,vt) (1) to satisfy; to fulfill; to appease; (2) to fill (e.g. a cup); to pack; (3) to reach (a certain number); (P)
鎮祭[ちんさい, chinsai] (n,vs) religious ceremony (to appease the gods)
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification
静める(P);鎮める(P)[しずめる, shizumeru] (v1,vt) to appease; to suppress; to calm; (P)

*appease* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
เบิกไม้[v.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
ปลอบ[v.] (pløp) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort FR: calmer ; apaiser
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:
วัก[v.] (wak) EN: make propitiary offerings to spirits ; appease the spirits FR:

*appease* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfüllungspolitik {f}policy of appeasement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *appease*
Back to top