ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-appease-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appease, *appease*,

-appease- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What can I do to appease you?ข้าจะทำอะไรให้เจ้าสบายใจได้บ้าง?
If fighting will appease you,ถ้าการต่อสู้ทำให้เจ้าสบายใจ
Let us appease you with this sacrifice.Let us appease you with this sacrifice.
I offered them a crust of bread and a place to rest, and they help appease my loneliness.แบบที่คนอื่นไม่เคยเป็นเลย มีคนอื่นด้วยเหรอ
Sweets left on doorsteps to appease him,ที่วางขนมหวานไว้หน้าประตู ก็เพื่อเอาใจมัน
We must appease Viceroy Gunray so he does not destroy us all.เราต้องคอยเอาใจอุปราชกันเรย์ ไม่งั้นพวกเขาจะฆ่าเราทั้งหมด
Merely a formality to appease your overbearing parents.เพียงพิธีที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่เธอ
Games to appease the gods and end the drought!การแข่งเพื่อบรรเทาความโกรธของเหล่าทวยเทพ และทำให้ความแห้งแล้งสิ้นสุด
To appease their appetite.เพื่อเอาใจเหล่าทวยเทพ
If you wish to appease the gods,ถ้าท่านต้องการเอาใจเหล่าทวยเทพ
Flattery to appease a malignant narcissist - a frivolous tactic.ประจบสอพลอเพื่อเอาใจ ชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว... ชั้นเชิงเล็กๆน้อยๆ
In the time of the old religion, they built shrines like this to appease restless spirits.ในยุคศาสนาโบราณ เขาจะสร้างศาลเจ้ากันลักษณะนี้ เพื่อให้วิญญาณได้พักอย่างสงบ เราไม่ควรอยู่ที่นี่

-appease- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
和める[なごめる, nagomeru] (v1,vt) to calm; to soothe; to quiet; to appease
喉を潤す[のどをうるおす, nodowouruosu] (exp,v5s) to appease one's thirst; to wet one's whistle
御霊会[ごりょうえ, goryoue] (n) ceremony to appease evil gods and the spirits of the dead
水子供養[みずごくよう, mizugokuyou] (n) memorial service to appease an aborted foetus
鎮祭[ちんさい, chinsai] (n,vs) religious ceremony (to appease the gods)

-appease- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
เบิกไม้[v.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
ปลอบ[v.] (pløp) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort FR: calmer ; apaiser
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:
วัก[v.] (wak) EN: make propitiary offerings to spirits ; appease the spirits FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -appease-
Back to top