ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*apparatus*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apparatus, -apparatus-

*apparatus* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apparatus (n.) เครื่องมือ See also: อุปกรณ์, เครื่องช่วย Syn. appliance, equipment
apparatus (n.) ระบบ See also: กลไก Syn. device
weaving apparatus (n.) เครื่องทอผ้า See also: กี่, หูก
English-Thai: HOPE Dictionary
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
English-Thai: Nontri Dictionary
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apparatus, attachment; attachment apparatusตัวยึด, สิ่งยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
masticating apparatus; components of mastication; masticatory apparatus; organs of masticationกลุ่มอวัยวะ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
masticatory apparatus; components of mastication; masticating apparatus; organs of masticationกลุ่มอวัยวะ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apparatusเครื่องมือ [การแพทย์]
Disposable Apparatusอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]
Kipp's apparatusเครื่องสำเร็จของคิปป์, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับของแข็งโดยใช้ปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยา เช่น การเตรียมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับไอออน(II)ซัลไฟด์ ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scientific apparatus and instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Surgical instruments and apparatusเครื่องมือศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุปกรณ์ประดาน้ำ (n.) diving apparatus See also: aqualung, scuba Syn. เครื่องดำน้ำ
อุปกรณ์เครื่องใช้ (n.) apparatus See also: instrument
เครื่องชั่งน้ำหนัก (n.) weighing apparatus
เครื่องดำน้ำ (n.) diving apparatus See also: aqualung, scuba Syn. อุปกรณ์ประดาน้ำ
เครื่องประดาน้ำ (n.) diving apparatus See also: aqualung, scuba Syn. อุปกรณ์ประดาน้ำ, เครื่องดำน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่
Chopped off his manly apparatus and stuffed them where his tongue had been.ตัดไอ้นั่นทิ้ง เอาไปยัดใส่ปาก
Self-Contained Underwater Breathing Apparatus by Leslie Burke.เธอเคยเห็นสิ่งเหล่านั้นจริงๆมาก่อนมั๊ย?
An Ilizarov apparatus was used to lengthen his bone when he was a child, so he was definitely Russian.อิลิซารอฟ เคยใช้เครื่องมือยืดกระดูก เพื่อเพิ่มความยาว เมื่อเขายังเด็ก งั้นเขาต้องเป็นพวกรัสเซียนแน่นอน
Prior to 1981, the Ilizarov apparatus was used exclusively in the Soviet Union.ก่อนปี 1981 เครื่องมือของ อิลิซารอฟ เคยถูกใช้ในสหภาพโซเวียต
You know, everywhere you go the scoring apparatuses have changed.รู้มั้ย ทุกที่ที่คุณไป ทำให้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เปลี่ยนไป
Without a breathing apparatus, high concentrations over a period of time would deform the sinuses.ถ้าปราศจากหน้ากาก และสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก ในระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้ โพรงไซนัสเปลี่ยนรูปร่างไปได้
The domestic intelligence apparatus of this country has one priority-- that is to find Sophia and the man we know as Thomas.กลไกการสืบราชการลับภายในประเทศ มีหนึ่งสิทธิพิเศษ... นี่เพื่อการตามหาโซเฟีย
If this apparatus was scaled up a billion times and the gun fired real bullets, the pattern on the collecting screen would just be a random smear of bullet holes.และสิ่งที่เรากำลังมองหา ที่เป็นอิเล็กตรอน ชนิดที่จะผ่านกราไฟท์ และกลายเป็นชนิด ของหยดกระจายนี้
I'll have you know that tomorrow I'm scheduled for a routine colonoscopy, and this apparatus helps me avoid solid foods.ฉันจะบอกเธอให้ก็ได้ว่าพรุ่งนี้ ฉันมีนัด ไปส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ และเครื่องมือนี้ ก็ช่วยให้ ฉันหลีกเลี่ยงอาหารแข็งได้
Since I deleted the record of Gabriel stealing the minivan, the entire intelligence apparatus has been tracking him.เพราะผมลบข้อมูล ที่เกเบรียลขโมยรถมินิแวน และข้อมูลทั้งหมด ที่ระบบเก็บร่องรอยเอาไว้
"Technology. Apparatus. Method"?เทคโนโลยี อุปกรณ์ วิธี?

*apparatus* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, 仪 / 儀] apparatus; rites; appearance; present; ceremony
有电[yǒu diàn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 有电 / 有電] electric (apparatus); electrified; having electricity supply (of a house)
爪儿[zhuǎ r, ㄓㄨㄚˇ ㄖ˙, 爪儿 / 爪兒] paws (of small animal); same as 爪子; legs of furniture or apparatus; stupid person
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 呼吸器] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals)
器官[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, 器官] organ (part of body tissue); apparatus
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, 器械] special or precision equipment; apparatus

*apparatus* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA
ゴルジ体[ゴルジたい, goruji tai] (n) Golgi body; Golgi apparatus
ゴルジ装置[ゴルジそうち, goruji souchi] (n) Golgi apparatus; Golgi body
スキューバ(P);スクーバ[, sukyu-ba (P); suku-ba] (n) scuba; self-contained under-water breathing apparatus; (P)
三軸圧縮試験機[さんじくあっしゅくしけんき, sanjikuasshukushikenki] (n) triaxial compression apparatus
信号機[しんごうき, shingouki] (n) (1) traffic light; (2) signalling mechanism; semaphore (apparatus); (P)
冷房装置[れいぼうそうち, reibousouchi] (n) air-conditioning; air-cooling apparatus
加熱器[かねつき, kanetsuki] (n) heating apparatus; heater
医療器具[いりょうきぐ, iryoukigu] (n) medical apparatus; medical instruments
器具[きぐ, kigu] (n) utensil; apparatus; implement; device; gadget; (P)
器械体操;機械体操(iK)[きかいたいそう, kikaitaisou] (n) apparatus gymnastics; artistic gymnastics
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment
機械(P);器械(P)[きかい, kikai] (n) (1) machine; mechanism; (2) (often 器械) instrument; appliance; apparatus; (P)
涙器[るいき, ruiki] (n) lacrimal apparatus
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult

*apparatus* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement ; device ; contrivance FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m] ; outil [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangcha) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; device ; machine FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m] ; ustensile [m]
เครื่องชั่งน้ำหนัก[n. exp.] (khreūang ch) EN: scale ; weighing apparatus FR: balance [f] ; pèse-personne [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment ; device FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn cho) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget FR: appareil [m]
อุปกรณ์เครื่องใช้[n. exp.] (uppakøn khr) EN: apparatus ; instrument FR: appareil [m[ ; instrument [m]
อุปกรณ์เครื่องกีฬา[n. exp.] (uppakøn khr) EN: sports apparatus FR: équipement sportif [m] ; accessoires de sport [mpl]

*apparatus* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geräteturnen {n} [sport]apparatus gymnastics
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator
Bildfunkgerät {n}facsimile apparatus
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus
Messapparatur {f}measuring apparatus
Sauerstoffapparat {m}oxygen apparatus
Apparatebau {m}apparatus engineering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *apparatus*
Back to top