ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-apparatus-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apparatus, *apparatus*,

-apparatus- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่
Chopped off his manly apparatus and stuffed them where his tongue had been.ตัดไอ้นั่นทิ้ง เอาไปยัดใส่ปาก
Self-Contained Underwater Breathing Apparatus by Leslie Burke.เธอเคยเห็นสิ่งเหล่านั้นจริงๆมาก่อนมั๊ย?
An Ilizarov apparatus was used to lengthen his bone when he was a child, so he was definitely Russian.อิลิซารอฟ เคยใช้เครื่องมือยืดกระดูก เพื่อเพิ่มความยาว เมื่อเขายังเด็ก งั้นเขาต้องเป็นพวกรัสเซียนแน่นอน
Prior to 1981, the Ilizarov apparatus was used exclusively in the Soviet Union.ก่อนปี 1981 เครื่องมือของ อิลิซารอฟ เคยถูกใช้ในสหภาพโซเวียต
The domestic intelligence apparatus of this country has one priority-- that is to find Sophia and the man we know as Thomas.กลไกการสืบราชการลับภายในประเทศ มีหนึ่งสิทธิพิเศษ... นี่เพื่อการตามหาโซเฟีย
If this apparatus was scaled up a billion times and the gun fired real bullets, the pattern on the collecting screen would just be a random smear of bullet holes.และสิ่งที่เรากำลังมองหา ที่เป็นอิเล็กตรอน ชนิดที่จะผ่านกราไฟท์ และกลายเป็นชนิด ของหยดกระจายนี้
I'll have you know that tomorrow I'm scheduled for a routine colonoscopy, and this apparatus helps me avoid solid foods.ฉันจะบอกเธอให้ก็ได้ว่าพรุ่งนี้ ฉันมีนัด ไปส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ และเครื่องมือนี้ ก็ช่วยให้ ฉันหลีกเลี่ยงอาหารแข็งได้
Since I deleted the record of Gabriel stealing the minivan, the entire intelligence apparatus has been tracking him.เพราะผมลบข้อมูล ที่เกเบรียลขโมยรถมินิแวน และข้อมูลทั้งหมด ที่ระบบเก็บร่องรอยเอาไว้
I installed a breathing apparatus in your helmet.ติดระบบหายใจ ในหมวกท่านแล้ว

-apparatus- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 呼吸器] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals)

-apparatus- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴルジ体[ゴルジたい, goruji tai] (n) Golgi body; Golgi apparatus
三軸圧縮試験機[さんじくあっしゅくしけんき, sanjikuasshukushikenki] (n) triaxial compression apparatus
冷房装置[れいぼうそうち, reibousouchi] (n) air-conditioning; air-cooling apparatus
器械体操;機械体操(iK)[きかいたいそう, kikaitaisou] (n) apparatus gymnastics; artistic gymnastics
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment
涙器[るいき, ruiki] (n) lacrimal apparatus
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult

-apparatus- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement ; device ; contrivance FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m] ; outil [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangcha) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; device ; machine FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m] ; ustensile [m]
เครื่องชั่งน้ำหนัก[n. exp.] (khreūang ch) EN: scale ; weighing apparatus FR: balance [f] ; pèse-personne [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment ; device FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn cho) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget FR: appareil [m]
อุปกรณ์เครื่องใช้[n. exp.] (uppakøn khr) EN: apparatus ; instrument FR: appareil [m[ ; instrument [m]
อุปกรณ์เครื่องกีฬา[n. exp.] (uppakøn khr) EN: sports apparatus FR: équipement sportif [m] ; accessoires de sport [mpl]

-apparatus- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildfunkgerät {n}facsimile apparatus
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus
Messapparatur {f}measuring apparatus
Sauerstoffapparat {m}oxygen apparatus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -apparatus-
Back to top