ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*affluent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affluent, -affluent-

*affluent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affluent (n.) ผู้ที่ร่ำรวย See also: ผู้ที่มั่งคั่ง
affluent (adj.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง Syn. wealthy, prosperous
affluently (adv.) อย่างมั่งคั่ง See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน Syn. luxuriously, prosperously, richly Ops. poorly
English-Thai: HOPE Dictionary
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
English-Thai: Nontri Dictionary
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affluentธารสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affluent consumersผู้บริโภคที่ร่ำรวย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are aware, aren't you, that as a private school, we depend on the financial support of our more affluent parent donors?คุณก็รู้ดีใช่มั้ย ว่านี่เป็นรร.เอกชน เราอยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุน
Both the couples he kidnapped are from Grosse Pointe, which is one of the most affluent communities in all of America, and it's only 8 miles from downtown.คู่แต่งงานทั้ง 2 ที่เขาลักพาตัว มาจากกรอสพ้อยต์ ซึงเป็นหนึ่งในย่านที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกา และอยู่ห่างไปแค่ 8 ไมล์จากตัวเมือง
She does private tutoring in the Kangnam (affluent neighborhood in Seoul) area.เธอเป็นติวเตอร์ส่วนตัวในย่านกังนัมครับ
Affluent families from around the world send their children here.ครอบครัวที่ร่ำรวยทั่วโลก ก็จะมาส่งเด็กๆไว้ที่นี่

*affluent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, 充畅 / 充暢] abundant and fluent; affluent and smooth
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 人寿年丰 / 人壽年豐] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity

*affluent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
支川[しせん, shisen] (n) (See 支流) affluent; branch stream that flows into a main stream
独身貴族[どくしんきぞく, dokushinkizoku] (n) unmarried persons living affluently
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P)

*affluent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคว[n.] (khwāe) EN: tributary ; river ; stream FR: affluent [m]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapaonak) EN: rich ; wealthy ; affluent ; well-to-do ; well-heeled ; flush FR: riche ; fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent FR: riche ; fortuné ; aisé ; nanti

*affluent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überflussgesellschaft {f}affluent society

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *affluent*
Back to top