ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-affluent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affluent, *affluent*,

-affluent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are aware, aren't you, that as a private school, we depend on the financial support of our more affluent parent donors?คุณก็รู้ดีใช่มั้ย ว่านี่เป็นรร.เอกชน เราอยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุน
Both the couples he kidnapped are from Grosse Pointe, which is one of the most affluent communities in all of America, and it's only 8 miles from downtown.คู่แต่งงานทั้ง 2 ที่เขาลักพาตัว มาจากกรอสพ้อยต์ ซึงเป็นหนึ่งในย่านที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกา และอยู่ห่างไปแค่ 8 ไมล์จากตัวเมือง

-affluent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, 充畅 / 充暢] abundant and fluent; affluent and smooth
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 人寿年丰 / 人壽年豐] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity

-affluent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคว[n.] (khwāe) EN: tributary ; river ; stream FR: affluent [m]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapaonak) EN: rich ; wealthy ; affluent ; well-to-do ; well-heeled ; flush FR: riche ; fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent FR: riche ; fortuné ; aisé ; nanti

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -affluent-
Back to top