ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*adversary*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adversary, -adversary-

*adversary* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adversary (n.) คู่ต่อสู้ See also: อมิตร, ข้าศึก, คู่ปรปักษ์, คู่อาฆาต, ปรปักษ์, ศัตรู Syn. enemy, opponent
adversary (adj.) ซึ่งเป็นปรปักษ์ See also: ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้
English-Thai: HOPE Dictionary
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adversary procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู accusatorial procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversary system (Law)ระบบกล่าวหา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่รักคู่แค้น (n.) adversary See also: opponent, rival
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where shall I find a new adversary so close to my own level?ผมจะหาคู่ต่อสู้คนใหม่ที่มีฝีมือ พอๆกับผม ได้ที่ไหน?
Arcadian I have fought countless times yet I've never met an adversary who could offer me what we Spartans call "a beautiful death."ข้าเพียงหวังว่า ด้วยนักรบทั้งโลกา ที่ชุมนุมประจันหน้า ต้องมีสักหนึ่งในนั้น ที่ทำการสำเร็จ
Because your adversary, the devil, waltzes about as a roaring lion!เพราะศัตรูของเจ้า ปีศาจ ดาหน้าเข้ามาอย่างสิงโตคำราม
I've never faced an adversary like herข้าไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่เหมือนนาง
Great. Perhaps this means our adversary has learned about our mission.เยี่ยม บางทีนี่อาจจะหมายความว่า ศัตรูของเราได้ข่าวภารกิจของเราแล้ว
He may see you as an adversary. Have him off-guard.เขาอาจมองคุณเป็นฝ่ายตรงข้าม ทำให้เขาไว้ใจให้ได้
Besides, i have a far more cunning and deceptive adversary To deal with.นอกจากนั้น ผมมีศัตรู ที่ต้องจัดการอีก
Let it be clear we maintain our strength in order to maintain peace so any adversary should ask themselves:ขอแจ้งให้ชัด เราเสริมสร้างกองกำลัง เพื่อจะผดุงไว้ซึ่งความสันติ ใครที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์ ควรถามตัวเองว่า
She's the only adversary, who ever out smarted you.เธอเป็นคู่ปรับคนเดียว ที่เอาชนะคุณได้...
Adversary? What adversary? Not even dog poop.คู่ปรับเรอะ คู่ปรับขี้หมาอะไรกัน
Gain your adversary's trust through sympathy.ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด คุณได้รับความไว้ใจจากปรปักษ์แล้วล่ะ
But the weak spot for you, Salome, and it always has been, is that you're not very good at predicting an adversary's behavior.แต่ก็เป็นจุดอ่อนของคุณ ซาโลเม่ และคุณมักจะ ประเมินคู่ต่อสู้

*adversary* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对抗者[duì kàng zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄓㄜˇ, 对抗者 / 對抗者] adversary; opponent
对手[duì shǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, 对手 / 對手] opponent; adversary; match

*adversary* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反対者[はんたいしゃ, hantaisha] (n) foe; opponent; adversary; dissenter
対戦相手[たいせんあいて, taisen'aite] (n,adj-no) opponent; adversary; the competition; the other side; an (the) enemy
揺さぶり[ゆさぶり, yusaburi] (n) shaking; shaking up (one's adversary); (P)
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P)
敵;仇[かたき, kataki] (n,n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy
敵に後ろを見せる[てきにうしろをみせる, tekiniushirowomiseru] (exp,v1) (1) to flee from one's enemy; to turn tail; (2) to expose one's weakness to an adversary
相手方当事者[あいてがたとうじしゃ, aitegatatoujisha] (n) adversary party; opposing party
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe

*adversary* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บร[n.] (børa) EN: enemy ; foe ; adversary FR:
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
คู่อาฆาต[n.] (khū-ākhāt) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่อริ[n.] (khū-ari) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่ชก[n. exp.] (khū chok) EN: boxing partner ; adversary FR: adversaire [m]
คู่ปรปักษ์[n.] (khūpørapak) EN: adversary ; enemy ; foe FR: adversaire [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
ลองเชิง[v.] (løngchoēng) EN: test one's ability ; test (one's adversary) ; check somebody's ability ; spar with FR:
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist FR: rival [m] ; ennemi [m] ; adversaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *adversary*
Back to top