ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adversary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adversary, *adversary*,

-adversary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where shall I find a new adversary so close to my own level?ผมจะหาคู่ต่อสู้คนใหม่ที่มีฝีมือ พอๆกับผม ได้ที่ไหน?
Arcadian I have fought countless times yet I've never met an adversary who could offer me what we Spartans call "a beautiful death."ข้าเพียงหวังว่า ด้วยนักรบทั้งโลกา ที่ชุมนุมประจันหน้า ต้องมีสักหนึ่งในนั้น ที่ทำการสำเร็จ
I've never faced an adversary like herข้าไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่เหมือนนาง
Great. Perhaps this means our adversary has learned about our mission.เยี่ยม บางทีนี่อาจจะหมายความว่า ศัตรูของเราได้ข่าวภารกิจของเราแล้ว
Besides, i have a far more cunning and deceptive adversary To deal with.นอกจากนั้น ผมมีศัตรู ที่ต้องจัดการอีก
Let it be clear we maintain our strength in order to maintain peace so any adversary should ask themselves:ขอแจ้งให้ชัด เราเสริมสร้างกองกำลัง เพื่อจะผดุงไว้ซึ่งความสันติ ใครที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์ ควรถามตัวเองว่า
Yeah, that harpy's toxic crusade has roused the interest of a far more dangerous adversary than our government.ใช่ สงครามพิษของยัยนั่น ได้ปลุกความสนใจของ ศัตรูที่อันตรายยิ่งกว่า พวกรัฐบาลขึ้นมา

-adversary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵に後ろを見せる[てきにうしろをみせる, tekiniushirowomiseru] (exp,v1) (1) to flee from one's enemy; to turn tail; (2) to expose one's weakness to an adversary
相手方当事者[あいてがたとうじしゃ, aitegatatoujisha] (n) adversary party; opposing party
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe

-adversary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บร[n.] (børa) EN: enemy ; foe ; adversary FR:
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
คู่อาฆาต[n.] (khū-ākhāt) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่อริ[n.] (khū-ari) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่ชก[n. exp.] (khū chok) EN: boxing partner ; adversary FR: adversaire [m]
คู่ปรปักษ์[n.] (khūpørapak) EN: adversary ; enemy ; foe FR: adversaire [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist FR: rival [m] ; ennemi [m] ; adversaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adversary-
Back to top