ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*acrid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acrid, -acrid-

*acrid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acrid (adj.) ดุเดือด (คำพูด, กิริยาวาจา) See also: รุนแรง, เผ็ดร้อน Syn. sarcastic, caustic
acrid (adj.) รุนแรง (กลิ่นหรือรส) See also: ฉุน, แสบจมูก Syn. bitter, sharp, stinging
English-Thai: HOPE Dictionary
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
English-Thai: Nontri Dictionary
acrid(adj) แหลม,ขม,เผ็ดร้อน,ฉุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acridineอะคริดีน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, very acrid, the master of Chinese martial arts is too weakแต่น่าเสียดายที่มวยจีนมันอ่อนเกินไป
The acrid taste is well familiar, but we must learn swallow it, along with our pride until we have secured her husband's patronage.การลิ้มรสความเดือดดาลก็เหมือนกัน เราต้องรู้จักกลืนมันเข้าไปเพื่อความภูมิใจของเรา จนกว่าเราจะปลอดภัย
My nose is still filled with the acrid stench of teen vomit.จมูกของฉันยังได้กลิ่น เหม็นเน่ารุนแรง จากการอาเจียนของวัยรุ่น
And because deception has a particularly acrid scent, Stiles.และเพราะการตบตา โดยเฉพาะกลิ่นน้ำหอมฉุนๆ สไตลล์
I knew I recognized that faint acrid smell from boarding school.ฉันว่า ฉันได้กลิ่นคนไม่มีแรง จากโรงเรียนประจำ
Mm... that cat has about three weeks to live and this fondue smells like hot acrid barf.อืม... . ขอสองอย่างนะจ๊ะ แมวนั่นอยู่ได้สามอาทิตย์

*acrid* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吖啶[ā dìng, ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 吖啶] acridine (antiseptic and disinfectant)
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
氨吖啶[ān ā dìng, ㄢ ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 氨吖啶] aminoacridine or aminacrine (antiseptic and disinfectant)
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, 八哥] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄖ˙, 八哥儿 / 八哥兒] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)

*acrid* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクリジン[, akurijin] (n) acridine
アクリッド[, akuriddo] (adj-na) acrid
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis)
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust)
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.)
八哥鳥[はっかちょう;ハッカチョウ, hakkachou ; hakkachou] (n) (uk) crested myna (species of mynah bird, Acridotheres cristatellus)
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing
精霊飛蝗[しょうりょうばった;ショウリョウバッタ, shouryoubatta ; shouryoubatta] (n) (uk) Oriental longheaded locust (Acrida cinerea)
飛蝗;蝗虫;蝗[ばった, batta] (n) (uk) grasshopper; locust (of superfamily Acridoidea)

*acrid* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide

*acrid* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herbheit {f}acridness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *acrid*
Back to top