ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*acceptable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acceptable, -acceptable-

*acceptable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acceptable (adj.) ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
acceptable (adj.) ที่ยอมรับได้ See also: สามารถรับได้, ยอมรับได้ Syn. agreeable
acceptable (adj.) ที่น่าพอใจ See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. satisfactory
make acceptable (vt.) เตรียมพร้อม See also: เตรียมการ, ทำให้สะอาดและเรียบร้อย, ทำให้พร้อม Syn. ready, refine
unacceptable (adj.) ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ See also: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ, ซึ่งฟังไม่ขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Unacceptable Waste ของเสียที่รับไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ยอมรับ (adj.) acceptable See also: agreeable, admissible Syn. เป็นที่ยอมรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก
Dr. Hesse? This is totally unacceptable behavior.ด็อกเตอร์เฮซ ทำแบบนี้เรารับไม่ได้นะ
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ
This is completely unacceptable. What made you think you could put your hands on my fiancée?กล้าดียังไงถึงลวนลามคู่หมั้นฉัน
Do you think it's acceptable that Ms. Woods is not prepared?คุณคิดว่าการที่มิสวู้ดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนั้นเป็นเรื่องยอมรับได้มั้ย
This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production..."นี่ไม่ใช่ตัวยาที่เหมาะสมจะนำมาใช้ "เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนม..."
Stealing a police vehicle is not an acceptable way to begin our journey.ขโมยรถตำรวจไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดี
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง
I don't know what you think of the girl, but it should be acceptable for her to be your wife.ข้าไม่รู้ว่าเจ้าคิดยังไงกับนาง แต่เจ้าควรจะรับนางเป็นภรรยาของเจ้า
Abandoning Bu-Young, hiding out here for his own survival. Is it an acceptable behaviour?ทิ้งพูยอง, แอบมาซ่อนตัวข้างนอกเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง พฤติกรรมแบบนี้ให้ข้ายอมรับได้ไงกัน?
Mr. Brassel, it's unacceptable to judge Agent Farris' competence based...คุณบรัสเซล, นั่นไม่ได้หมายความว่า เอเจนท์ฟาร์ริสไร้ประสิทธิภาพ...
It's unacceptable that chocolate makes you fat, but I've eaten my share.ไม่มีใครยอมรับว่า ช็อกโกแลตทำให้อ้วน, ผมกินส่วนของผม แล้วยังไง?

*acceptable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, 合意] acceptable; desirable
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 孤证不立 / 孤證不立] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism)
要不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 要不得] intolerable; unacceptable

*acceptable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なってない[, nattenai] (exp) to be unacceptable
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
[か, ka] (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P)
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity
頂けない[いただけない, itadakenai] (exp) unacceptable; unsatisfactory
Japanese-English: COMDICT Dictionary
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy

*acceptable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (kān sīeng t) EN: acceptable risk FR: risque acceptable [m]
ความเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (khwām sīeng) EN: acceptable risk FR: risque acceptable [m]
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ไม่สามารถยอมรับได้[adj.] (mai sāmāt y) EN: unacceptable FR: unacceptable
พอใช้[adj.] (phøchai) EN: fair ; reasonable FR: acceptable ; passable ; raisonnable
พอรับได้[adj.] (phø rap dāi) EN: acceptable FR: acceptable
ราคาพอรับได้[n. exp.] (rākhā phø r) EN: FR: prix acceptable [m]
รับฟังได้[adj.] (rap fang dā) EN: acceptable ; reasonable ; credible ; plausible FR: acceptable
รับไม่ได้[adj.] (rap mai dāi) EN: unacceptable ; inadmissable FR: inacceptable ; inadmissible
ยอมไม่ได้[adj.] (yøm mai dāi) EN: FR: inacceptable ; inadmissible
ยอมรับได้[adj.] (yøm rap dāi) EN: acceptable FR: acceptable
ยอมรับไม่ได้[adj.] (yøm rap mai) EN: unacceptable FR: inacceptable

*acceptable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge {f} [math.] | akzeptierbare Mengeset | acceptable set
unannehmbar; inakzeptabel {adj} | unannehmbarer; inakzeptabler | am unannehmbarsten; am inakzeptabelstenunacceptable | more unacceptable | most unacceptable
annehmbare Qualitäts-Grenzlage {f}acceptable quality level

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *acceptable*
Back to top