ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-acceptable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acceptable, *acceptable*,

-acceptable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ
Do you think it's acceptable that Ms. Woods is not prepared?คุณคิดว่าการที่มิสวู้ดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนั้นเป็นเรื่องยอมรับได้มั้ย
This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production..."นี่ไม่ใช่ตัวยาที่เหมาะสมจะนำมาใช้ "เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนม..."
Stealing a police vehicle is not an acceptable way to begin our journey.ขโมยรถตำรวจไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดี
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง
I don't know what you think of the girl, but it should be acceptable for her to be your wife.ข้าไม่รู้ว่าเจ้าคิดยังไงกับนาง แต่เจ้าควรจะรับนางเป็นภรรยาของเจ้า
Abandoning Bu-Young, hiding out here for his own survival. Is it an acceptable behaviour?ทิ้งพูยอง, แอบมาซ่อนตัวข้างนอกเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง พฤติกรรมแบบนี้ให้ข้ายอมรับได้ไงกัน?
When is it acceptable to use our power and when do we cross that invisible line that turns us into tyrants over our fellow man?เมือไรที่มีการยอมรับได้กับการใช้พลังของเรา และเมื่อไรที่เราก้าวข้ามเส้น มันจะทำให้เราถูกกดขี่จากทรราชย์จอมเผด็จการ
You would be completely acceptable to her if it wasn't for that body.ยกโทษให้ชั้นด้วยนะ มาดาม แกควรจะตกลงกับเธอนะ ถ้ามันไม่ใช่สำหรับร่างกาย
Come on, that's an acceptable loss by anyone's count.โศกนาฏกรรมนี้จะเป็น ตัวกระตุ้นสำหรับสิ่งที่ดี
I think I see a scenario where we both get out of here with acceptable losses.เรามีทางหนีไปได้แบบไม่เสียอะไรมาก

-acceptable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy

-acceptable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (kān sīeng t) EN: acceptable risk FR: risque acceptable [m]
ความเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (khwām sīeng) EN: acceptable risk FR: risque acceptable [m]
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
พอใช้[adj.] (phøchai) EN: fair ; reasonable FR: acceptable ; passable ; raisonnable
พอรับได้[adj.] (phø rap dāi) EN: acceptable FR: acceptable
ราคาพอรับได้[n. exp.] (rākhā phø r) EN: FR: prix acceptable [m]
รับฟังได้[adj.] (rap fang dā) EN: acceptable ; reasonable ; credible ; plausible FR: acceptable
ยอมรับได้[adj.] (yøm rap dāi) EN: acceptable FR: acceptable

-acceptable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge {f} [math.] | akzeptierbare Mengeset | acceptable set

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -acceptable-
Back to top