ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admissible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admissible*, -admissible-

admissible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admissible (adj.) ซึ่งยอมรับได้ Syn. acceptable, allowable
admissible (adj.) ซึ่งยอมให้เข้า
English-Thai: HOPE Dictionary
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
English-Thai: Nontri Dictionary
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tape recordings aren't admissible evidence.การบันทึกเทปเป็นหลักฐานที่ยอมรับไม่ได้
It's not admissible in court anywayมันนำไปใช้ในชั้นศาลไม่ได้
So even if Patty Hewes somehow manages to figure out what's on the gps, it won't be admissible in court.แม้แพตตี้ ฮิวส์ รู้ว่าที่อยู่ในจีพีเอสคืออะไร ก็เอามาใช้ในศาลไม่ได้
IT'LL NEVER BE ADMISSIBLE IN COURT.ซึ่งจะไม่เป็นที่ยอมรับในศาล
Any confession illegally coerced is inadmissible, and with no admissible evidence, we have no basis to hold him.ทุกคำรับสารภาพที่เกิดจากบีบบังคับ ไม่อาจจะยอมรับได้ และถ้าไม่มี หลักฐานอื่นที่ยอมรับได้ พวกเราไม่มีอำนาจควบคุมตัวเขา
If the State cannot marshal some admissible evidence to indict by then, I will have no choice but to let the accused go.แล้วถ้าอัยการโจทย์ ไม่สามารถรวบรวมหลักฐาน เพื่อฟ้องคดีได้ ฉันก็ไม่มีทางเลือก ที่ต้องปล่อยจำเลยไป
A dying declaration... admissible in court.คำพูดของคนกำลังจะตาย... ใช้เป็นคำให้การได้ในศาลนะ
Unfortunately, love is not admissible evidence. Oh... ♪ Love is not admissible evidence ♪แย่หน่อยนะครับที่ความรักเป็นหลักฐานที่ใช้ไม่ได้ ♪ ความรักเป็นหลักฐานที่ใช้ไม่ได้♪
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau....จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ
Do either of you have any evidence that is admissible?พวกคุณคนไหนมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือบ้างไหม
The smith case thrown out because of inadmissible evidence.คดีสมิธถูกทิ้งเพราะ หลักฐานที่ยอมรับไม่ได้
It's inadmissible.ซึ่งไม่สามารถจะยอมรับได้

admissible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พยานหลักฐานที่รับฟังได้[n. exp.] (phayānlakth) EN: admissible evidence FR:
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง[n. exp.] (phū mī sitt) EN: FR: électeur admissible [m]
รับไม่ได้[adj.] (rap mai dāi) EN: unacceptable ; inadmissable FR: inacceptable ; inadmissible
ยอมไม่ได้[adj.] (yøm mai dāi) EN: FR: inacceptable ; inadmissible

admissible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basis {f} [math.] | zulässige Basisbasis | admissible basis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admissible
Back to top