ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*โภชนาการ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โภชนาการ, -โภชนาการ-

*โภชนาการ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุโภชนาการ (n.) malnutrition See also: scurvy, consumption, rickets
นักโภชนาการ (n.) nutritionist Syn. โภชนากร
โภชนาการ (n.) nutrition See also: dietetics
English-Thai: HOPE Dictionary
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.
dystrophy(ดิส'ทระฟี) n. ความบกพร่องที่เนื่องจากโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง
food(ฟูด) n. อาหาร,โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหารใจ., See also: foodless adj. foodlessness n., Syn. fare,nutriment,support
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food
malnutrition(แมลนิวทริช'เชิน) n. การขาดแคลนโภชนาการ,ภาวะการขาดแคลนอาหาร
nutrition(นิวทริช'เช ิน) n. การบำรุงเลี้ยง,การให้อาหาร,อาหาร,โภชนาการ,โภชนาวิทยา., See also: nutritionary adj.
nutritionist(-ทริช'เชินนิสทฺ) n. นักโภชนาการ
English-Thai: Nontri Dictionary
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
dietetics(n) โภชนาศาสตร์,โภชนาการ
dietician(n) นักโภชนาการ
dietitian(n) นักโภชนาการ
nutrition(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,โภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
malnutrition; malnutritureทุโภชนาการ, ทุพโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritionistโภชนากร, นักโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritious-มีคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trophic-โภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malnutritionทุพโภชนาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nutritionโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutritional aspectsแง่โภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutritionistsนักโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alimentation (n.) การโภชนาการ Syn. nourishment, nutrition
nutrition (n.) โภชนาการ Syn. diet, nourishment
nutritionist (n.) นักโภชนาการ
trophic (adj.) เกี่ยวกับโภชนาการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll run another stress test today, and you'll meet with a nutritionist, but... your echocardiogram looks pretty close to perfect.เราจะทดสอบระบบประสาทวันนี้ แล้วคุณก็จะต้องพบนักโภชนาการ แต่... ...
You struggled in early childhood nutrition in graduate school.คุณเกือบตกวิชา โภชนาการเด็กอ่อน ตอนคุณเรียนปริญญาตรี
The value of goat's milk in daily diet.คุณค่าของนมแพะในโภชนาการ
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ
Good nutrition's important.โภชนาการที่ดีสำคัญนะ
Nutrition is abysmal at this school.โภชนาการเป็นสิ่งที่โรงเรียนนี้ต้องการ
Molly gave up her obsessive food journal and started eating better.มอลลี่เลิกการบันทึกโภชนาการ ที่เธอเคยหมกมุ่น และเริ่มกินเยอะขึ้น
Malnutrition. Anemia.ภาวะทุกขโภชนาการ โลหิตจาง
The cafeteria is called the Nutrition Center.โรงอาหารก็เรียกซะหรูว่า ศูนย์โภชนาการ
...or the importance of healthy nutrition.หรือความสำคัญของโภชนาการด้านสุขภาพ
Watch your nutrition. A lot of carbs beforehand.ดูจากโภชนาการของพวกคุณ กินแป้งแยะมากกันมาก่อน
A pizza with that variety of cheese is a culinary impossibility!พิซซ่าหน้าสารพัดชีสขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ตามโภชนาการ
Well, I am the nutritionist and general kitchen monkey, so if you need anything, let me know.ผมเป็นนักโภชนาการและเบ๊ในครัว ถ้าอยากทานอะไรก็บอกแล้วกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *โภชนาการ*
Back to top