ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*อย่างถาวร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อย่างถาวร, -อย่างถาวร-

*อย่างถาวร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างถาวร (adv.) permanently See also: stably, enduringly, constantly Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน Ops. ชั่วคราว
English-Thai: HOPE Dictionary
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง,ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร,แน่นแฟ้น,มั่นคง, Syn. settled,firmly set
inherent(อินเฮีย'เรินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน., Syn. inborn,inbred
reside(รีไซดฺ') vi. อยู่อาศัย,อยู่เป็นเวลานาน,พำนักอยู่อย่างถาวร,อยู่ประจำ,อยู่กับ ,ตั้งใหม่เป็นปุ่มหนึ่งบนเครื่องพีซีบางเครื่อง การกดที่ปุ่มนี้จะเป็นการเริ่มเปิดเดินเครื่องใหม่ใช้เหมือนการกดแป้น Ctrl + Alt + Del ในระบบดอส บางทีในกรอบสนทนาก็จะมีปุ่มนี้ ในกรณีนั้น จะเป็นคำสั่งให้ยกเลิกค่าที่กำหนดใหม่ แล้วกลับไปใช้ค่าเดิม, See also: resider n., Syn. dwell,live,stay
English-Thai: Nontri Dictionary
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Anosmiaการไม่รู้สึกกลิ่น, ไม่ได้กลิ่น, ขาดความรู้สึกรับกลิ่น, จมูกไม่ได้กลิ่น, การขาดประสาทสำหรับดมกลิ่น, การไม่ได้กลิ่นอย่างถาวร, การไม่ได้กลิ่น, ไม่ได้กลิ่นเลย [การแพทย์]
Discardการจำหน่ายหนังสือออกหมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ
ROM Read Only Menoryหน่วยความจำรอมควบคุมการส่งข้อมูลหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่งไว้อย่างถาวร คำสั่งที่เก็บไว้จะไม่ลบเลือนหายไป แม้ว่าไฟฟ้าจะดับ หน่วยความจำนี้ปกติเป็นชิปที่ผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้อย่างถาวร คำสั่งทั่วไปที่เก็บอยู่ในรอมได้แก่ BIOS (Basic Input/Output System) หรือโปรแกรมที่ช่วยการส่งข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลกับอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก ข้อมูลตัวแปลภาษาเบสิก และคำสั่งอื่นๆ ตามแต่ผู้ิผลิตจะเห็นว่าสมควร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
engraft (vt.) ฝังลงไปอย่างถาวร Syn. implant, imbue
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm going back to Bangkok for goodฉันจะกลับไปกรุงเทพฯ อย่างถาวร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One area for investigation is the doctors' hypothesis... that the mind can be permanently improved... through surgery and enzyme enrichment... thereby utilizing unused portions of the brain.หนึ่งในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นสมมติฐานแพทย์ ว่าจิตใจได้ดีขึ้นอย่างถาวร ผ่านการผ่าตัด และเอนไซม์การตกแต่ง
You think it's the living that will have ultimate judgement over you, because the dead will have no claim over your soul.แม้ว่าฉันจะอยู่ไม่นาน แต่ฉันจะตัดสินใจอย่างถาวร เพราะความตาย จะไม่เมตตาวิญญาณคุณ
To say that they are permanently damaged would be an understatement.จะบอกว่าพวกเขาได้รับ ผลกระทบอย่างถาวร คงเป็นการประเมินค่า ต่ำเกินไป
Well, even if I tell myself this isn't permanent it's Gracie's home now.อืมม ถึงแม้ว่าผมจะบอก ตัวเอง เรื่องนี้ไม่เป็นอย่างถาวร ...แต่เกรซี่ ก็อยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้
Your future... you'll have to permanently retire if your name is struck out, or write those trashy novels under Director Yoon, or go bankrupt.ในอนาคต... คุณจะต้องอำลาวงการอย่างถาวรถ้าคุณถูกเปิดเผยออกมา หรือไม่ก็เขียนพวกนิยายไร้สาระภายใต้ ผอ.ยุน
But from our perspective, the past is gone forever, and the future is yet to be written.แต่จากมุมมองของเรา อดีตที่ผ่านมาเป็นไปอย่างถาวร, และในอนาคตก็ยังไม่ได้เขียน
So, Ben will dispose of the body permanently, he assures me, and we will be in the clear.เบนจะจัดการกับศพนั้นเอง อย่างถาวรเลย เขาอยากให้ผมกำจัดมันไปให้พ้นทาง
You know, till we find her a permanent place to live, she's gonna need somewhere to stay.อืม ก็จนกว่าเราจะหาบ้าน ให้เธออยู่อย่างถาวรได้แหละ เราต้องหาที่ให้เธออยู่
That is, if this whole ID thing hasn't permanently ruined my credit, or I don't wind up dead.นั่นแหละ, ถ้าเรื่องขโมยข้อมูลตัวตนอะไรเนี่ย ไม่ทำลายเครดิตของฉันไปอย่างถาวร หรือฉันไม่ตายซะก่อน
Pearson Hardman immediately and irrevocably strips Harvey Specter of his senior partnership and reports him to the New York Bar Association.แพร์สัน ฮาร์ทแมนต้อง เอาฮาร์วี่ สเปคเตอร์ออกจาการเป้นซีเนียร์พาร์ทเนอร์ทันทีและอย่างถาวร พร้อมทั้งต้องรายงานเรื่องนี้ต่อสมาคมทนายแห่งมหานครนิวยอร์ค
I mean permanently -- drop a dime.ฉันหมายถึง อย่างถาวร ตลอดกาล
The Battle of Chicago was an event that permanently changed our world.การต่อสู้ของชิคาโกเป็นเหตุการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรโลก ของเรา
Much of the light of Ancient Greek science would have been permanently extinguished without their efforts.มากของแสงของวิทยาศาสตร์ กรีกโบราณจะได้รับ ดับอย่างถาวรโดยไม่ต้อง พยายามของพวกเขา
It looked like the flag of permanent defeat.มันดูเหมือนธงของความพ่าย แพ้อย่างถาวร
Childhood Is never Irrevocably past.วัยเด็กไม่เคยผ่านมาอย่างถาวร
Sustained lack of sex is symptomatic of disassociation.การขาดเซ็กส์อย่างถาวร เป็นสัญญาลักษณ์ของความไม่ร่วมมือ
From now on, Kang High is the worst enemy of the Red Cross!"จากนี้เป็นต้นไป โรงเรียนคังของพวกเรา จะตั้งตนเป็นปรปักษ์กับสภากาชาดอย่างถาวร
It gained a place in history on July 8, 1776, when the Liberty Bell tolled for the first public reading of the Declaration of Independence.ในปี 1846, ในวันเกิดของ จอร์จ วอชิงตัน นั่นเป็นการตีระฆังครั้งสุดท้าย, จากนั้น ระฆังสันติภาพก็หยุดใช้อย่างถาวร.
Well, so far the only thing we have on arthur curry is that he saved lois from being permanently waterlogged.งั้นสิ่เดียวที่เรารู้เกี่ยวกะ Arthur Curry ก็คือเขาช่วยโลอิ้สจากการติดอยู่ใต้น้ำอย่างถาวร
The Earth is so big we can't possibly have any lasting harmful impact on the Earth's environment.เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างผลกระทบร้ายๆให้เกิดขึ้นอย่างถาวร ต่อสภาพแวดล้อมของโลก
All that matters is that I'll be out of reach permanently.ที่สำคัญคือ คุณจะติดต่อผมไม่ได้อย่างถาวร
"so that he could get rodrigo off the streets for good with a cordless reciprocating saw"?งั้นเขาควรเอาร๊อดริโก้ออกจากถนนอย่างถาวร ด้วยเลื่อยไฟฟ้าแบบไม่เสียบปลั๊ก"
Is it permanent?มันจะเป็นไปอย่างถาวรไม๊ครับ?
Carlos faced a permanent illness...คาลอส เผชิญความป่วยอย่างถาวร
I've terminated the negotiations, permanently.ผมขอบอกว่าการเจรจาของเรานั้นล้มเหลว อย่างถาวร
I had persistent pathological stuttering as a child, but it can be treated with rigorous speech therapy.ฉันมีอาการพูดตะกุกตะกักอย่างถาวรมาตั้งแต่ฉันเป็นเด็ก แต่มันสามารถรักษาได้ด้วยการบำบัดการพูดอย่างเข้มงวด
And I don't have the skills to put in a permanent one.และฉันก็ไม่สามารถจะใส่อย่างถาวรได้
Are you really trying to damage me permanently?อยากทำลาย ชีวิตอยู่อย่างถาวรหรอ
Heavy Duty thinks you guys ought to stick around permanently.เฮฟวี่ ดิวตี้ คิดว่าพวกนาย.. น่าจะอยู่กับเราอย่างถาวร
He's a talented guy from Japan with a real hard job to do.ริคถูกห้ามอย่างถาวร ในการเข้าร่วมกับ IWC
As permanent as possible.อย่างถาวร สิ่งเดียวที่เป็นไปได้
You can't avoid what happened forever.คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างได้อย่างถาวรหรอก
His appearance was certainly altered.เขาถูกพบเป็นหมันอย่างถาวร
Our organized crime unit is very close to shutting you down permanently.หน่วยงานฆาตกรรมของเรา อยู่ใกล้มาก ที่จะปิดฉากนายลงอย่างถาวร
Till we find a better, more permanent way to live.จนกว่าเราจะเจอสถานที่ดีๆ ที่จะทำให้เราตั้งรกราก อยู่กันได้อย่างถาวร
Missing species, extinguished forever,สัตว์ที่สูญพันธุ์ หายไปอย่างถาวร
We were famous for sardines until the day the Baby Brent Sardine Cannery closed for good.เรามีชื่อเสียงมากในเรื่อง "ปลาซาร์ดีน"... จนเมื่อวันนึง โรงงานปลากระป๋อง "เบบี้ เบรนท์" ปิดตัวลงอย่างถาวร
People who I believe can fix my charges permanently.คนที่ผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของฉันอย่างถาวร
To make people disappear so completelyในการทำให้ผู้คนหายตัวไป อย่างถาวร
I'll make sure you end up in this wheelchair permanently!ฉันจะทำให้เเน่ใจว่า เธอจะได้นั่งรถเข็นนี้อย่างถาวร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *อย่างถาวร*
Back to top