ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สั่งซื้อ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สั่งซื้อ, -สั่งซื้อ-

*สั่งซื้อ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสั่งซื้อ (n.) order
สั่งซื้อ (v.) order See also: request, direct
สั่งซื้อ (v.) order a purchase
ใบสั่งซื้อ (n.) purchase order
English-Thai: HOPE Dictionary
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
indent(อินเดนทฺ') vt. ทำให้เป็นรอยบาก, ทำให้เป็นรูปฟันเลื่อย, ทำให้เว้า, ทำให้เป็นรอยเว้า, เป็นรอยบาก, กลายเป็นรูปฟันเลื่อย, กลายเป็นรอยเว้าเซ็นสัญญา, ย่อหน้า, รอยบาก, รอยเว้า, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ , การสั่งซื้อสินค้า, สัญญา., See also: indenter, indentor
mail-order(เมล'ออร์เดอะ) n. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
subscription(ซับสคริพ'เชิน) n. การลงนามข้างท้าย,การเขียนไว้ข้างใต้,ชื่อข้างท้าย,การบอกรับเป็นสมาชิก,การสั่งซื้อ,การบริจาค,การออกค่าบำรุง,การเห็นด้วย., See also: subscriptive adj., Syn. agreement
English-Thai: Nontri Dictionary
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Main boardกระดานหลักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบ ARMS ซึ่งเป็นระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เป็น main board นี้ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนที่เป็นหน่วยซื้อขาย (board lot) คือ ปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย จะต้องเป็น 1 board lot (1 หน่วยซื้อขาย) หรือมากกว่าโดยเป็นจำนวนที่เป็นทวีคูณของ 1 board lot เช่น 2, 3, 4......board lots เป็นต้น การซื้อขายหลักทรัพย์บน main board ของระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ใช้วิธี automatching (วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ)ให้เกิดการซื้อขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายบน main board จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับเรื่อง price spread (ช่วงราคา) รวมถึงข้อกำหนดเรื่อง ceiling price และ floor price ด้วย หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้มีการซื้อขายบน main board แต่ให้ไปซื้อขายบน special board [ตลาดทุน]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
buying (n.) การสั่งซื้อ Syn. arrangement
indent for (phrv.) ออกใบสั่งซื้อสินค้า See also: สั่งซื้อของด้วยใบสั่งซื้อ
mail order (n.) การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
market order (n.) คำสั่งซื้อขายในตลาด
order (n.) ใบสั่งซื้อสินค้า See also: คำสั่งซื้อสินค้า
order (vt.) สั่งซื้อ See also: สั่งจอง Syn. book, reserve
order book (n.) บันทึกยอดสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
order form (n.) แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ordering (n.) การสั่งซื้อ Syn. buying, arrangement
over-the-counter (adj.) ซึ่งซื้อขายกันโดยตรง (โดยไม่มีใบสั่งซื้อยาจากแพทย์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the house on Parkhill Lane. I'd like to order some items.นี่คือบ้าน ที่ พาคิล เลน ฉัน Iike การสั่งซื้อ บางรายการ
Give me your order, ma'am.ให้ฉัน สั่งซื้อของคุณ แหม่ม
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์
Okay, A: I don't appreciate you violating the sanctity of my Amazon wish list pageโอเค, 1.ฉันไม่ปลื้มที่นายมาแอบเข้าไปดู รายการสั่งซื้อของฉันใน Amazon
So match sell prices of industrial property sold in Philly, up against purchases made by his corporation.จับคู่ราคา การซื้อทรัพย์สินที่ตรงกับสินค้าทางอุตสาหกรรมที่จำหน่ายใน ฟิลลี่ ที่มีการสั่งซื้อสินค้า ที่ผลิตโดยบริษัทของเขา
I got the old bills of sale and order forms out of storage, to try and sort this out.ฉันได้รับยอดรายการขายเก่า และสั่งซื้อในรูปแบบออกจากคลังสินค้า และพยายามที่จะคัดแยกมันออกมา
If we don't meet the delivery date, buyers will cancel orders our plans will implode and this bank will be left a bill it cannot pay.ถ้าเราไม่มีกำหนดรับส่งของ ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อ แผนเราจะพังป่นปี้ แล้วธนาคารจะเหลือแต่ใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีปัญญาจ่าย
Once you let the Iranians and Syrians hear that the missiles are completely useless against the Israelis they will cancel their orders and the IBBC will collapse.และพอคุณบอกพวกอิหร่านกับซีเรีย ว่าจรวดพวกนั้นไร้น้ำยาต่ออิสราเอล พวกเขาจะยกเลิกการสั่งซื้อ และIBBCจะล้มครืน
Our credit card records show that you purchased bat bones online.ประวัติการใช้บัตรเครดิตระบุว่า คุณได้สั่งซื้อกระดูกค้างคาว มาจากในเน็ต
The irony is that the man who's taking us so close to the creator is not himself a believer.มันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัย สำคัญแสดงให้เรา ที่เราอาศัยอยู่ในโลก ของการสั่งซื้อที่ยอดเยี่ยม, และที่เป็นอย่างมาก การชี้นำว่าเป็นเพราะ
Yeah, I've already sold 2,000 prescriptions this month alone.ครับ เดือนนี้ผมมีใบสั่งซื้อ 2,000 ใบ
EBay. I order things late at night when I've had a few cocktails...จากอีเบย์ ฉันสั่งซื้อตอนดึก ตอนที่ค็อกเทลเกือบหมด...
Apparently, you can't hack into a government supercomputer and then try to buy Uranium without the Department of Homeland Security tattling to your mother.เพิ่งจะรู้ว่า นายไม่สามารถแฮคคอมอัจฉริยะของรัฐ แล้วพยายามสั่งซื้อยูเรเนียม โดยที่กระทรวงรักษาความปลอดภัยแห่งชาติปากโป้ง แจ้นไปบอกแม่นายไม่ได้
It arrived this morning, and I looked at the date on the order, and it was from when I was over there.มันเพิ่งมาถึงเมื่อเช้า ฉันดูวันที่สั่งซื้อแล้ว มันตั้งแต่ตอนที่ฉันอยู่ที่โลกด้านโน้น
Hi. Yes. I'm callin' to order the Marie Osmond Adora Belle Freida Fright Doll.หวัดดี ฉันโทรมาสั่งซื้อตุ๊กตา แมรี่ ออสมอนด์ อะโดร่า เบลล์ ฟรีด้
The human brain typically is on the order of 100 billion nerve cells.สมองของมนุษย์มักจะเป็นในการ สั่งซื้อ 100 พันล้านเซลล์ประสาท
You think I might activate my Rydell alias in order to sneak something out of the country, something like a stolen Nazi treasure?คุณคิดว่าฉันใช้นามแฝง ไรเดล ในการสั่งซื้อของบางอย่างจากต่างประเทศ บางอย่างที่เหมือนกับสมบัติที่นาซีขโมยงั้นเหรอ
Time is what keeps everything from happening all at once, and so time is that part of the world that orders events in a certain way so they happen sequentially, from beginning to end.เวลาเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกอย่างจากสิ่ง ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งเดียว และเพื่อให้เวลาเป็นส่วนหนึ่งของ โลกที่ ว่าเหตุการณ์การสั่งซื้อในวิธีการ บางอย่าง
Then we linked a series of remote purchases to a P.O. box and set up a delivery date.จากนั้นเราก้เชื่อมต่อ ใบสั่งซื้อทางไกล กับตู้ไปรษณีย์แห่งหนึ่ง เพื่อกำหนดวันจัดส่ง
Because the storage unit that she was found in was registered to Grayson global.เพราะว่าตัวเก็บข้อมูลที่ตรวจสอบเจอ ถูกสั่งซื้อในนาม ของบริษัท เกรย์สัน
I found his short-sale orders from last week, and the buy orders for Tritak, issued to him this morning.ผมเจอคำสั่งเทขายหุ้นของเขา จากสัปดาห์ที่แล้ว และคำสั่งซื้อหุ้นไทรแท็ค ที่เขาออกเมื่อเช้านี้
Now, we may be in a spot of economic bother at the moment, however, Rolls-Royce, Bentley and Aston Martin are all enjoying record sales, and all because of demand from China.เอาละ เราอาจจะอยู่ในจุด ที่ขัดสนด้านงบประมาณบ้าง อย่างไรก็ตาม โรลส์รอย เบนท์ลี และแอสตัน มาร์ตินยังคงเอ็นจอยกับ ยอดสั่งซื้อ และนั่นเป็น เพราะความต้องการจากจีน
Sellers of ammonium nitrate are required to call us when a large fertilizer order's been placed.คนขาย แอมโมเนีย ไนเตรต แจ้งมาที่เรา เกี่ยวกับ ปริมาณ การสั่งซื้อ จำนวนมากที่นี่
Your father ordered a large a supply of fertilizer, we have to check these things out.พ่อของเธอ สั่งซื้อ ปุ๋ย จำนวนมาก เราเลย ต้องมาตรวจสอบ
And Garcia found credit card purchases for black and white photographic equipment for Ford.และการ์เซียพบว่า เขาใช้เครดิตการ์ดสั่งซื้อ อุปกรณ์ถ่ายภาพขาวดำ
When the day is creeping up on us and we must put in order the chaos of the night.เมื่อวันที่มีการคืบคลานขึ้นกับเรา และเราจะต้องใส่ในการสั่งซื้อ ความสับสนวุ่นวายของคืน
We'll put some of it on the assembly line. the labor cost is enormous.ที่นี่คือที่ที่เราสร้างตัวต้นแบบ พอเราได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้น เราจะนำบางส่วนไปเข้าสายการผลิต แต่ถ้าคุณต้องทำงานละเอียดอย่างนี้ด้วยมือทีละอัน
Give command to second legion to fall from rest, and continue pursuit in advance of fullest number.คนอื่น ๆ การสั่งซื้อกองพันที่จะหยุดการส่วนที่เหลือ และการกดขี่ข่มเหงอย่างต่อเนื่องอย่างหนาแน่น
Upon your command, we move for Rome.- ณ วันที่สั่งซื้อของคุณ ... เราจะไปยังกรุงโรม
Well, might I suggest using the magic of the Internet to purchase an Aramaic-to-English dictionary from your nearest retailer?ว่าเธอควรจะใช้ความมหัศจรรย์ของอินเตอร์เนต สั่งซื้อดิคภาษาแอระเมอิก - อังกฤษ
I take that to mean you'd like me to move forward with the purchase? ? Oh-oh-oh-ohจะถามว่า คุณอยากให้ฉันสั่งซื้อเลยไหมคะ อืมม บางทีวันนี้ อาจไม่ใช่วันที่เลวร้ายจนเกินไปนะ คุณฟอร์เรสเตอร์ เจ้าหน้าที่พิเศษคีนและเรสเลอร์
The market has opened in New York, Mr Cherevin. Margin calls from creditors are imminent. Do we sell?ตลาดนิวยอร์คเปิดแล้ว คุณเชเรวิน คำสั่งซื้อกำลังมา เราจะขายไหม
Although, now that you mention it, why are we taking orders from some fairy, anyway?ถึงแม้ว่าตอนนี้ที่คุณพูดถึงมัน ทำไมเราการสั่งซื้อ จากนางฟ้าบางอย่างหรือไม่
Form 83-100s filed in connection with the purchase of a Ford pickup in the last 10 years.แบบฟอร์ม 83-100 ที่เชื่อมโยง กับการสั่งซื้อรถปิคอัพ ฟอร์ด ในสิบปีที่ผ่านมา
The license allowed him to purchase a number of restricted chemical agents, which he did in Tempe, Arizona, day before yesterday.ใบอนุญาตยอมให้เขา สั่งซื้อส่วนผสม ทางเคมีที่ต้องห้าม ได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเขาก็ทำจริง ในเทมเป้ อริโซนา เมื่อวานซืน
The police chief just called me... to place an order for another 100 Scouts.หัวหน้าตำรวจเพียงแค่เรียกฉัน... การสั่งซื้อสินค้า สำหรับอีก 100 ลูกเสือ.
Careful, Ren, that your personal interests... not interfere with orders from Leader Snoke.ระวังเรเนว่าผลประโยชน์ส่วน บุคคลของคุณ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสั่งซื้อจากผู้นำ สโนค
He flaunts his contempt by directly disobeying a series of direct orders from his commanding officer.เขา flaunts ดูถูกเขาโดยตรงโดย ไม่เชื่อฟังคำสั่งชุดคำสั่งซื้อโดยตรง จากผู้บังคับบัญชาของเขา
I have this terrible fear that if I'd have been ordered to do some of the things we saw today that...ฉันมีความกลัวนี้น่ากลัวว่าถ้าผม ต้องการได้รับการสั่งซื้อ ที่จะทำบางสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สั่งซื้อ*
Back to top