ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผู้รุกราน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผู้รุกราน, -ผู้รุกราน-

*ผู้รุกราน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รุกราน (n.) invader See also: attacker, raider, aggressor Syn. ผู้บุกรุก
English-Thai: HOPE Dictionary
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
English-Thai: Nontri Dictionary
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. raider, trespasser Ops. defender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน
drive off (phrv.) ขับผู้รุกรานออกไป Syn. fight off
invader (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. attacker, raider, trespasser Ops. defender
molester (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน Syn. attacker
trespasser (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. attacker, raider Ops. defender
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
History demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน
Ilman sitä häpeää, tuo vihollinen ei eläisi.ต่อต้านผู้รุกรานที่บุกเข้ามา.
Seven mysticuszen fought together intruders.เจ็ดผู้เยี่ยมยุทธผนึกกำลังกัน เพื่อต่อสู้ผู้รุกราน
I told you there would be invadersผมบอกคุณว่า คนพวกนั้นอาจเป็นกลุ่มผู้รุกราน
Invaders from another universe.ผู้รุกรานที่มาจากเอกภพคู่ขนาน
"Balon Greyjoy, Lord of the Iron Islands and invader of the North."เบลอน เกรย์จอย ลอร์ดแห่งหมู่เกาะเหล็ก และผู้รุกรานแคว้นเหนือ
Would you surrender to these invaders?คุณยอมแพ้ให้ผู้รุกรานเหรอ
We've fought off invaders ever since.เราสู้กับผู้รุกราน rãsu·kábfu·rúkran มาตั้งแต่บัดนั้น matá·g tê'bádná·n
People create... smaller people?ผู้ใฝ่สันติสร้างอาวุธสยบศึกสงคราม ผู้รุกรานสร้างผู้ต่อต้าน
You can defeat the invaders of the east and the pretenders of the north and south.ท่านสามารถโค่นล้มเหล่าผู้รุกรานจากทางตะวันออกได้ และปราบทั้งเหนือจรดใต้
A foreign invasion is underway.ผู้รุกรานจากต่างแดนมาแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผู้รุกราน*
Back to top