ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผุพัง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผุพัง, -ผุพัง-

*ผุพัง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผุพัง (v.) decay See also: rot, decompose, putrefy Syn. กร่อน
ผุพัง (v.) rot See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid Syn. ยุ่ย, ผุ, เปื่อยยุ่ย, เละ
ผุพัง (v.) erode See also: deteriorate, wear away Syn. สึกกร่อน, สึก
ผุพัง (v.) be ruined See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
English-Thai: HOPE Dictionary
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
moldy(โมล'ดี) adj. เต็มไปด้วยดิน,เป็นซากไม้ผุพัง., See also: moldiness n. mouldiness n.
moulder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
mouldy(โมล'ดี) adj. เต็มไปด้วยดิน,เป็นซากไม้ผุพัง., See also: moldiness n. mouldiness n.
rot(รอท) vi.,vi. (ทำให้) เน่า,เปื่อย,บูด,ผุ,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,ตายไป,ซูบผอม n. การเน่า,การเปื่อย, Syn. decompose,degenerate
rotten(รอท'เทิน) adj. เน่า,เปื่อย,เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม,เลว,น่ารังเกียจ, Syn. decayed,unreliable,base
English-Thai: Nontri Dictionary
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
moldy(adj) เป็นรา,คร่ำครึ,แก่,ผุพัง
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]
humusฮิวมัส, ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sheet Erosion การกร่อนแบบผิวแผ่น การกร่อนผุพังของผิวโลกที่เกิดในฤดูฝน เพราะน้ำฝนไหลหลากลงสู่ร่องห้วยธารต่าง ๆ ไม่ทัน ก็ไหลแผ่ซ่านไปตามพื้นดินที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดการกร่อนเป็นบริเวณกว้าง [สิ่งแวดล้อม]
Topsoil ดินชั้นบน ดินที่อยู่เหนือระดับของเศษหินผุพังขึ้นมาจน ถึงผิวบนสุด เป็นดินที่มีประโยชน์ต่อการเจริญของพืช จัดอยู่ในชั้นเอ (A-horizon) ของการจำแนกประเภทดินในทางปฐพีวิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dilapidation (n.) สภาพที่เก่าผุพังเพราะขาดการดูแล See also: การเน่าเปื่อย, การชำรุด, ความทรุดโทรม Syn. collapse, decay, deterioration, ruination
perish with (phrv.) ผุพัง See also: เน่าเปื่อย
rot away (phrv.) ทำให้เน่าเปื่อย/ผุพัง
run to seed (idm.) ปล่อยปะละเลยให้ผุพัง See also: ไม่ได้รับการดูแล
run-down (idm.) ผุพัง See also: ค่อยๆพังลง, เก่าแก่, ทรุดโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like such a beat-up, worthless piece of junk.เหมือนของเก่า และผุพัง ไร้ค่า อย่างกับขยะ
In despair, I offered my weathered soul to almighty God his mercy and his judgment.ความสิ้นหวัง ความผุพังของจิตวิญญาณ ถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ... ด้วยความเมตตาเละเป็นธรรมของท่าน
Well, luckily for all of us, the computer he seeks is currently deteriorating somewhere on the ocean floor.เป็นโชคดีของเราทุกคน ที่คอมพิวเตอร์ที่เขาตามหา กำลังผุพังอยู่ที่ไหนสักที่ ใต้ท้องทะเล
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ
Distinguishing features include large ocular cavities.ศพอยู่ในสภาพผุพัง และแห้ง
Everyone's looking the other way... while our country rots from the inside out.ทุกคนมองออกไป/ในแบบอื่น ในขณะที่ประเทศของเราต้องผุพัง/เพราะการกลับกลอก
Crappy field, shit-ass equipment...สนามหญ้าร้าง อุปกรณ์ผุพัง
Listen. Do you think the paltry dozen you slew scares us?แล้วคิดหรือว่า กำแพงผุพังนั่น
They're so nasty, they rot the ground around them.พวกมันสกปรก ทำพื้นที่รอบตัวผุพัง
Can you hear her ghost wandering around the collapsing corridors of her beloved Plaza trying to find her nanny's room calling out to the construction workers in a voice that nobody hears:ตามระเบียงผุพังของโรงแรมพลาซ่ามั้ย... ...พยายามหาห้องพี่เลี้ยง... ...ตะโกนเรียกพวกคนงานก่อสร้าง...
It's probably in ruins, but I might be able to fix it up.อาจผุพังไปบ้าง แต่คงพอฟี้นฟูขึ้นมาใหม่ได้
Everything's falling apart...ทุกสิ่งทุกอย่างผุพัง
Look, your car misses me. It's falling apart without me.ดูสิ รถคุณคิดถึงฉัน มันผุพังเพราะฉันไม่อยู่
Approached the run-Down...""ใกล้เข้ามา ยังบ้านผุพัง..."
Drop it off in a bad part of town, and let social decay... take its course.จอดไว้ในแหล่งเสื่อมโทรม แล้วรอให้มันผุพังไปเอง
Rinse and repeat.ผุพังและทำลายล้าง ชำระล้างและเริ่มใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผุพัง*
Back to top