ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตรงกลาง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตรงกลาง, -ตรงกลาง-

*ตรงกลาง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงกลาง (prep.) in the middle of See also: amid, amidst
English-Thai: HOPE Dictionary
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
camber(แคม'เบอะ) {cambered,cambering,cambers} vt.,vi.,n. (ความ) โค้งหรืองอเล็กน้อย,โค้งขึ้นตรงกลาง.
centre(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลาง,ใจกลาง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้า -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลาง,
daisey wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระหมายถึงเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้วิธีพิมพ์ด้วยการมีจานอักขระหรือจานกลม ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษดู daisy wheel ประกอบ
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
disk packชุดจานชุดจานบันทึกจานบันทึกที่ใช้กับเมนเฟรมมักจะมาเป็นชุด ๆ ละ 5-10 แผ่น มีแกนยึดให้ติดกันอยู่ตรงกลาง ชนิด (ที่เป็นแผ่นเดียวก็มี เรียกว่า disk cartridge) จานนี้ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยปกติ จานบันทึกแต่ละชุดจะบรรจุข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ยกเว้นจานแรกและจานสุดท้าย
medi(o) - Pref. "ตรงกลาง"
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
medium(มี'เดียม) n. สายกลาง,ภาวะที่อยู่ตรงกลาง,สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,สื่อ,มัชฌิม,สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป,ที่อยู่สิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม,วิธีการ,อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นสายกลาง pl. media, Syn. mean,means
mezzo(เมท'โซ,เมซ'โซ) adj. n. ตรงกลาง,กลาง,เสียงระหว่างเสียงโซปราในกับ เสียง contralto pl. mezzos
mid(มิด) adj.,prep ตรงกลาง,ปานกลาง,กลาง,พอประมาณ n. ตำแหน่งกลาง,ตรงกลาง
midst(มิดซฺทฺ) n. ส่วนที่อยู่ตรงกลาง,แก่นกลาง prep. amidst
midway(มิด'เวย์) adv.,adj.,n. กึ่งกลาง,ตรงกลาง, Syn. central
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง
spokeshave(สโพค'เชฟว) n. กบไส (เป็นเครื่องมือช่างไม้ที่มีใบพัดอยู่ตรงกลางสำหรับไสขอบโค้ง)
syncopate(ซิง'คะเพท) vt. ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง,เน้นเสียงดนตรีที่จังหวะที่ไม่เน้นเสียง,ลัด,ย่อ, See also: syncopator n.
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
English-Thai: Nontri Dictionary
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ
midmost(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง,ซึ่งอยู่ใกล้จุดกลาง
midship(adj) ตรงกลางเรือ,กลางลำเรือ
midway(adj,adv) กลางทาง,ครึ่งทาง,กึ่งกลาง,ตรงกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
centrumตรงกลางกลวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
median๑. ตรงกลาง๒. มัธยฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posteromedianตรงกลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Centralตรงกลาง [การแพทย์]
Concavityตรงกลางป่องออก [การแพทย์]
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
irisม่านตา, เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านตามีช่องกลมอยู่ตรงกลางเรียกว่า พิวพิล ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lumenช่องกลาง, ท่อกลวง, รูท่อ, รู, ลูเมน, โพรง, ช่องว่างภายใน, รูของท่อที่คดงอต่อจากมดลูก, หลอด, รูท่อของหลอดเลือด, ช่องตรงกลางเส้นเลือด, ช่องกลางต่อม, ท่อของต่อมเหงื่อ [การแพทย์]
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amidships (adv.) ตรงกลางลำเรือ
amidships (adj.) ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ
amidst (prep.) ตรงกลาง See also: ระหว่าง Syn. between, in the midst of
bonbon (n.) ขนมหวานที่นิ่มตรงกลาง
center (n.) คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
center (vt.) อยู่ตรงกลาง See also: อยู่กึ่งกลาง
centerfold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centrefold
centerfold (n.) หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ Syn. centrefold
central (adj.) ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง
centre (n.) คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
centre (vt.) อยู่ตรงกลาง See also: อยู่กึ่งกลาง
centrefold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centerfold
centrefold (n.) หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ Syn. centerfold
headpin (n.) ตัวพินที่ตั้งอยู่หน้าสุดหรือตรงกลางของกลุ่มในเกมโบว์ลิ่ง Syn. kingpin
in the middle (adv.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง
in the midst of (prep.) ตรงกลาง See also: ระหว่าง Syn. between
medial (adj.) ซึ่งอยู่ตรงกลาง See also: ตั้งอยู่ตรงกลาง Syn. mid, median
medially (adv.) โดยอยู่ตรงกลาง
median (adj.) ซึ่งอยู่ตรงกลาง See also: ระหว่างกลาง Syn. halfway, middle
mediation (n.) การอยู่ตรงกลาง Syn. negotiation, reconciliation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have to get to the castle at the labyrinth's center. Do you know the way?ฉันต้องไปที่ปราสาท ตรงกลางเขาวงกต เธอรู้ทางไปมั๊ย
You said go between them!คุณพูดว่า เข้าไปตรงกลาง ระหว่างมัน!
I said, don't go between them!ผมพูดว่า, อย่าเข้าไปตรงกลาง ระหว่างมัน!
Then I'll put "T.D." in the middle like rich folks puts that in the middle, don't you think? That give it class, to put that in the middle, don't you think?คำว่า ทีดี ไว้ตรงกลางเหมือนพวกเศรษฐี มีตัวย่อบนดุมข้อมือ เอาไว้ตรงกลางมันดูมีคลาส คิดว่าไง
What we didn't tell them was that Wendy Dias in the centre of the picture was on a plane to the United States.สิ่งที่เราไม่ได้บอกพวกเขาก็คือ เว็นดี ดิอัส คนที่อยู่ตรงกลางในรูป กำลังนั่งเครื่องบิน มาสหรัฐอเมริกา
I hate to displace you, but I think I should have a central vantage point, and I just want to make sure that you're okay working from another station.ผมไม่อยากจะมาแทนคุณ แต่คิดว่าผมควรจะอยู่ตรงกลางของทุกเรื่อง และอยากให้แน่ใจว่าคุณโอเคที่ต้องไปทำงานที่อื่น และอยากให้แน่ใจว่าคุณโอเคที่ต้องไปทำงานที่อื่น
Western and central hubs are ours, we are just waiting on Mai.ฮับ ตรงกลางและฝั่งตะวันตกเป็นของเราแล้ว / แค่รออีกฝั่งจาก มาอิ
All right, if we can get through the ceiling, the foundation and the earth on top of that, we can make it out into the middle of no-man's-land and maybe hit the fence before we get shot.เอาล่ะ ถ้าเราพ้นจากเพดานแล้วขุดขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะไปโผล่ตรงกลางที่ไม่มีคนอยู่ บางทีอาจถึงรั้วก่อนถูกยิง
Uh, these were the centerpieces from the Vanover Medical Center benefit.เอ่อ อันนี้อยู่ตรงกลาง จากมูลนิธิศูนย์แพทย์แวนโอเวอร์
That's not what I thought you were going to say, but I like it!- หรือเราไปเจอกันตรงกลางก็ได้ - ใช่ ใช่ - พระเจ้า ชั้นรักคุณ
Okay, so there's a wall behind him with a hole in the middle so I pull the wall down on top of the droids, destroying them.คืองี้นะ มีกำแพงที่อยู่ข้างหลังเขา มันมีรูอยู่ตรงกลาง ข้าก็เลยถล่มกำแพงลงมาใส่พวกดรอยด์ เล่นซะราบเลย
Garcia, the blonde in the middle.การ์เซีย คนผมทองตรงกลาง ได้ภาพไหม
And there-- sixth row, center aisle,ในตอนนั้นเอง... ที่นั่งตรงกลาง แถวที่ 6
There is no gray area here you can't kind of think this is okay.นี่คือผิดและฝ่าฝืนกฎหมายด้วย มันไม่มีตรงกลางหรอก คุณจะคิดว่านี่ไม่เป็นไรไม่ได้
Next up is Jae-in Hwang. Take center stage. Lights off, please!ต่อไป คุณ ฮวัง แจ อิน นั่นคือตรงกลาง เปิดไฟซะ
I feel that she is trying to meddle in our relationship.ฉันรู้สึกว่า เธอพยายามจะเข้าอยู่ตรงกลาง ระหว่างความสัมพันธ์ของเรา
Right, we want him in the center by the chain. -Get this off me.ตรงนั้น ไปอยู่ตรงกลาง ล่ามโซ่ด้วย
Orson, Indiana, heart of the heartland, proud home of little betty snack cakes, the demolition derby for the homeless and the world's largest polyurethane cow.ออร์สัน อินเดียนนา ใจกลางของดินแดนตรงกลาง ถิ่นฐานของสแน็คเค้ก ลิทเทิลเบ็ตตี้ การควบรถทำลายล้างของคนไร้บ้าน และวัวตัวใหญ่สุดของโลก
Because now I know definitely, you are... the middle piece!เพราะมันทำให้ฉันไม่ต้องเสียเวลาคิด ว่าใครควรจะอยู่ตรงกลาง ถ้าไม่ใช่แก
I'm sorry that you and Stefan have this thing between you but I can't get in the middle of it, Damon.แต่ฉันไม่สามารถเข้าไป อยู่ตรงกลางให้ได้นะ เดม่อน ฉันเพียง... ฉันหวังนายสองคน ไปด้วยกันได้อีก
I would have said something earlier, but we were in the middle of our official duties, and duty comes first, no matter...ข้าขอพูดบางอย่างก่อน ตอนนี้เรายังอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าที่ และหน้าที่ต้องมาก่อน
Their damn village happens to be resting on the richest unobtanium deposit within 200 klicks in any direction.ไอ้หมู่บ้านเฮงซวยนั่น ดันมาตั้งอยู่ตรงกลาง ที่ที่ อันอ๊อบเทเนี่ยมฝังอยู่ แล้วกินพื้นที่ไปอีก 200 กม.
In the middle. Can you point to yourself?- ตรงกลางเหรอ ชี้ให้ดูสิ
You're lying, and that puts me right in the middle of the Mickens, which is exactly where I don't wanna be.นายโกหก และให้ฉันมาอยู่ตรงกลางระหว่างเรื่องนี้ ซึ่งจริงๆแล้ว ฉันไม่อยากอยู่ตรงนั้น
Innatron has a plant located smack-dab in the middle of the last remaining flannelbush population-- here in Juarez-- and they use manganese and sodium borohydride.อินนาทรอน ตั้งอยู่ตรงกลาง ในพื้นที่ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ใน จูวาเลซ
And now I feel like she's still in between us.และในตอนนี้ผมรู้สึกว่า เธออยู่ตรงกลาง ระหว่างเราสองคน
Ain't that right, boss? You got the centre of mass, right here.มันถูกต้องไหม หัวหน้า คุณยิงเข้าตรงกลางหัวใจนี่เลย ตรงนี้ยิงเลยสิ
There's a figure of an upside down man on the victim's left central maxillary incisor.ท่าทางหัวเขาทิ่มลง ตรงกลางซ้ายของ ขากรรไกรบนด้านหน้า
# Trying to hit it chic-a-tah in the middle ## ชิก-กะ-อ่าส์ # # ตรงกลางฟลอร์ #
Black Eyed Peas. Row 15, center.Black Eyed Peas ตรงกลาง แถวที่ 15
I'm sorry, Sheriff, your son's right in the middle of this, and if you don't help us find him, we're gonna lose him and Stephanie Wilson.ผมเสียใจนะนายอำเภอ ลูกชายของคุณอยู่ตรงกลางของเรื่องนี้ และถ้าคุณไม่ช่วยเราหาเขา คุณกำลังเสียเขาไป และสเตฟานี่ วิลสันด้วย
You have to put the center of the pot in the middle of that half and then balance it with a lid.คุณต้องเอาก้นหม้อ ไปไว้ตรงกลางไฟที่ติดครึ่งหนึ่ง จากนั้นก็ถือไว้ให้มันพอดีกัน
Try hitting the one in the middle. Just the one in the middle, mind.เอาหล่ะ พยายามยิงที่อันตรงกลางนะ แค่อันตรงกลางพอ
Oh, how about if I'm in the middle between you and William?โอ้ จะว่าไงถ้าฉันจะนั่งตรงกลาง ระหว่างเธอกับวิลเลี่ยม
What spell did you cast on Eric Northman at MoonGoddess Emporium?คาถาอะไรที่คุณร่ายใส่เอริค นอร์ธแมน ตรงกลางห้องใน MoonGoddess
You see, I feel as though I started reading this wonderful novel, but the middle section's been ripped out and everyone around me has had the luxury of reading those missing pages, but nobody will tell me what happened.ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันอ่าน นิยายสนุกๆ ที่โดนฉีกตรงกลางออกไป และทุกคนรอบๆ ฉันได้อ่าน
Come on, Dexter. It's hammer time. - Ah.มาเร็วเด็กซ์เตอร์ ได้เวลาแฮมเมอร์แล้ว ผมไม่รู้หรอกว่า เวลาแฮมเมอร์คืออะไร หรือว่ามันต่างจากเวลาปกติยังไง ใจเย็นก่อน "ตรงกลางของถนน มีต้นไม้แห่งชีวิต
If the Universe were the size of a room and you stood in the middle of it holding up a lantern, light beaming out from your back would zip out one wall and re-enter the room from the other sideถ้าจักรวาลมีขนาดของห้อง และคุณยืนอยู่ตรงกลางของมันถือ โคมไฟ, แสงฉายแสงออกมาจากด้านหลัง ของคุณ
So, uh, we're gonna need, uh, one centerpiece on each of the tables and two at the back.งั้น,เอ่อ,เราต้องการ เอ่อ,ไว้ตรงกลางอันนึง อีกอันวางบนโต๊ะ และอีกสองอันไปไว้ด้านหลัง
Park and bark- I stand center stage singing the notes no one else can while all of you guys dance around me.ยืนและพ่นเสียง ฉันยืนอยู่ตรงกลาง ร้องด้วยโน้ตที่ ไม่มีใครร้องได้ ส่วนพวกนายก็ เต้นไปรอบๆฉัน

*ตรงกลาง* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตรงกลาง*
Back to top