ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คุมขัง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คุมขัง, -คุมขัง-

*คุมขัง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุมขัง (v.) imprison See also: jail, incarcerate, detain Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง Ops. ปล่อย
ที่คุมขัง (n.) prison See also: jail, goal Syn. คุก, ตาราง, เรือนจำ
English-Thai: HOPE Dictionary
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
choky(โช'คี) adj. ซึ่งทำให้หายใจไม่ออก. -n. ที่คุมขัง
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
custody(คัส'โทดี) n. การอารักขา,การปกครอง,การเก็บรักษา,การควบคุม,การคุมขัง, See also: custodial adj.
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
pent(เพนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ pen adj. เกี่ยวกับที่คุมขัง,ถูกคุมขัง n. เพิงหมาแหงน,=penthouse (ดู)
prison(พริซ'เซิน) n. คุก,เรือนจำ,ตาราง,สถานที่คุมขัง,การติดคุก, Syn. jail
remand(ริมานดฺ') vi. ส่งกลับ,ส่งกลับลงไปยังศาลที่ต่ำกว่าพิจารณา,คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี n. การส่งกลับ,การส่งกลับลงไปยังศาลต่ำกว่าพิจารณา,บุคคลที่ถูกส่งกลับ,บุคคลที่ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี, Syn. send back
English-Thai: Nontri Dictionary
cage(n) กรง,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก
pent(adj) ถูกล้อม,ถูกกั้น,ถูกกัก,ถูกคุมขัง
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์,เงินปอนด์,การทุบ,ที่คุมขัง,คอกสัตว์
prison(n) เรือนจำ,คุก,ตะราง,ที่คุมขัง
remand(vt) ถูกคุมขัง,ส่งคืน,ส่งกลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habeas corpus (L.)หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand๑. การส่งผู้ต้องหากลับไปคุมขัง๒. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitmentการส่งกลับเข้าที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
non-custodial (adj.) ซึ่งไม่ต้องคุมขัง
pen up (phrv.) จับใส่ที่คุมขัง See also: จับขัง Syn. pen in
remand (vt.) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย) Syn. incarcerate, send to prison
send to prison (vt.) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย) Syn. incarcerate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bailiff, take the witness into custody... where she will be charged for the murder of Heyworth Windham.เจ้าพนักงานศาล นำพยานไปคุมขัง เธอจะถูกฟ้องด้วยข้อหา ฆาตกรรมนายเฮย์เวิร์ธ วินด์แฮม
"On his 21st birthday... every prince must host a ball to find a damsel... preferably blonde, who is either imprisoned... cursed or distressed."เจ้าชายทุกคน ต้องจัดงานปาร์ตี้ เพื่อตามหาสาวพรมจรรย์ โดยเฉพาะสาวผมบลอนด์ที่ถูกคุมขัง ถูกสาบหรือตกทุกข์ได้ยาก"
Without a modicum of evidence, illegally detained an innocent pregnant woman in a dank storeroom.ไม่มีแม้แต่หลักฐาน คุมขังบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่บริสุทธิ์ ในห้องเก็บของที่มืดๆ
Casey's taking him to a secure facility as we speak.ป่านนี้เคย์ซี่คงนำตัวเขา ไปถึงที่คุมขังแล้ว ในตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่
Your honor,we are requesting that the defendant be Remanded into custody for the duration of the trial.ท่านผู้พิพากษา เราขอให้คุมขังจำเลย ตลอดระยะเวลาพิจารณาคดี
Now, the number on the door, 46664 means he was the 466th prisoner to be interned here in 1964.นี่ครับ เลขบนนี้บอกว่า 46664... มันหมายถึงว่า ท่านเป็นนักโทษคนที่466.. และถูกนำมาคุมขังไว้ปี 1964
Classify her as an enemy combatant and incarcerate her in a private facility.จัดให้เธอเป็น แนวร่วมของฝ่ายตรงข้าม และพาเธอไปคุมขัง ในสถานที่เอกชน
Guilty. The defendant is remanded into custody until sentencing.มีความผิด จำเลยยังคงอยู่ในการคุมขัง จนกว่าศาลเสร็จสิ้นคำสั่งลงโทษ
He's killed by a terrorist who, just mere hours before, was in our custody.เขาถูกสังหารโดยผู้ก่อการร้า่ย ที่หายตัวไปไม่กี่ชั่วโมงก่อน ในขณะถูกคุมขัง เอาน่ะเรื่องบ้าๆ พวกนี้ มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกัน?
Kidnapped. Imprisoned, torture whoever they want.ลัีกพาตัว คุมขัง ทรมาน ใครก็ตามที่พวกมันต้องการ
Look, if Random's not your guy, can I take him over to central booking, collect my bounty?แล้วถ้าแรนดอมไม่ใช่คนที่คุณต้องการ ผมพาเขาไปที่คุมขังได้ไหม จะได้ไปรับเงินรางวัล
They're on their way to central booking to pick up Random to ask him about the map.เดี๋ยวก็มา พวกเขากำลังไปคุมขัง เพื่อรับตัวแรนดอมมาถามเรื่องแผนที่
Ma'am, with all due respect, we have an innocent man in our custody, and the killer is still out there.ท่านครับ ด้วยความเคารพ เราคุมขังชายบริสุทธิ์อยู่ และฆาตกรก็ยังลอยนวล
Boremont, seize Julie, I'm afraid he's betrayed us!บอร์มอนท์ คุมขังจูลี่ไว้ ข้าเกรงว่าเขาได้ทรยศเราแล้ว
And order that you be imprisoned for the remainderและมีคำสั่งให้ คุมขังตัวเจ้าในเรือนจำ ไปจนตลอดชีวิต
Investigators, in cooperation with the Colorado state police, have issued an all points bulletin for Jonah King's immediate detention in connection with the murders of a young married couple in Loveland, Colorado.สืบสวน ในความร่วมมือกับ โคโลราโดรัฐตำรวจ ได้ออกทั้งหมด บูคะแนนสำหรับการคุมขังได้ทันทีโยนาห์ King 's ในการเชื่อมต่อกับการฆาตกรรมของคู่หนุ่มสาว แต่งงานกันในงานเลิฟแลนด์
The order was given to transfer him to a minimum security facility.เลยมีคำสั่งให้ย้ายตัวเขา ไปคุมขังในที่ๆมีการรักษา ความปลอดภัยระดับต่ำสุด
One call from me and you bounce from here tomorrow to a minimum security prison, one where you won't have to worry about dropping the soap.กริ๊งเดียว คุณก็จะได้หลุดออกจากที่นี่ ไปยังที่คุมขัง ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยน้อยกว่า ที่ซึ่งคุณไม่ต้องกังวลว่าจะ ทำสะบู่ตก
If you leave this apartment for any reason without my say so, and you'll be remanded into federal custody and forfeit $10 million bail.ถ้าคุณออกจากอพาร์ทเมนท์นี้ \ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยฉันไม่บอก คุณจะถูกคุมขังที่คุกรัฐบาลกลาง และเงินประกันก็หายวับ
I order Daniel Grayson to the maximum security correctional facility on Rikers Island.ศาลขอสั่งให้แดเนียล เกรย์สันถูกคุมขัง ในความปลอดภัยขั้นสูงสุด
I was monitoring the power couplings at the prison,ผมทำงานเฝ้าดู พลังงานที่ใช้ในที่คุมขัง นั้น
Until 8 years ago, the Chinese military operated this island as a penitentiary for criminals deemed so dangerous, they couldn't be safely incarcerated on the mainland.จนกระทั่ง 8 ปีที่แล้ว กองทัพจีน ใช้เกาะนี้เป็นที่คุมขัง พวกอาชญากรที่อันตรายมาก
I know about your little jail house connection, and I'd like to give you a chance to tell your side of the tale.ผมรู้เกี่ยวกับสายสัมพันธ์เล็กๆ ในบ้านคุมขังของคุณ และผมอยากจะให้โอกาสคุณ บอกเรื่องราวในฝั่งคุณ
At dawn tomorrow, pursuant to the laws of this land, you will be taken from your cell... and hanged.เช้าตรู่ในวันรุ่งขึ้น ตามกฎหมายของแผ่นดินนี้ เจ้าจะถูกนำตัวจากที่คุมขัง และถูกแขวนคอ
I don't want to upset you, but I just came from the prison.ผมไม่ได้ต้องการให้คุณไม่สบายใจ แต่ผมพึ่งมาจากที่คุมขัง ผมไปเยี่ยมพ่อคุณมา
The suspect, identified as Aiden Mathis, was detained earlier this evening at the Canadian border.ผู้ต้องสงสัย ได้รับยืนยันตัวบุคคลว่าเป็น Aiden Mathis, ได้รับการคุมขังแล้ว เมื่อช่วงเย็น ที่ชายแดนแคนนาดา.
But he's no use to us locked away where no one can see him.แต่เขาไร้ประโยชน์ เมื่อถูกคุมขังอยู่ ในที่ๆไม่มีใครเจอเขาได้
Reverend Father, these eight years of confinement have given me much time to reflect.สาธุคุณพ่อเหล่านี้แปดปี ของการคุมขัง มีให้ฉันเวลามากที่จะ สะท้อนให้เห็นถึง ดังนั้น
Isaac Newton and Edmond Halley could not know it, but their collaboration would ultimately set us free from our long confinement on this tiny world.แต่การทำงานร่วมกันของพวกเขา จะตั้งในท้ายที่สุดเราเป็นอิสระ จากการคุมขังที่ยาวนาน ของเราในโลกเล็ก ๆ นี้
Looks like Malik was briefly detained by the CIA last year.ดูเหมือนว่ามาลิก จะถูกคุมขังชั่วคราว โดยซีไอเอเมื่อปีกลาย
Whoever was involved in the Wayne killings will get their cage rattled like the dickens, won't they?ใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง กับการฆ่าพวกเวย์น จะได้ไปที่คุมขังครึกโครม เหมือนพวกดิกเก้นใช่ไหม
I have to send you to the asylum.ฉันจะส่งเธอ ไปยังสถานคุมขัง
That asylum is no place for humans to live.สถานคุมขังนั่นไม่ใช่ ที่ให้คนอยู่หรอกนะ
We locked her in the asylum, but it evoked the Count's rage... and 30 villagers were brutally murdered.เราขังเธอในสถานคุมขัง ทำให้เคานท์โกรธมาก เขาบุกอาละวาด และฆ่าคน ไปกว่าสามสิบคน
She became insane and died in the asylum.เธอกลายเป็นบ้า และตายไปใน สถานคุมขังนั่นแหละ
Many officers have been physically attacked... and more than three hundred eighty people... male and female, have been jailed in New York County.เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จากการเข้าโจมตี ของผู้อ่านกว่า 380 คน ทั้งชายและหญิง ถูกคุมขังในนิวยอร์ค
If we return them to India, they'll surely go back to prison.หากเราส่งพวกเขากลับไปอินเดีย ก็ต้องถูกจับกุมคุมขังเป็นแน่
They have no soul to save and they have no body to incarcerate."พวกนั้นไม่มีวิญญาณให้ไถ่บาป "และไม่มีร่างกายให้คุมขัง"
We have one of the victims who managed to escape.เรามีเหยื่อรายหนึ่ง ซึ่งหนีรอดมาได้จากการคุมขัง
Spent a lot of money here in Will County before he was incarcerated?ใช้เงินไปมากที่เมือง Will ก่อนที่เขาจะโดนคุมขัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คุมขัง*
Back to top