ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความแน่นอน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความแน่นอน, -ความแน่นอน-

*ความแน่นอน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่นอน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
English-Thai: HOPE Dictionary
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน,ความแน่ชัด,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision ###A. uncertainty
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน,ความแม่นยำ
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
nicety(ไน'ซิที) n. ความละเอียดละออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน,ความแม่นยำ,ความแน่นอน, Syn. exactness
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน
English-Thai: Nontri Dictionary
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
surety(n) ผู้ค้ำประกัน,การประกันภัย,ความแน่นอน,นายประกัน,ความมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
setเซต, กลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assurance (n.) ความแน่นอน Syn. sureness, certainty
certainty (n.) ความแน่นอน See also: ความแน่ใจ Syn. certitude
decisiveness (n.) ความแน่นอน See also: ความเด็ดขาด, ความแน่วแน่
sureness (n.) ความแน่นอน Syn. certainty
surety (n.) ความแน่นอน Syn. pledge, forfeit
unquestionability (n.) ความแน่นอน See also: การไม่น่าสงสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can assure you that your location it is not important, what this walls offer for you is important.คุณอยู่ไหน. ฉันต้องการความแน่นอน \ อยู่ไหนไม่สำคัญหรอก, นี้มันกำแพงอะไร
"Dear Mr. Clarke,ความปรารถนา ความแน่นอนที่จะเกิด ถูกทำลาย " ถึง คุณคลาร์ก
I'm just saying we don't exactly know where they're at anymore, and we still gotta think about getting you into college.พ่อกำลังจะบอกว่า ไม่มีความแน่นอนเลย ว่าเขาจะให้ทุนลูกอยู่หรือเปล่า แต่พ่อแม่ก็ยังคิด เรื่องให้ลูกได้เรียนมหาลัยอยู่
But at the moment I'll live with the potential for future trouble over the certainty of actual trouble she was causing.แต่ในขณะนี้ข้าจะต้องอาศัยอยู่กับปัญหา ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความแน่นอนต่อปัญหาอย่างแท้จริง ที่นางเป็นคนก่อมันขึ้นมา
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน
"'Sure is for people who don't love enough.'""ความแน่นอนเอาไว้สำหรับ คู่ที่รักไม่มากพอต่างหาก"
The connection and certainty... followed by that pristine silence... is for me.ความเชื่อมโยงและความแน่นอน.. ตามด้วยความเงียบสงบ.. มันเป็นของผม
But sometimes, what starts as a fling can lead to the real thing.แต่บางครั้ง ความไม่แน่นอนก็อาจพัฒนาเป็นความแน่นอนก็ได้
He got another thing coming, that's for sure.เขากลับคว้าเอาอย่างอื่น, เพื่อความแน่นอน
I took the liberty of checking, simply to make certainฉันไปเช็คมาที่ห้องสมุด เพื่อความแน่นอน
The truth, yeah. Certainty.อ๋อ ความจริง ใช่ ความแน่นอน
I'll call and let you know for sure.ฉันจะโทร บอกคุณให้ทราบเพื่อความแน่นอน
I'll have to examine the exemplar bone to make sure.ฉันจะไปตรวจสอบกระดูกตัวอย่าง เพื่อความแน่นอน
Okay, we are definitely gonna need an escape plan.โอเคเรามีความแน่นอน จะต้องวางแผนการหลบหนี.
Man continues to look to the stars for certainty.มนุษย์ยังคงแหงนมองดาวเพื่อหาความแน่นอน
But the only real certainty is that every day we're alive our destiny is getting closer and closer.ทว่าความแน่นอนที่แท้.. ก็คือทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่ โชคชะตาเดินเข้ามาหาเราใกล้ขึ้นทุกที
Failure is not only a possibility, it's a certainty.ความล้มเหลวไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปได้ มันคือ ความแน่นอน
There is no certainty without evidence.ไม่มีความแน่นอน โดยปราศจากหลักฐาน
Certain things, but his skills aren't gonna cut it this time.สิ่งที่มีความแน่นอน แต่ทักษะของเขา ช่วยอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้
And the longer he goes without merging, the more unstable he becomes.และเขาก็ไป โดยไม่มีการรวมกัน เขากลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนมากขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความแน่นอน*
Back to top