ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เต็มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เต็มใจ*, -ไม่เต็มใจ-

ไม่เต็มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เต็มใจ (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ฝืนใจ
ไม่เต็มใจ (v.) be unwilling See also: be reluctant Syn. ฝืนใจ Ops. เต็มใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
cough(คอฟ) {coughed,coughing,coughs} n. การไอ,เสียงไอ vi.,vt. ไอ,กระแอม. -Phr. (cough up ให้อย่างไม่เต็มใจ)
disincline(ดิส'อินไคลน) vt. ทำให้ไม่ยินยอม,ทำให้ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ
grudging(กรัด'จิง) adj. ไม่เต็มใจ,ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา.
halves(ฮาฟซ) n. พหูพจน์ของ half. -Phr. (by halves ไม่สมบูรณ์,ไม่เต็มใจ) -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน)
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate,abhor
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell,ailing ###A. healthy,well,fit
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย,ความไม่สบาย,ความไม่พอใจ,ความไม่เต็มใจ
loathly(โลธฺ'ลี) adj. อย่างไม่เต็มใจ,อย่างลังเล, Syn. loathsome
lukewarm(ลุค'วอร์ม) adj. อุ่น,อุ่นพอควร,ไม่อร่อย,ไม่เต็มใจ,มีความกระตือรือร้นเล็กน้อย,เมินเฉย., See also: lukewarmness n. ดูlukewarm lukewarmth n. ดูlukewarm
nill(นิล) vt.,vi. ไม่เต็มใจ
reluctance(รีลัค'เทินซฺ) n. ความไม่เต็มใจ,ความไม่สมัครใจ,ความฝืนใจ,ความฝืดแม่เหล็ก
reluctant(รีลัค'เทินทฺ) adj. ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน,ฝืด, Syn. unwilling,loath,averse
unwilling(อันวีล'ลิง) adj. ไม่เต็มใจ,ลังเลใจ,ต่อต้าน,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งข้อ., See also: unwillingly adv. unwillingness n. -S .loath
English-Thai: Nontri Dictionary
disincline(vt) ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม
grudge(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความคุมแค้น,ความไม่เต็มใจ
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ,ป่วย,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ,อาการป่วย,ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ
loath(adj) ไม่เต็มใจ,รังเกียจ,เกลียด,ลังเล
loth(adj) ไม่เต็มใจ,ไม่อยากทำ,ไม่ชอบ
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
reluctance(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,การฝืนใจ,การต่อต้าน
reluctant(adj) อึกอัก,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
unwilling(adj) ไม่เต็มใจ,ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ต่อต้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disinclined (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ฝืนใจ Syn. unwilling Ops. eager, ready
half-hearted (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ไม่จริงจัง, ไม่กระตือรือร้น Syn. lukewarm, unenthusiastic Ops. enthusiastic, vibrant
hesitating (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ไม่สมัครใจ Syn. reluctant Ops. ready, willing
knwilling (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ลังเล Syn. reluctant Ops. eager
loath (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ลังเล Syn. reluctant, knwilling Ops. eager
loth (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ลังเล Syn. loath, reluctant
reluctant (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ฝืนใจ Syn. disinclined, unwilling Ops. eager, ready
unenthusiastic (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ไม่จริงจัง, ไม่กระตือรือร้น Syn. lukewarm Ops. enthusiastic, vibrant
unwilling (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ไม่สมัครใจ Syn. hesitating, reluctant Ops. ready, willing
fork out (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
fork over (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
fork up (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
baulk (vi.) ไม่เต็มใจทำ Syn. balk
hold back (phrv.) ไม่เต็มใจทำ See also: จำใจ, ไม่กระตือรือร้น Syn. hang back
jib (vi.) ไม่เต็มใจที่จะทำ Syn. balk
grudge (vt.) ไม่เต็มใจให้ See also: ยอมให้อย่างไม่พอใจ
cough out (phrv.) เล่าอย่างไม่เต็มใจ (หลังจากถูกชักชวนหรือคะยั้นคะยอ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cough up, spit up
cough up (phrv.) ทำอย่างไม่เต็มใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cough out, spit up
disinclination (n.) ความไม่เต็มใจ Syn. hesitation, qualm
get back to (phrv.) กลับไปทำงาน (อย่างไม่เต็มใจ) Syn. get back, keep to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unwilling or inept?ไม่เต็มใจ หรือ ไม่เหมาะสม?
What did he mean by that?- ภาระที่ต้องรับ โดยไม่เต็มใจ เริ่มต้นการทดสอบ ผลกระทบจากการปะทะแนวตั้ง เข้ามา
Stray from it reluctantly.จรจัดจากมันอย่างไม่เต็มใจ
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม
It's like doing it with a stiffเธอเหมือนไม่เต็มใจเลย ยังกะท่อนไม้
Yet the ancient feud proved unwilling to follow Lucian to the grave.ความอาฆาตที่เก่าแก่ที่ไม่เต็มใจ ติดตามหลุมฝังศพของ Lucian
As much as you hate itถึงเธอจะไม่เต็มใจก็ตาม
No water or soup at all?ฉัน คิม โชว-ซู ฉันไม่เต็มใจมา
Father..unwillingly..gave..บิดา ผู้ไม่เต็มใจให้
Are you unwilling to do it?เจ้าไม่เต็มใจที่จะทำหรือ
Tell me if you are, and I will chop off your head.บอกข้ามาถ้าเจ้าไม่เต็มใจ ข้าจะตัดหัวเจ้าซะ
I have no idea why he agreed to this.แต่หนูไม่เต็มใจนี่! หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเจ้าชายถึงตกลง!
Queen is busy enough regarding the engagement and she's also worried that Hwang TaeJaBi might not be easily accepted by the royalties.พระราชินีท่านทรงยุ่งมากกับการหมั้นครั้งนี้ และพระองค์เธอทรงกังวลด้วยว่าทางฝ่ายหญิงอาจไม่เต็มใจเข้าร่วมงานหมั้นด้วยก็เป็นได้
I know the smell of your adamantium from a mile away.- ฉันมาหาจีน - คิดว่าเธออยู่ที่นี่อย่างไม่เต็มใจหรอ
The Vatican's unwillingness to support us..สำนัก วาติกันไม่เต็มใจสนับสนุนเรา
I'll say he was an unwilling participant to the whole thing.ผมจะบอกว่า เขาร่วมกระทำผิดโดยไม่เต็มใจ
If you're reluctant, just don't.แต่ถ้าไม่เต็มใจทำ ฉันก็คงบังคับนายไม่ได้
Spotted-- lonely boy's rude awakening.อ๊ะๆ หนุ่มขี้เหงาถูกปลุกอย่างไม่เต็มใจซะแล้ว
Somehow I followed him unwillinglyอย่างไรก็ตามฉันก็ยอมตามใจเขาอย่างไม่เต็มใจนัก
Quelling a revolution with a fork.ที่ไหนสักแห่งในปารากวัย ต้องหยุดไว้เท่านี้\ อย่างไม่เต็มใจนัก
Somebody put me in his body against my will.มีคนเอาฉันมาใส่ในร่างนี้โดยฉันไม่เต็มใจ
I'm guessing he didn't want to come in for questioning.สงสัยไม่เต็มใจเข้ามาให้สอบสวนล่ะสิ
And even if I could, I'm not willing to.และ... ต่อให้ช่วยได้ ก็ไม่เต็มใจ
She's being forced into this against her will.เธอกำลังถูกบังคับให้ทำเช่นนี้ โดยที่เธอไม่เต็มใจ
To quote the great sage Jamie Gillis in 'Misty Beethoven,' 'this number is the Nadir of Passion. 'ซึ่งห่อเหี่ยวทันทีที่โดนมือหนืด ๆ ของเธอ กับปากอุ่น ๆ ที่ครอบมันแบบไม่เต็มใจ ขอยกคำของเจมี่ กิลลิส ใน มิสตี้ บีโธเฟน ว่า
That was an unwillingness to compete with the walking checklist that was in your bed.นั่นคืออาการไม่เต็มใจ ที่ต้องสู้กับ.. ...รายการเช็คคุณสมบัติ ที่เดินไปเดินมาอยู่ในเตียงของคุณ
Is that why Nate is so reluctant to break things off with Vanessa?อ้อ งั้นเหรอ ถ้างั้นทำไมเนทถึงดูไม่เต็มใจล่ะ ที่จะจบความสัมพันธ์กับวาเนซซ่า
Well, you seemed pretty reluctant in your hotel suite last night.คุณดูไม่เต็มใจนะ ที่ในห้องสวีทเมื่อคืน
I'm reluctant to send you, Agent Dunham.ผมไม่เต็มใจนัก ส่งคุณไป เจ้าหน้าที่ดันแฮม
He's being kept alive against his wishes.เห็นชายคนนี้มั้ย เค้าต้องมีชีวิตอยู่แบบไม่เต็มใจ
Tornado grudging acceptance of his challengeทวิสเตอร์ก็เลยต้องรับการท้าชิงจากเขาอย่างไม่เต็มใจนัก
And if you're not cool with that, it's fine,แล้วถ้าเธอไม่เต็มใจ ก็ไม่เป็นไร
Tell that to the guy who got, you know, coughed up by a grouper.ถามคนนั้นดู ใครโดน คุณรู้ ปลาทะเลตัวโตทำอย่างไม่เต็มใจ
Against his will, I thought he said.โดยไม่เต็มใจ นึกว่าเขาพูดงั้น
If you decide she needs treatment, we have grounds to sign off on an involuntary admission.ถ้าคุุณตัดสินใจว่าเธอต้องได้รับการบำบัด พวกเราพร้อมกับการไม่เต็มใจในการรักษา
And if she doesn't wanna go? Involuntary hold?และถ้าเธอไม่ได้ต้องการที่จะไป\ ถ้าไม่เต็มใจล่ะ?
And so I was not willing to dismiss this possibility out of hand.แต่อย่างไรก็ตาม, พลังงานเชิงลบ ดังนั้นผมก็ยังไม่เต็มใจ
And don't beat her if she only apologizes half-heartedly.และก็อย่าทำร้ายเธอนะ ถ้าเธอขอโทษแบบไม่เต็มใจ
And he started working in the business that he used to hate more than death.จู่ๆ เขาก็มาทำงานที่บริษัทซึ่งเขาไม่เต็มใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เต็มใจ
Back to top