ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่พูดไม่จา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่พูดไม่จา*, -ไม่พูดไม่จา-

ไม่พูดไม่จา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่พูดไม่จา (v.) mute See also: hush, silence, quiet, still, tranquil Syn. นิ่ง, เงียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
sullen(ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง,ไม่พูดไม่จา,โกรธ,เคือง,มีอารมณ์บูดบึ้ง,มืดสลัว,เชื่องช้า,เฉื่อยชา., See also: sullenly adv. sullenness n., Syn. morose,glum
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be sullen (vi.) โกรธไม่พูดไม่จา See also: บูดบึ้งไม่พูดไม่จา, บึ้งตึง Syn. glower, pout
sulk (vi.) โกรธไม่พูดไม่จา See also: บูดบึ้งไม่พูดไม่จา, บึ้งตึง Syn. be sullen, glower, pout
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He up and quit the show without so much as a word.เขาลาออกจากรายการ โดยไม่พูดไม่จาสักคำ
Oh, what, you gonna give me the silent treatment now?โอ้ อะไร นี่คุณจะเล่นงอนไม่พูดไม่จาเหรอเนี่ย
I wanted a cultural exchange, and instead I get another sullen teen.ฉันอยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แต่กลับได้วัยรุ่นไม่พูดไม่จา
No wonder he's so sullen.ไม่แปลกใจที่เขาไม่พูดไม่จา
Finn, you-you haven't said anything.ฟินน์ ลูกไม่พูดไม่จาเลยนะ
What is this, the silent treatment?เป็นอะไรไป ปั้นปึ่งไม่พูดไม่จาใส่เหรอ
Why is everyone so quiet?ทำไมทุกคนถึงไม่พูดไม่จา
You've been really sullen with me recently, and now you're staring at me strangely, and I don't know why.คุณไม่พูดไม่จากับผมเลยช่วงหลัง ๆ และตอนนี้คุณก็จ้องผมแปลก ๆ และผมก็ไม่รู้ว่าทำไม
I'm all about long sullen silences... followed by mean comments, followed by more silences.ฉันเป็นประเภทงอนแล้วไม่พูดไม่จา ตามด้วยประชดจิกกัด ตามด้วยงอนแล้วเป็นใบ้ต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่พูดไม่จา
Back to top