ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใหม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใหม่*, -ใหม่-

ใหม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใหม่ (adj.) new See also: fresh Ops. เก่า, โบราณ
ใหม่ (adj.) new See also: novel, latest, recent, fresh, ground-breaking Ops. เก่า
ใหม่ (adv.) again See also: afresh, once more, repeatedly Syn. ซ้ำ, อีกครั้ง
ใหม่ (adv.) newly See also: recently, freshly, just, lately, anew Syn. สดๆ ร้อนๆ
ใหม่ (adv.) just See also: freshly, just now, newly, recently Syn. หยกๆ
ใหม่ (v.) be fresh See also: be live, be green
ใหม่ (adv.) just now See also: just, only recently Syn. หยกๆ
ใหม่ (v.) be hot Syn. หยกๆ
ใหม่ (adv.) just now See also: just, only recently Syn. หยกๆ
ใหม่ถอดด้าม (adj.) brand-new Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก Ops. เก่า
ใหม่มาก (adj.) brand-new Syn. ใหม่เอี่ยม Ops. เก่า
ใหม่มาก (adj.) brand-new See also: novel, new and original Syn. ใหม่เอี่ยม Ops. เก่า
ใหม่เอี่ยม (adj.) brand-new See also: novel, new and original Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก Ops. เก่า
English-Thai: HOPE Dictionary
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
afresh(อะเฟรช) adv. ใหม่,อีก, Syn. anew, again)
again(อะเกน') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง, Syn. anew, once more)
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
anew(อะนู') adv อีกครั้ง,ใหม่, Syn. again)
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
antiquate(แอน' ทีเควท) vt. ทำให้ล้าสมัยโดยการนำสิ่งใหม่หรือดีกว่าเข้ามา-antiquation n., Syn. make obsolete)
application windowวินโดว์โปรแกรม หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
at(เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT "
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
attorn(อะเทอร์น') vi. ยอมรับเจ้าของที่ดินคนใหม่. -vt. ย้าย. -attornment n.
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ
auxiliary memoryหน่วยความจำช่วย หมายถึงหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
bozo(โบ'โซ) n. เจ้าหมอนี่ (โดยเฉพาะผู้มีร่างใหญ่/แข็งแรงและโง่) ,ทหารใหม่
bran-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, Syn. brand-new
brand-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, See also: brand-newness n. ดูbrand-new, Syn. bran-new,new
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
broom(บรูม) {broomed,brooming,brooms} n. ไม้กวาด,ข้าราชการที่รับตำแหน่งใหม่ vt. ปัดกวาด, See also: broomy,adj.
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่,การตกแต่ง,การทาสีใหม่
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
change(เชนจฺ) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนใหม่,เงินปลีก,เงินทอน,สถานที่ซื้อขาย,สิ่งที่ถูกเปลี่ยน, Syn. alter,replace
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
burn inระยะทดลอง กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
cga(ซีจีเอ) ย่อมาจาก color gragphic adapter แปลว่า ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิก ที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ๆ ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วอาจจะปวดศรีษะได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA ดู EGA และ VGA ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
anew(adv) ใหม่,อีกครั้ง
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่
AU au revoir(int) ลาก่อน,แล้วพบกันใหม่
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
recruit(n) สมาชิกใหม่,ทหารเกณฑ์ใหม่
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
green(adj) สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ยังไม่สุก,ยังอ่อน,ใหม่,สด
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
housewarming(n) พิธีขึ้นบ้านใหม่
incarnation(n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่
innovate(vt) เปลี่ยนแปลงใหม่,ปรับปรุงใหม่
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
lately(adv) ใหม่,หลังสุด,เมื่อเร็วๆนี้
maiden(adj) เกี่ยวกับหญิงสาว,ใหม่,ครั้งแรก
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
morrow(n) วันรุ่งขึ้น,วันใหม่,พรุ่งนี้
neophyte(n) เณร,สมาชิกใหม่,ผู้เริ่มฝึกหัด,เด็กใหม่
new(adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก
NEW New Year(n) วันขึ้นปีใหม่,วันปีใหม่,เทศกาลปีใหม่,ตรุษ
newborn(adj) เพิ่งเกิดใหม่,แรกเกิด
newly(adv) ใหม่เอี่ยม,ใหม่,เมื่อเร็วๆนี้
news(n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก
novel(adj) ใหม่,แปลก,แตกต่าง
novelty(n) ความใหม่,ของใหม่,ของแปลก,ประสบการณ์ใหม่
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่
overhaul(vt) ยกเครื่องใหม่,ชำระล้าง,ปรับปรุงใหม่
raw(adj) หยาบ,ดิบ,ใหม่,ยังไม่สุก
readjust(vt) แก้ไขใหม่,จัดอีกครั้ง,ปรับใหม่
rearrange(vi) ปรับปรุงใหม่,จัดแจงใหม่,จัดใหม่
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดแจงใหม่,การจัดใหม่
reassemble(vi) ชุมนุมกันใหม่,รวมกันอีกครั้ง,ประกอบขึ้นใหม่
rebuild(vt) ซ่อมแซม,สร้างใหม่,ปรับปรุงใหม่
recast(vt) หลอมใหม่,แต่งใหม่,หล่อใหม่,เปลี่ยนรูปใหม่
reconsider(vt) ไตร่ตรองใหม่,พิจารณาอีกครั้ง,คิดใหม่
reconstruct(vt) ประกอบใหม่,สร้างใหม่,ปะติดปะต่อใหม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diagenesisการก่อตัวใหม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fresh air; outdoor airอากาศใหม่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
innovationนวัตกรรม, การคิดขึ้นใหม่, สิ่งที่นำเข้ามาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modernแผนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neo-colonialismลัทธิอาณานิคมแนวใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neologismคำสร้างใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new assetsสินทรัพย์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (ในกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new world order (NWO)ระเบียบใหม่ของโลก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Newly Industrialized Country; Newly Industrializing Country (NIC)ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
novationการแปลงหนี้ใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveltyความแปลกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
reapportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reassessmentการประเมินใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebuild๑. ซ่อมแปลง๒. สร้างใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconsiderพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconsiderationการพิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recountการนับคะแนนเสียงใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redeploymentการเกลี่ยกำลังพล, การวางกำลังใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redistribution of populationการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
refinanceการก่อหนี้ใหม่ชดใช้หนี้เก่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regeneration๑. การงอกใหม่, การเจริญทดแทน๒. การซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relocationการกำหนดทำเลที่ตั้งใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remarriageการสมรสครั้งใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
remarryสมรสครั้งใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
renascentขึ้นใหม่ทุกปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
renegotiationการเจรจาต่อรองใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewทำใหม่, ต่ออายุ, ทำให้ใหม่ขึ้น, เริ่มต้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reopening a caseการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resetตั้งใหม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
retrialการพิจารณาคดีใหม่ [ดู re-hearing] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revised rateอัตราตรวจชำระใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
revisionการแก้ไขปรับปรุง, การตรวจชำระใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rights issueสิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warm startเริ่มเครื่องใหม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
without prejudiceโดยไม่เป็นการตัดสิทธิ (ที่จะฟ้องใหม่), โดยมิให้เป็นการเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrap around๑. วนรอบ๒. ยกคำ [ขึ้นบรรทัดใหม่] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Bottle Bank ธนาคารขวด ที่สำหรับรวบรวมขวดที่ใช้แล้วเพื่อนำไปหลอม กลับมาใช้ใหม่ มักแยก ประเภทตามสีแก้วและชนิดพลาสติก [สิ่งแวดล้อม]
Cascade Reuse การใช้ใหม่ตามสภาพ การนำสิ่งของมาใช้อีกครั้งตามระดับความสามารถ ที่จะนำมาใช้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Catheter for Percutaneous Biliary Drainage, Selสายสวนระบายน้ำดีจากตับใหม่ชนิดติดอยู่ได้เอง [การแพทย์]
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Confabulationการสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่,พูดจาเชื่อถือไม่ได้,พูดตอแหล,อาการคล้ายการตอแหล,การเสื่อมทางจิตและความจำ,พูดจากลบเกลื่อนแต่งเรื่อง [การแพทย์]
Cope Rearrangementsการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในโมเลกุลตามแบบของโคป [การแพทย์]
CAD/CAMคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต (ระบบแคด/แคม) เมื่อสองระบบมาต่อกัน ทำให้เกิดการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีแบบของสินค้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์การผลิต สามารถทำให้สร้างผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมาก [Assistive Technology]
chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่, ปฏิกิริยาที่ 1 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 2 และจากปฏิกิริยาที่ 2 ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 3 เป็นดังนี้เรื่อย ๆ ไป เช่น ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากนิวตรอนวิ่งไปชนนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกตัว และเกิดนิวตรอนใหม่ และนิวตรอนใหม่นี้จะทำให้นิวเคลียสอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
daughter cellเซลล์ลูก, เซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่จากการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Fatalismวิธีปฏิบัติใหม่ [การแพทย์]
flash memoryหน่วยความจำแบบแฟลช, หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Galena กาลีนา แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
Jadeite เจไดต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่เรียกว่า หยก มีราคาค่อนข้างแพง สมัยโบราณใช้ทำอาวุธและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องประดับและแกะสลัก [สิ่งแวดล้อม]
Le Chatelier's principleหลักของเลอชาเตอลิเอ, หลักการซึ่งกล่าวว่า เมื่อรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล ระบบจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นโดยการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ การรบกวนภาวะสมดุลได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิหรือความดัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
life cycleวัฏจักรชีวิต, ลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในด้านการเจริญเติบโตตั้งแต่ไซโกตจนโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิตรุ่นใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Graphite แกรไฟต์ แหล่ง - พบในหินแกรนิตที่จังหวัดจันทบุรี และในหินแปรทางภาคเหนือ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบเกิดอยู่ในหินชนวนเนื้อค่อนข้างแข็ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ เคลือบบนผิวหน้าของหินแปร นอกจากนี้ยังพบ ในหินเปกมาไทต์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์ - ใช้ในการทำดินสอดำ ใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันเครื่อง ใช้ทำเบ้าหลอมโลหะชนิดทนไฟได้ดีเพราะจุดหลอมเหลวสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
Harmonized System (HS) ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mergerการควบกิจการการที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเป็นบริษัทใหม่ หรือคงเหลือเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียวก็ได้ [ตลาดทุน]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
mitosisการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส, การแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายเพื่อเพิ่มจำนวน เซลล์ที่ได้ใหม่แต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modern danceการเต้นรำสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
MR/TFs Material/ Transfer Facilities โรงขนถ่ายและนำกลับคืนวัสดุ, โรงฟื้นวัสดุและขนถ่าย สถานที่ขนถ่ายขยะและนำกลับคืนวัสดุมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
New Age consumersผู้บริโภครุ่นใหม่ [TU Subject Heading]
New World Orderระเบียบใหม่ของโลก
New Yearวันปีใหม่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
innovative (adj.) ใหม่ See also: ไม่เคยมีมาก่อน Syn. new, odd
innovative (adj.) ใหม่ See also: แปลกใหม่ Syn. new Ops. old, antique
neo (prf.) ใหม่ See also: เมื่อเร็วๆนี้
neo (prf.) ใหม่ See also: เร็ว ๆ นี้
new (adj.) ใหม่ See also: แบบใหม่, ร่วมสมัย Syn. fresh, inexperienced Ops. experienced
novel (adj.) ใหม่ See also: ไม่เคยมีมาก่อน Syn. innovative, new, odd
original (adj.) ใหม่ See also: แปลกใหม่ Syn. new, innovative Ops. old, antique
hot (adj.) ใหม่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: สดๆร้อนๆ, ร้อนๆ Syn. fresh, latest, recent
newish (adj.) ใหม่See also: เมื่อเร็วๆนี้
action replay (n.) การเปิดเทปให้ดูใหม่อีกครั้ง เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา โดยมากมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวช้า ๆ ให้ดูกันใหม่
alpha test (n.) การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
anagram (n.) การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่
arrange (vt.) ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange (vi.) ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange for (phrv.) เรียบเรียงใหม่ (ดนตรี) See also: เขียนใหม่
arrangement (n.) การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrival (n.) ผู้ที่มาใหม่ See also: ผู้ที่มาถึง Syn. passenger, visitor
be in the money (idm.) เป็นเศรษฐีใหม่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ร่ำรวยขึ้นมาไม่นาน
begin again (vt.) ดำเนินต่อไปใหม่ See also: เริ่มใหม่ Syn. continue
body count (sl.) จำนวนผู้ไม่ถูกว่าจ้าง (หลังจากการปรับปรุงระบบขององค์กรใหม่)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What was your question again?ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
I'm not afraid to try new thingsฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่
I wish I had enough money to buy a new carฉันปรารถนาให้ตนเองมีเงินสำหรับซื้อรถใหม่สักคัน
To meet my cousin from Chiangmaiไปพบญาติของฉันที่มาจากเชียงใหม่
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
What is the weather like in Chiangmai?อากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง?
I was born in Chiangmai in 1984ฉันเกิดในเชียงใหม่ ในปี ค.ศ. 1984
Were you born and raised in Chiangmai?คุณเกิดและเติบโตที่เชียงใหม่หรือ?
We are looking for something fresh and differentพวกเรากำลังมองหาบางสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง
Have you made any friends?เธอได้เพื่อนใหม่บ้างหรือยัง?
I tried new thing, thing that I never tried beforeฉันพยายามทำสิ่งใหม่ที่ฉันไม่เคยทำมาก่อน
I constantly tried new methodsฉันลองวิธีใหม่ๆ อยู่เรื่อย
I found incredible new methodsฉันพบวิธีใหม่แบบไม่น่าเชื่อ
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
It seems you made a friend in prisonดูเหมือนคุณจะได้เพื่อนใหม่ในคุกนะ
Get ready for a new dayเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันใหม่
Such a peaceful new year's day!ช่างเป็นปีใหม่ที่สงบสุขอะไรเช่นนี้
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Someday the children of the new sun will meet the children of the old.สักวันหนึ่งเด็กของดวงอาทิตย์ ใหม่ จะได้พบกับลูกหลานของคน เก่า
Fresh noodles will tie our love together and heartening soupบะหมี่สด ๆ ใหม่ ๆ จะผูกโยงความรักเราไว้ด้วยกัน พร้อมน้ำซุปที่มาจากหัวใจ
Oh, by the way, how'd you like the new paint job on your ride?โอ้ แล้วคุณ ชอบสี ใหม่ ของรถคุณมั้ย
Know what? We're zeroing in. I've got another listing, new, around the corner.คุณรู้อะไรไหมคะ เราไม่มีข้าวของในบ้านเลย แต่ฉันมีอย่างอื่น ใหม่ รอบๆตัวบ้าน
Got some champagne, new Matteo sheets, and I'm hoping some recently purchased lingerie.ตามด้วยแชมเปญ, แผ่น Matteo ใหม่ และก็หวังว่าจะรวมถึงชุดชั้นในที่เพิ่งซื้อด้วย
AND GIVES THE EVENT ITS NAME -- THE BULLET CLUSTER COLLISION.และเราได้เรียนรู้สิ่ง ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสสารมืด
I'll try a... great.ฉันจะลอง... ใหม่ เยี่ยม
Your plan is to assassinate my successor, create a coup in the labor party, and return me to my seat of power in 6 months.คุณวางแผน ที่จะ สังหาร ผู้สืบทอดอำนาจของผม และสร้าง กลุ่มใน พรรคแรงงาน ใหม่ และให้ผม กลับสู่อำนาจ ภายใน 6 เดือน
Can't you think of anything new to say?ท่า่นไม่มีอะไร ๆ ใหม่ ๆจะพูดรึ
And Democratic City Councilman representing the new North Side and the West Loop corridor,และสมาชิกสภา Democratic City ตัวแทนของ North Side ใหม่ และโครงการ West Loop
You're looking at the new project leader on SadTech's latest and greatest.คุณกำลัง มอง หัวหน้า โครงการ ใหม่ ของ Sad Tech's ที่เยี่ยมที่สุด
We will write history together, brother.เราจะเขียน ประวัติศาสตร์ ใหม่ พี่น้อง
Those are the keys to your brand-new 2013 Toyota Camry.นี่คือกุญแจรถโตโยต้าแคมรี่ ใหม่ 2013 ของเธอไง
A new married couple tolerate each other, Mr. Melville, but a new married couple can also bring down a ship.คู่แต่งงานใหม่ทนต่อกันและกัน นายเมลวิลล์ แต่เป็นคู่แต่งงาน ใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาลง เรือ
He's a real fighter, and he's helping me fight a new things... so I appreciate it.และเขาก็ช่วยฉันต่อสู้กับสิ่ง ใหม่
We continue to search for new life forms in order to establish firm diplomatic ties.เรายังคงค้นหารูปแบบของชีวิต ใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการ ทูตของ บริษัท
We can confirm the Go/No Go point for re-entry is..เราสามารถยืนยันจุดไปforเข้า ใหม่ คือ
New pepperjack Turducken Slammer -- limited time only.ใหม่ ชีสผสมพริกไทย ไก่งวงสอดไส้สแลมเมอร์ มีจำกัดเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น
Brand spankin' new, more like it.ใหม่กว่าของเก่าซะอีก
New and improved, even.ใหม่กว่าดีกว่าด้วยซ้ำ
New and improved.ใหม่กว่าและพัฒนามากขึ้น
Okay, yeah, I could see how the knife-wielding assassin might make you feel that way, but still, you're like a superhero.ใหม่กับ "pretty little liars" ออกอากาศหลัง" Chloe King " อังคารหน้า 8/7 c
You're new to this; I get that.ใหม่กับวงการนี้สินะ ฉันเข้าใจ
Your new apartment, new car, new girlfriend.ใหม่ของคุณ พาร์ทเมนท์, รถใหม่, แฟนใหม่.
New Age philosophy major.ใหม่ที่สำคัญปรัชญาอายุ
That's new. Are you sure? Affirmative.ใหม่นี่ แน่ใจนะ แน่ใจ
Very new, we probably don't even have a website yet, do we?ใหม่มาก เรายังไม่มีเวปไซต์ด้วยซ้ำไป เนอะ ?
I'm so sorry, sir.ใหม่มาครับ -ผมขอโทษครับท่าน.
It's new from pilgrimage, capital " P," capital " I," and it's coming soon.ใหม่ล่าสุดจาก พิลจ์อิมเมจ พี-ตัวหใญ่ ไอ-ตัวใหญ่ และวางจำหน่ายเร็วๆ นี้
It's new for me, too.ใหม่สำหรับฉันเหมือนกัน
Bu yeni. Antenna Research tarafýndan.ใหม่สุดจาก เอนเทนน่า
Turned around.ใหม่หมดอย่างสิ้นเชิง
New? No such thing as new, Bobby.ใหม่หรอ ไม่มีอะไรใหม่หรอก บ็อบบี้
Reentering Russian Air Space at 7:55 UTC.ใหม่เข้ามาพื้นที่อากาศรัสเซียที่ 07:
These new long-range precision guns can eliminate 1,000 hostiles a minute.ใหม่เหล่านี้ในระยะยาวปืนแม่นยำ สามารถกำจัดศัตรู 1,000 นาที
Baby's brand-new.ใหม่แกะกล่องนะเพื่อน
The latest and greatest, I defy you to tell it from real life... could you imagine porn on this thing?ใหม่และดีที่สุด Nจนแยกของปลอมจากของจริงไม่ได้... ลองนึกว่าเป็นหนังโป๊ดูสิ?
Then we'll change our policy.เราจะเปลี่ยนแปลงนโยบายยิวใหม่
Never mind. We can start again.ซักวัน เราจะสร้างมันใหม่
Sure. They like to see new faces.แน่นอน พวกเขาต้องการคนหน้าใหม่

ใหม่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新米[しんまい, shinmai] Thai: ข้าวสารใหม่ English: new rice
更新[こうしん, koushin] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: update
書き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: เขียนแก้ใหม่ English: to rewrite
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใหม่
Back to top