ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โอนเอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โอนเอน*, -โอนเอน-

โอนเอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอนเอน (adj.) swaying See also: unsteady, capricious Ops. มั่นคง
โอนเอน (v.) sway See also: be unsteady, be capricious Ops. มั่นคง
โอนเอนไปมา (v.) totter See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, เอียงเอน, โอนเอน Ops. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง
English-Thai: HOPE Dictionary
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety
topple(ทอพ'เพิล) vt. ทำให้คว่ำ,ทำให้ล้มลง,โค่นล้ม vi. ล้มลง,คว่ำลง,โอนเอนทำท่าจะล้ม
totter(ทอท'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ,เดินโอนเอน,มีลักษณะอาการที่จะล้ม, Syn. waver,teeter,shake
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.
wobble(วอบ'เบิล) vt.,n. (อาการ) โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,สั่น,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabble,stagger,sway,dodder
wobbly(วอบ'บลี) adj. สั่น,โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabbly,shaky,unsteady
English-Thai: Nontri Dictionary
shaky(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,สั่นเทา,โอนเอน
sway(vi) โยก,เซ,ไกว,แกว่ง,โอนเอน,ไหว,ขึ้นๆลงๆ
wabble(n) การเซ,การส่าย,การโคลงเคลง,อาการโอนเอน
waver(n) การเซ,ความโอนเอน,การแกว่งไกว,ความแปรปรวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reel from (phrv.) ถอยจาก (อย่างโอนเอน)
unsteadiness (n.) การโอนเอนไปมา See also: การโซเซ Syn. instability
wobble (n.) การโอนเอนไปมา See also: อาการโซเซ, การโคลงเคลง, การส่ายไปมา
wobbliness (n.) การโอนเอนไปมา See also: การโซเซ Syn. unsteadiness, instability
wobbly (adj.) ซึ่งโอนเอนไปมา See also: ซึ่งไม่มั่นคง, ซึ่งโคลงเคลง Syn. unstable, unsteady, tottering Ops. steady, stable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน...
A mild puff of wind forces your head low."'แม้เพียงลมพัดเบาๆ เจ้าก็ยังโอนเอนตาม
Hey, Tiki, it's all wobbly.เฮ้ ทิกี้ มันโอนเอนไปหมดเลย
I think I could bear it, without swaying.ผมคิดว่าผมทนได้ โดยไม่โอนเอน
I'm leaning towards the air hockey table, but I--ฉันโอนเอนไปทาง โต๊ะเกมส์ฮอกกี้ แต่ฉัน--
And sometimes it gets a little wobbly, and it might get out of balance, so if you just... give it a hip check.และบางทีมันก็โอนเอนไปมา และทำให้มันอยู่ในจุดสมดุล ดังนั้นลูกก็แค่... เอาสะโพกดันมัน
And considering your political leanings, the PR nightmare of partnering with the vampires' enemy number one just isn't worth the risk.และคุณเล่นโอนเอนการเมือง ประกาศความร้ายกาจ ของลูกค้าเรา แวมพ์คือศัตรูหมายเลข1 ไม่มีค่าพอที่จะเสี่ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โอนเอน
Back to top