ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยสิ้นเชิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยสิ้นเชิง*, -โดยสิ้นเชิง-

โดยสิ้นเชิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยสิ้นเชิง (adv.) completely See also: entirely, wholly, thoroughly Syn. อย่างสิ้นเชิง
English-Thai: HOPE Dictionary
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
contradistinctionn. ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง, See also: contradistinctive adj. ดูcontradistinction
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
downrightadj. อย่างแท้ ๆ ทีเดียว,โดยสิ้นเชิง,ชัดเจนที่สุด,ลงสู่ -adv. อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่., See also: downrightedness n. ดูdownright, Syn. thorough,absolute,sheer
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
out-and ###SW. out (เอาทฺ'อันเอาทฺ') adj. ตลอด,ทั่ว,สมบูรณ์,โดยตลอด,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,เปิดเผย
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed,unpolluted
right-downadj. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เต็มตัว,ทีเดียว, Syn. entirely
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely,completely
up(อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม
very(เว'รี) adv. มาก,มาก ๆ ,อย่างยิ่ง,แท้จริง,เหลือเกิน. adj. แท้จริง,จริง,โดยเฉพาะ,แน่แท้,โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เพียงเท่านั้น, Syn. extremely,greatly,exactly,absolute,suitable
wild-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. มีนัยน์ตาที่โกรธ,บ้าคลั่งหรือเป็นทุกข์,ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)
English-Thai: Nontri Dictionary
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
sovereign(adj) สูงสุด,สำคัญยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peremptoryที่แน่นอน, เด็ดขาด, โดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cold (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: ทั้งสิ้น Syn. absolutely, completely
downright (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้ Syn. outright, positively
downright (adj.) โดยสิ้นเชิง See also: อย่างชัดแจ้ง, เห็นได้ชัด Syn. clear, distinct, vivid, visible, obvious Ops. indistinct, invisible, unclear
entirely (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น Syn. fully, totally, wholly
totally (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์ Syn. completely
discrete (adj.) ซึ่งแยกกันโดยสิ้นเชิง Syn. distinct, separable
washout (n.) ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. failure, fiasco, flop Ops. success
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
I have totally lost controlฉันสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิง
He's a complete lunaticเขาเป็นคนเสียสติโดยสิ้นเชิง
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean... what's the point of shutting yourself off completely from something that lifts you off the ground?ฉันหมายถึง... นั่นเป็นการปิดบังตัวตนตัวเอง โดยสิ้นเชิง จากบางสิ่งที่เธอล่วงหล่นจากพื้น
If this whole hockey thing doesn't work out, you should totally be an actor."ฉันอยู่ในห้วงความรักกับคุณ"? ถ้าเป็นฮอกกี้ทั้งหมดนี้ไม่ได้ผล โดยสิ้นเชิง คุณควร ไปเป็นนักแสดง
"There is absolutely no reason why a man of my resources"ไม่มีเหตุผลใดๆ โดยสิ้นเชิง ที่ชายซึ่งมีทรัพยากรอย่างผม
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง
This plane has four engines. It's an entirely different kind of flying.เครื่องบินลำนี้มี 4 เครื่องยนต์ การบินมันต่างกันโดยสิ้นเชิง
It's an entirely different kind of flying.การบินมันต่างกันโดยสิ้นเชิง
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง
I have turned the world upside-down... and I have done it all for you.ฉันได้เปลี่ยนโลก เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทุกสิ่งที่ฉันทำ เพือเธอ
This is totally cool.นี้เป็นเย็นโดยสิ้นเชิง
Can you not tell when you meet a woman who's completely insane?คุณบอกไม่ได้หรือว่าตอนไหน ที่คุณพบผู้หญิงที่เสียสติไปโดยสิ้นเชิง
It says to call this number if you're not completely satisfied with this candy bar.ที่กล่องบอกว่าโทรไปเบอร์นี้ ถ้าไม่พอใจโดยสิ้นเชิงกับขนม
Well, I'm not completely satisfied.ก็ฉันไม่พอใจโดยสิ้นเชิง
You're oppressed by your violin. It has you completely enslaved.เธอเป็นทุกข์เพราะไวโอลินของเธอ เธอตกเป็นทาสของมันโดยสิ้นเชิง
This is empty formalism. It speaks nothing to the people.ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ไม่ให้อะไรแก่ปวงชนเลย
No two Go games are alike, just like snowflakes.ไม่มีสองเกมใดที่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับเกล็ดหิมะ
You are outside of it entirely.คุณอยู่นอกสายพันธุ์โดยสิ้นเชิง
I can avoid being seen if I wish but to disappear entirely, that is a rare gift.-นั่นสิ เรื่องพรางตัวน่ะข้าช่ำชองถ้าอยากทำ เเต่หายตัวโดยสิ้นเชิงนี่ มันไม่ธรรมดา
Primary effect of the gas-- complete unconsciousness lasting anything up to four hours.ผลกระทบหลักของแก๊สคือ ลบความจำในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนโดยสิ้นเชิง
Beneath our poised appearance the truth is, we are completely out of control.เพื่อคงไว้ซึ่งสัมปชัญญะ ทั้งที่.. ..ความเป็นจริงคือ เราสูญเสียความเป็นตัวเอง.. ..โดยสิ้นเชิง
A triumph equaled only by its monumental failure.หารู้ไม่ว่านั่นแหละคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
They have to be turned into completely mindless consumers of goods that they do not want.ให้เป็นผู้บริโภคที่ไร้ความคิดโดยสิ้นเชิง คอยบริโภคสินค้าที่ไม่มีความจำเป็น
No, this one is entirely different.ไม่,ดวงนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิง
So at sunrise this morning, Raccoon City will be completely sanitized.ดังนั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเช้านี้ เมืองแรคคูนจะถูกทำให้สะอาดโดยสิ้นเชิง
We are from completely different classes of human.เราทั้งสองมาจากชนชั้นสังคมมนุษย์ที่แตกต่าง โดยสิ้นเชิง
It's this entirely separate world and you encompass most of it.เป็นโลกที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง แล้วนายก็ครองพื้นที่เกือบทั้งหมด
He's someone who uses fire because of a completely different disorder.เขาคือคนที่ใช้ไฟด้วย/Nความผิดปกติที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง
It makes all the difference. Nobody's ever gotten your testimony.แตกต่างโดยสิ้นเชิง ไม่มีใครเคยได้รับหลักฐานของคุณ
We should totally...เราควรจะโดยสิ้นเชิง ...
People fearing you and repecting you Are two completely different thingsผู้คนจะกลัวเจ้า หรือเคารพเจ้า มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
All the years he was happy? You know, total waste. Didn't learn a thing.หลายปีที่ผ่านมานั้นเขามีความสุขหรือเปล่า เธอรู้ไหม มันสูญเปล่าโดยสิ้นเชิง ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
"In societies as disparate as ancient Egypt and pre-Columbian Incan fertility festivals were utilized in much the same way.ในสังคมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างอียิปต์ โบราณและยุคก่อนโคลัมเบียนอินคา เทศกาลความอุดมสมบูรณ์.. ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกัน
We have to think differently about war because the new technologies so completely transformed the consequences of that old habit that we can't just mindlessly continue the patterns of the past.เราต้องคิดถึงสงครามที่แตกต่างออกไป เพราะเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ผลสืบเนื่องที่เกิดจากความเคยชินเก่าๆ
So our ability to have an effect, in this case on the surface of the Earth, is utterly transformed.ดังนั้น ความสามารถที่จะสร้างผลกระทบ กับพื้นผิวโลกในกรณีนี้ ก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง
You can't even compare the two! It's completely different!คุณจะเปรียบเทียบคนสองคนไม่ได้ มันต่างกันโดยสิ้นเชิง
Well... burke and I are-- are built differently.คือว่า... เบิร์คและผมเรา... เราเริ่มแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
And they go stark raving psycho?แล้วทำให้คนพวกนั้นเกิดบ้าคลั่งไปโดยสิ้นเชิงน่ะเหรอ?
It's designed to mess with bleeding patterns.มี3 คำอธิบายที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง
My second love was completely diffrent from Hiro.รักครั้งที่สองของฉันต่างกับรักของฮิโระโดยสิ้นเชิง มันสงบ
I really like one thing about you.ที่จริง ผมชอบสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับคุณ สไตล์ของคุณเป็นชาวตะวันตกโดยสิ้นเชิง
See, bitch, you gonna wish you ain't did that. watch.อีนี่ มึงนี้ไร้เทสต์โดยสิ้นเชิง ดูนี่นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยสิ้นเชิง
Back to top