ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โซเซ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โซเซ*, -โซเซ-

โซเซ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โซเซ (adv.) staggeringly See also: hobblingly, totteringly Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน
โซเซ (v.) stagger See also: hobble, totter Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน
โซเซ (ชื่อพื้นเมืองสุราษฎร์) (n.) Adenosma hirsutum Kurz. Syn. โทงเทง
English-Thai: HOPE Dictionary
ataxia(อะแทค'เซีย, -ซี) n. ภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขา) . -ataxic adj. เดินโซเซ
bumble(บัม'เบิล) {bumbled,bumbling,bumbles} vt. กระทำผิดอย่างมาก,เดินโซเซ,พูดตะกุกตะกัก vi. ทำเสียงคล้ายผึ้ง n. การกระทำที่ผิด
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
reel(รีล) n. หลอด,หลอดด้าย,หลอดไม้รวก,รอกม้วน,เครื่องม้วน,จานม้วน,เครื่องปั่นด้าย,ปริมาณด้ายหรือเทปหรือฟิล์มต่อม้วน,อาการหมุน (เคว้ง,โซเซ...) vt. ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน vi. หมุน,เคว้ง,โซเซ,วกเวียน,หมุนเวียน,รู้สึกเวียนศีรษะ -Phr. (reel of พูดหรือเขียนหรือผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน
surge(เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง,คลื่นรบกวนมาก,การวน vi. ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระเพื่อม,พล่าน,ซัดไปมา,โซเซ,เป็นระลอก,เพิ่ม,ขึ้นอย่างฉับพลัน,แกว่งไปมาอย่างรุนแรง,รวน
swash(สวอช) vi.,vt. (การ,เสียง) สาด,ซัด,ปะทะ,กระทบ,โซเซ,เดินวางท่าวางทาง,พื้นที่ถูกน้ำ ซัดสาด,ทางน้ำไหลพุ่ง,สันดอนน้ำซัดสาด., See also: swashingly adv., Syn. splash
teeter(ที'เทอะ) vi. เดินโซเซ vt. เล่นไม้กระดานหก,กระดกขึ้นลง,เคลื่อนที่อย่างไม่มั่นคง. n. กระดานหก,การเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบกระดานหก., Syn. waver
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ตรง,โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.
toddle(ทอด'เดิล) vi. เดินโซเซ,เดินเตาะแตะ n. การเดินโซเซ,การเดินเตาะแตะ, Syn. totter
totter(ทอท'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ,เดินโอนเอน,มีลักษณะอาการที่จะล้ม, Syn. waver,teeter,shake
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.
weave(วีฟว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi. ทอ,สาน,ถัก,ชักใย,ร้อย,เรียบเรียง,หลบหลีก,ประกอบ,ปะติดปะต่อ vi. โซเซ,แกว่ง,แกว่งไกว
wobble(วอบ'เบิล) vt.,n. (อาการ) โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,สั่น,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabble,stagger,sway,dodder
wobbly(วอบ'บลี) adj. สั่น,โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabbly,shaky,unsteady
wonky(วอง'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,โซเซ,โงนเงน,ไม่มั่นคง,ไม่น่าไว้วางใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
stumble(vi) เดินโซเซ,สะดุด,ทำผิด,พูดติดอ่าง,ลังเล
tipsy(adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา
toddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reel (vi.) โซเซ See also: โคลงเคลง, เอียง Syn. stagger, sway, totter
reel back (phrv.) โซเซ See also: เอนไปเอนมา
tottering (adj.) โซเซ See also: โอนเอน
tottery (adj.) โซเซ Syn. weak, rattletrap
waver (vi.) โซเซ See also: ตุปัดตุเป๋, แอ่นไปแอ่นมา
weave (vi.) โซเซ See also: แกว่งไปแกว่งมา, แกว่ง
reel in (phrv.) โซเซเข้ามา Syn. reel out
a tremble (adj.) เดินโซเซ (ด้วยความชรา) See also: เดินยักแย่ยักยัน, เดินตัวสั่นงันงก Syn. shaky
bumble (vi.) เดินโซเซ See also: พูดตะกุกตะกัก Syn. blunder
dodder along (phrv.) เดินโซเซ See also: เดินง่อกแง่ก, เดินโงนเงน
doddering (adj.) เดินโซเซ (ด้วยความชรา) See also: เดินยักแย่ยักยัน, เดินตัวสั่นงันงก Syn. shaky, a tremble
fall about (phrv.) เดินโซเซ (เพราะเมาหรือเจ็บป่วย)
lurch (vi.) เดินโซเซ See also: เซไปเซมา, เซถลา Syn. reel, totter, lunge
roll (vi.) เดินโซเซ See also: โคลงเคลง, โอนเอน Syn. sway, unsteady
stack up (phrv.) เดินโซเซรอบ See also: ส่ายไปมา
stagery (adj.) ซึ่งโซเซ
stagger about (phrv.) เดินโซเซ See also: ส่ายไปมา Syn. stagger around
stagger around (phrv.) เดินโซเซ See also: ส่ายไปมา Syn. stagger about
stumble (vi.) เดินโซเซ Syn. reel, stagger, totter
swag (n.) การเดินโซเซ See also: การเดินเซไปมา Syn. lurch, sway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because...เซื่องซึม โซเซ หรือซอกซอยล่ะ
You see, I was just afraid that you might be... one of those self-obsessed literary types.จากนั้นก็หันมา เห็นต้นหนเดินโซเซเข้ามา
I think the Percocet pretty much ensures that.ฉันว่า เพอร์โซเซต มั่นใจยังงั้นมากทีเดียว
I eat Percocet all day just to dull the pain of my miserable existence.ฉันกิน เพอร์โซเซต ทั้งวัน เพื่อจะลดความเจ็บปวด ของการมีชีวิตอยู่ของฉัน
How do you know he didn't stagger off somewhere and... you know, drop dead in the pool?คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เดินโซเซออกไปเรื่อยแล้วก็.. แบบว่าตกไปในสระน่ะ?
You stagger to your car and then you start it all over again the next day.คุณเดินโซเซกลับไปที่รถ และทำมันอีกครั้ง ในวันต่อไป
It's OK. Scutosaurus.มันไม่อันตราย มันคือ สตัคโซเซารัส
You were drunk and staggering at the subway station.คุณเมาโซซัดโซเซอยู่ที่สถานีรถไฟ
Death just staggered out into the street, and he raised his hands, and he made her run into that light pole.ยมฑูตเดินโซเซออกไปบนถนน แล้วเขาก็ยกมือขึ้น แล้วเขาทำให้เธอขับรถวิ่งไปชนเสาไฟ
Let's see, the most important points about Natsume Soseki's novel "Kokoro" are...เห็นมั้ยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในวรรณกรรมของนัตสึเมะ โซเซกิเรื่อง"โคะโคโร"คือ...
You're gonna end up walking crippled wobbling on one sideคุณอาจจะต้องเดินเหมือนคนพิการ โซเซไปมา
He was reeling from the wine.เขาเดินโซเซเพราะว่าไวน์
Victim stumbled to the car and fell here.เหยื่อเดินโซเซมาที่รถ... และล้มลงตรงนี้
Looks like you're going to fall over.-ก็เจ้าดูเหมือนจะโซเซ
Then you cursed at me for not making you pancakes before you stumbled back to your house.แล้วคุณก็สาปแช่งผม ว่าไม่ยอมทำแพนเค้กให้คุณกิน ก่อนจะเดินโซเซกลับบ้าน
Yeah, my patient here stumbled in, complaining he cracked a rib.ใช่ คนไข้ของฉันโซเซเข้ามา บ่นว่าเขาซี่โครงหัก
Or wobbling, in my case.หรือ การเดินโซเซในกรณีของฉัน
It staggers to think this house so recently a tomb.มันเดินโซเซที่จะคิดว่า บ้านหลังนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อให้หลุมฝังศพ
It's your social security number, right?นี้มันเลขบัตรโซเซียลซีคิวริตี้ของแกใช่ไหม?
We were stumbling around, gagging on it, blind.เราเดินโซซัดโซเซไปเรื่อยๆ คลื่นไส้ มองไม่เห็น
"her hands tied behind her back, staggered in front of him."มือเธอถูกมัดไพล่หลัง และเดินโซเซอยู่ข้างหน้าเขา"
The groggy scumbag you and Jenna scraped off the road the night he was hit by a car.แก๊งซ์ขี้เมา เธอกับเจนน่า เดินโซซัดโซเซ คืนที่เขาถูกรถชน
Like, First Order sympathizers?เช่นโซเซียลสั่งซื้อครั้งแรก?
I raided my stash of wisdom tooth Percocet... and I am orbiting fucking Saturn right now.ผมคุ้ยหาเพอร์โซเซ็ตที่กินตอนถอนฟันคุด ตอนนี้เลยมึนลอยไปบินรอบดาวเสาร์แล้ว
Okay, how about "Soseki"?ชื่อ "โซเซกิ" ล่ะว่าไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โซเซ
Back to top