ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โครงสร้างพื้นฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โครงสร้างพื้นฐาน*, -โครงสร้างพื้นฐาน-

โครงสร้างพื้นฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โครงสร้างพื้นฐาน (n.) infrastructure See also: basic structure, substructure, foundation, basis Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
basic structure (n.) โครงสร้างพื้นฐาน See also: ระบบพื้นฐาน Syn. foundation, base
frame (n.) โครงสร้างพื้นฐาน See also: โครงสร้าง Syn. scaffold, structure
infrastructure (n.) โครงสร้างพื้นฐาน See also: ระบบพื้นฐาน Syn. foundation, basic structure, base
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Other parts of the infrastructure.หรือไม่ ก็ โครงสร้างพื้นฐาน อย่างอื่น
Construction standards aren't what they were during the Inquisition.โครงสร้างพื้นฐาน มันไม่ใช่อย่างที่มันเป็น ระหว่างการสืบสวน
We need a proper infrastructure.เราต้องการโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมบูรณ์
The embryonic cells of a blue shark can be injected between the vertebrae to form an infrastructure matrix that facilitates neural transmission.เซลส์ตัวอ่อน ของฉลามสีน้ำเงินถูกฉีดเข้าไประหว่างกระดูกสันหลัง ไปสร้างเนื้อเยื่อโครงสร้างพื้นฐาน
Fortunately, Thomas has made a lot of progress in creating the infrastructure we'll need to get us back home, and I will be taking over that effort from now on.ยังดีที่ โธมัสได้ก้าวหน้าไปหลายอย่าง ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเราจะต้องใช้ในการนำพวกเรากลับบ้าน และฉันจะรับช่วงต่อ
Some of you will be taken to the portal array's location to finish the infrastructure.บางคนจะถูกพาตัวไปที่สถานที่สร้างทางเข้า เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
They'll need land, food, infrastructure.พวกเขาจะต้องการที่ดิน อาหาร โครงสร้างพื้นฐาน
US intelligence officials are growing more and more concerned that foreign operatives are surveilling computer systems that control America's infrastructure.ต่างชาติกำลังจับตาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกา
The samples from the cases that I collected, including your mom's, indicate that the L2 capsids are targeting changes in the basic structure of the DNA.ตัวอยางจากคดีต่างๆที่ผมรวบรวมไว้ รวมถึงคดีของแม่คุณด้วยระบุว่านั่นคือ L2แคปซิด ที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของDNA
We've got the basic build.เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว
Ms. strand, you have just removed from service one of the core pieces of the United States technology infrastructure.มิสสแตรนด์ คุณเพิ่ง แยกหนึ่งในชิ้นส่วนหลัก ของโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ของสหรัฐฯ ออกจากการให้บริการ
Of most, if not all, of the area's infrastructure.-เป็นมากกว่าสิ่งที่ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองสามารถจัดการ.
Yeah and I saw firsthand how the hospitality industry can really bring infrastructure to communities that need it.ฉันเห็นมากับตาว่าอุตสาหกรรมงานบริการ นำโครงสร้างพื้นฐาน มาสู่ชุมชนที่ต้องการได้จริงๆ
The point of this exercise is to keep your infrastructure up and running securely.เป้าหมายคือเพื่อรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ทำงานปลอดภัย
And we didn't stop there, 'cause once we owned their communications systems, we started going after their physical infrastructure.ไม่ได้หยุดแค่นั้น เมื่อเราเป็นเจ้าของระบบสื่อสารพวกเขา เราเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โครงสร้างพื้นฐาน
Back to top