ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โครงร่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โครงร่าง*, -โครงร่าง-

โครงร่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โครงร่าง (n.) framework See also: frame, structure, plan Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย, แผนงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
angularity(แองกิวลา' ริที) n. ภาวะที่เป็นมุม, มุมแหลม, โครงร่างที่เป็นมุม (angular outlines)
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง,โครงร่าง,แบบ,การทำให้สอดคล้องกัน,ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity,structure,pattern
contour(คอน'ทัวร์) n. เส้นรูปร่าง,โครงร่าง,เส้นโครงร่าง. -v. ลากเส้นรูปร่าง, Syn. outline
croquis(โครคี') n. ภาพโครงร่าง,ภาพสเก็ตช์,การร่างภาพอย่างคร่าว ๆ, Syn. sketch
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
delineation(ดิลินนีเอ'เชิน) n. การวาดโครงร่าง,แผนภูมิ,ภาพสเก๊ตช์,การพรรณนา
delineator(ดิลิน'นีเอเทอะ) n. ผู้วาดโครงร่าง,ช่างสเก๊ตช์ภาพ,สิ่งที่ลากเส้นเป็นโครงร่าง,ลายเส้นโครงร่างของรูปแบบเสื้อ
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน
ray(เร) n. รังสี,ส่วนหรือเส้นที่ออกเป็นรัศมีจากโครงร่างหนึ่ง,แฉก,แววแสง,แววแห่งความหวัง,ปลากระเบน,เสียงหนึ่งในจำนวนเสียงดนตรีทั้ง7 vi. ปล่อยรังสี vt. ปล่อยรังสี,ทำให้ถูกรังสี,ทำให้มีเส้นรัศมี,ทำให้เป็นแฉก, Syn. beam,spark
silhouette(ซิลอูเอท') n. ภาพคนตัวดำพื้นขาว,ภาพเงา,ร่าง,โครงร่างสีดำ,เค้าโครง vt. ทำให้ปรากฎภาพคนตัวดำพื้นดาว,วาดภาพโครงร่างสีดำ
skeleton(สเคล'ลิเทิน) n. โครงกระดูก,กระ-ดูกทั้งหมดของสัตว์ที่ก่อเป็นโครงขึ้น,คนที่ผอมมาก,สัตว์ที่ผอมมาก,โครงค้ำ,โครงร่าง, -Phr. (skeleton in the closet เรื่องฉาวโฉ่ภายในหรือภายในบ้านความลับที่น่าอับอาย) adj. เกี่ยวกับโครงกระดูก,คล้ายโครงกระดูก
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง., Syn. construction
English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก
silhouette(n) ภาพเงา,เค้าโครง,โครงร่าง
skeletal(adj) เกี่ยวกับโครงร่าง,เกี่ยวกับโครงกระดูก
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง
structural(adj) เกี่ยวกับโครงสร้าง,เกี่ยวกับโครงร่าง
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
skeletonโครงร่าง, โครงกระดูก, โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletal-โครงร่าง, -โครงกระดูก, -โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reversionปรากฎการณ์ที่มอดุลัสของยางมีค่าลดลงเมื่อยางเกิดสภาวะการคงรูปมากกว่า สภาวะที่เหมาะสม (เกิดโอเวอร์เคียว) เนื่องจากโมเลกุลหรือโครงร่างแหที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลเกิดการสลายตัว มักเกิดในยางธรรมชาติ (NR) [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
line (n.) โครงร่าง See also: รูปร่าง Syn. outline
rib (n.) โครงร่าง See also: โครงหลังคา, โครงปีก, โครงร่ม
silhouette (n.) โครงร่าง See also: เค้าโครง Syn. profile, outline
configuration (n.) โครงร่างภายนอก Syn. form, shape
delineator (n.) ผู้วาดโครงร่าง See also: คนวาดภาพ
matchstick figure (n.) รูปวาดแสดงโครงร่างของคน Syn. stick figure
profile (n.) รูปโครงร่าง Syn. outline
profile (vt.) วาดรูปโครงร่าง
silhouette (vt.) วาดภาพโครงร่างสีดำ Syn. outline
skeletonize (vt.) ทำโครงร่าง See also: ร่าง
sketchbook (n.) สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง Syn. sketchpad
sketchpad (n.) สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง Syn. sketchbook
stick figure (n.) รูปวาดแสดงโครงร่างของคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The configuration is randomized.โครงร่างภายนอกดูเหมือนไม่มีแบบแผน
The designs are in my office.โครงร่างอยู่ในออฟฟิศผม
It's the same configuration.โครงร่างเหมือนกันทุกอย่าง
Think of us as you soar triumphantly through the sky... outshining every star... your silhouette a dark blot on the moon.ความคิดของเราขึ้นอยู่กับความหวังเธอ ชัยชนะอยู่บนท้องฟ้า ทุกๆสวงดาวส่องแสงสว่าง โครงร่างของเธอ รอยบนดวงจันทร์
The back. The line of you.แผ่นหลัง โครงร่างคุณ
Seven days ago, one of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the earth, which outlined this.7 วันก่อน ดาวเทียมของผม พบเหมืองแร่ทางเหนือแอนตาติกา นี่โครงร่าง
He's a famous choreographer. He said that I had perfect line.เขาเป็นคนออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียง เขาว่าฉันมีโครงร่างเส้นที่สมบรูณ์
This is a rough draft, 'cause I'd like to take another pass at it.มันเป็นแค่โครงร่างคร่าวๆน่ะครับ เดี๋ยวทำมาให้ใหม่ดีๆอีกชุดนึง
Now, go home, write me an initial outline and e-mail it to me by 3:00.เอาล่ะ กลับบ้านซะ เขียนโครงร่างมาให้ผม และอีเมล์ให้ผมตอนสามโมง.โอเค?
Search the databases, profile me some creatures.หาฐานข้อมูล โครงร่างที่ผมสร้างไว้
I transformed my three Rottweiler into a beautiful three hound construction.ผมทดลองผ่าตัดสุนัขล๊อตไวเลอร์ทั้ง ๓ ตัวของผม รวมพวกมันเข้าด้วยกันเป็นโครงร่างที่สวยงาม
I'll triangulate the structures outside the windows and bingo, there's the apartment building.ฉันจะสร้างมุมโครงร่าง ของตึกจากหน้าต่าง และบิงโก นั่นเป็นตึกอพาร์ทเม้นท์
I've cataloged a large number of remodeled fractures along the ribs, plus bilateral flattening of the proximal radii.ผมถ่ายภาพโครงร่างกระดูกช่วงซี่โครง ไว้หลายภาพ รวมทั้งรัศมีความห่างของ ช่วงแขนทั้งสองข้างด้วย
And we have no idea if Walter gave Newton the plans for the door.และเราไม่มีทางรู้เลยว่า วอลเตอร์ได้มอบให้นิวตัน ไปแล้วรึเปล่า แผนโครงร่าง สำหรับการสร้างประตู
Uh, have a classmate read your draft. I think that's a great idea.ให้เพื่อนร่วมชั้นอ่านโครงร่างรายงาน เป็นความคิดที่ดีมาก
To sustain the illusion that her children never died, she's created an elaborate fictional structure.เพื่อสนุบสนุนความเชื่อว่าลูกๆ ของเธอยังไม่ตาย เธอวางโครงร่างบทละคร
It was a big project, and he was going to have to write tens of thousands of lines of code, so I wondered why he was coming to me and not his roommates,มันเป็นโปรเจคใหญ่ แล้วเขาก็ต้องเขียนโครงร่างโค๊ด เป็นแสนๆโค๊ด ผมเลยสงสัยว่าทำไมเขามาชวนผม ไม่ไปชวนเพื่อนร่วมห้องเขา
Hey, so, if it was J.F. K...ถ้ามันเป็น JFK ภาพโครงร่างใบหน้าของแองเจล่า น่าจะเเสดงให้เราเห็นเรื่องนี้ใช่มั๊ย
So, assuming that the figures in the Hazmat suits are of average height, then this structure here must be about four to five meters tall.งั้นสมมติว่ารูปร่างที่อยู่ในชุด ฮาซแมท มีความสูงปานกลาง งั้นโครงร่างที่อยู่ตรงนี้ต้อง สูงประมาณ 4
Apparently, it's not a very accurate sketch.เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ภาพสเก็ต โครงร่างใบหน้าที่ตรงเผง
Blair, we need your help with a scheme.แบลร์ เราต้องการให้เธอช่วยเรื่องโครงร่าง
Uh, I don't know, Terry. I think he's got your bone structure.ไม่หรอก เทอรี่ ฉันว่าโครงร่างเค้าเหมือนนายนะ
I spent two years deconstructing dozens of ancient languages to their roots.ผมใช้เวลาสองปีเพื่อแกะโครงร่าง ภาษาโบราณมากมาย จนถึงราก ผมมั่นใจว่า
My fingers are on the larger side, and you have to figure, with my build, after we have a few babies,นิ้วของฉันอยู่ขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะ แต่นายต้องรู้ว่า ด้วยโครงร่างของฉัน หลักจากที่เรามีลูกๆกัน
You're working on a grant proposal for a new fusion reactor.นายกำลังจะเสนอโครงร่างเพื่อขอ เครื่องทำปฏิกิริยาฟิวชันเครื่องใหม่
I'm working on a grant proposal for a new fusion reactor.ฉันก็กำลังเสนอโครงร่างเพื่อขอเครื่องทำปฏิกิริยาฟิวชันเครื่องใหม่
The university is only allowed to submit one proposal.ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตได้แค่โครงร่างเดียวเท่านั้น
"I strongly advise you to choose another subject.นี่เป็นโน้ตที่อาจารย์แฮร์ริสเขียนไว้ ในโครงร่างโครงงานของแดนนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โครงร่าง
Back to top