ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profile*, -profile-

profile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profile (n.) รูปหน้าด้านข้าง Syn. side view
profile (n.) รูปโครงร่าง Syn. outline
profile (n.) ประวัติโดยย่อ See also: ข้อมูลโดยรวม Syn. biography
profile (vt.) วาดรูปโครงร่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน
English-Thai: Nontri Dictionary
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
profileโพรไฟล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profile, Soil หน้าตัดข้างของดิน ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงตามลำดับ เป็นช่วงชั้นจากชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ว่าแต่ละช่วงชั้นมีลักษณะอย่างไร หากขุดเป็นหลุมใหญ่ ลึกลงไปในดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติจะสามารถแลเห็นหน้าตัด ของดินได้จากปากหลุมลงไปจนถึงก้นหลุม [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, it all fits a profile of alien abduction.Peggy O'Dell นั่งอยู่ในรถเข็น แต่ยังสามารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกได้
Well his profile does suggest the violent temperament.แต่ประวัติเค้าไม่ชอบใช้ความรุนแรง
If I'm not mistaken, his profile also suggests he's a sick man.บันทึกก็บอกว่าเค้าเป็นคนผิดปกติ
Police say they are constructing a profile of a likely abductor.ตำรวจกำลังรวบรวม ข้อมูลที่อาจเป็นได้ของผู้ลักพาตัว
I don't need a psychological profile from this guy.นี่ ฉันไม่ได้ต้องการใคร มาวิเคราะห์จิตใจฉันนะ
Was there a specific profile for those being sent there?คุณมีข้อมูลเฉพาะตัว ของพวกที่ถูกส่งไปที่นั่นไหม?
I walked into that store, and I saw pieces of a profile that I'd given to virginia P.D.Almost a year ago.ฉันเดินเข้าไปในร้านค้า/Nแล้วเห็นข้อมูลที่ฉันเคยให้ไว้ กับตำรวจเวอร์จิเนีย/Nเมื่อเกือบปีมาแล้ว
It's just the standard profile of a serial arsonist.นี่เป็นข้อมูลโพรไฟล์พิ้นฐาน/Nของมือลอบวางเพลิงต่อเนื่อง
The standard profile of a serial arsonist.ข้อมูลโพรไฟล์ทั่วไปของมือวางเพลงต่อเนื่อง
Our profile said you'd be too stupid.เราวิเคราะห์ว่านายน่ะโง่เกิน
Garcia,please tell me you've nailed down the geographic profile on our guy.เท่าที่รู้ตอนนี้ เหยื่อทั้งสองไม่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งคู่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งฐานะ สังคม ประวัติส่วนตัว
Since the crime scenes aren't centered around one single location, garcia can't get a geographic profile without additional data.ถ้าไม่ใช่คนแถวนี้ หรือไม่ใช่คนขับรถบรรทุกขาประจำ ฉันก็ไม่ได้สนใจจะจำหรอก

profile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剖面[pōu miàn, ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, 剖面] profile; section
外貌[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ, 外貌] profile; appearance
总则[zǒng zé, ㄗㄨㄥˇ ㄗㄜˊ, 总则 / 總則] profile; general provision (legal)
长相[cháng xiàng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 长相 / 長相] profile; portrait
小传[xiǎo zhuàn, ㄒㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ, 小传 / 小傳] sketch biography; profile

profile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラームプロファイル[, ara-mupurofairu] (n) {comp} alarm profile
カスタムプロファイル[, kasutamupurofairu] (n) {comp} custom profile
スキャンプロファイル[, sukyanpurofairu] (n) {comp} scan profile
フェースシート[, fe-sushi-to] (n) face sheet (top copy); questionnaire that asks for a demographic profile
プロフ[, purofu] (n) (abbr) (See プロフィール) profile
プロファイル[, purofairu] (n) {comp} profile
プロファイルエディタ[, purofairuedeita] (n) {comp} profile editor
プロファイルチケット[, purofairuchiketto] (n) {comp} profile ticket
プロファイルプロパティ[, purofairupuropatei] (n) {comp} profile property
マナーモード;マナー・モード[, mana-mo-do ; mana-. mo-do] (n) silent profile (in cell phones) (wasei
影の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See 影が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile
鳴りを潜める[なりをひそめる, nariwohisomeru] (exp,v1) (1) to quieten down; to fall silent; (2) to lay low; to keep a low profile
プロファイラ;プロファイラー[, purofaira ; purofaira-] (n) profiler
横顔[よこがお, yokogao] (n) face in profile; profile; face seen from the side; (P)
注目を集める[ちゅうもくをあつめる, chuumokuwoatsumeru] (exp,v1) to gather (attract, receive) attention; to have a high profile; to gain prominence; to become popular
高姿勢[こうしせい, koushisei] (adj-na,n) high profile; aggressive attitude
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile
文書応用仕様[ぶんしょおうようしよう, bunshoouyoushiyou] document application profile
文書概要[ぶんしょがいよう, bunshogaiyou] document profile
文書概要水準[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level

profile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
ด้านข้าง[n.] (dān khāng) EN: side view ; profile FR:
ข้อมูลส่วนตัว[n. exp.] (khømūn suan) EN: personal profile FR: profil personnel [m]
ความเป็นมาของบริษัท[n. exp.] (khwām penmā) EN: company profile FR: profil de l'entreprise [m]
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลดบทบาท[v. exp.] (lot botbāt) EN: keep a low profile FR: adopter un profil bas
หนังสือแนะนำบริษัท[n. exp.] (nangseū nae) EN: company profile FR:
หน้าตัดดิน ; หน้าตัดของดิน[n. exp.] (nā tat din ) EN: soil horizon ; soil profile FR:
ภาวะการณ์[n.] (phāwakān) EN: situation ; event ; profile FR: situation [f] ; contexte [m]
โพรไฟล์[n.] (phrōfai) EN: profile FR: profil [m]
ประวัติความเป็นมาของบริษัท[n. exp.] (prawat khwā) EN: company profile FR: profil de l'entreprise [m]
โปรไฟล์[n.] (prōfai) EN: profile FR: profil [m]

profile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame
Oberprofil {n}top profile section
Rillenprofil {n}groove profile
Hohlkehlenprofil {n}hollow profile
Anforderungsprofil {n}job profile
Lackprofil {n}varnish profile
Längenprofil {n}longitudinal profile
Längsprofil {n}longitudinal profile
Längsträgerverbindung {f}longitudinal profile connection
Laufflächenprofil {n}pattern (tread); tread design; tread pattern; tread profile
Profilextrusionsanlage {f}extrusion profile plant
Suchprofil {n}search profile
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile
Halbprofil {n}semiprofile
Profilabtaster {m}profile gauge
Formlehre {f}profile gauge
Profilschiene {f}profile rail
Profilzeichnung {f}profile drawing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profile
Back to top