ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสวงหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสวงหา*, -แสวงหา-

แสวงหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสวงหา (v.) seek for See also: search for, look for Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
แสวงหาผลประโยชน์ (v.) find the benefit Syn. หาผลประโยชน์
แสวงหาผลประโยชน์ (v.) seek to benefit (from something) See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one´s own) interests
แสวงหาผลประโยชน์ (v.) seek to benefit (from something) See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one´s own) interests
English-Thai: HOPE Dictionary
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง,ผู้บุกเบิก,ผู้สืบเสาะ,ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
politics(พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ.
quest(เควสทฺ) n.,vi. (การ) สืบหา,แสวงหา, See also: quester n. questingly adv., Syn. search
scout(สเคาทฺ) n. ทหารสอดแนม,ทหารพราน,แมวมอง,ผู้สอดแนม,ลูกเสือ,เนตรนารี,เสือป่า,เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์,ผู้เสาะแสวงหาคนใหม่ vt. ตรวจสอบ,สอดแนม,สังเกตการณ์,สอดแสวงหา, See also: scouting n., Syn. spy,explorer,patrol
seek(ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for,request,inquire
woo(วู) vt. ขอความรัก,เกี้ยว,ของแต่งงาน,แสวงหา,วิงวอน,เชื้อเชิญ,ล่อใจ vi. เกี่ยวผู้หญิง, See also: wooingly adv., Syn. pay suit,court,make
English-Thai: Nontri Dictionary
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร
pursuit(n) การติดตาม,การแสวงหา,การงาน,อาชีพ,การดำเนินตาม
seek(vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seekแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exploitationการแสวงหาประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
seek after (phrv.) แสวงหา (คำเก่า) See also: ค้นหา Syn. look for, search after, search for, seek for
seek for (phrv.) แสวงหา (คำเก่า) See also: ค้นหา Syn. look for, quest for, search after, search for, seek after
animal liberation (n.) การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน
explorer (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. inquirer, searcher
inquirer (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. searcher, explorer
searcher (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. inquirer, explorer
seeker (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. inquirer, searcher, explorer
self-aggrandizement (n.) การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-aggrandizing (adj.) ซึ่งมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-considering (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. selfis, self-regarding, greedy
self-indulgence (n.) การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว See also: การเห็นแก่ความสุขส่วนตัว, ความเห็นแก่ตัว Syn. selfishness, greed
self-regarding (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. selfis, self-considering, greedy
self-seeker (n.) ผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
self-seeking (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. selfis, self-regarding, self-considering, greedy
self-seeking (n.) การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว See also: การเห็นแก่ความสุขส่วนตัว, ความเห็นแก่ตัว Syn. selfishness, self-indulgence, greed
selfis (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. self-regarding, self-considering, greedy
sybarite (n.) ผู้แสวงหาแต่ความหรูหราและความสุขสำราญ
woo (vi.) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุญาต) See also: แสวงหา, เสาะหา
woo (vt.) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุมัติ) See also: แสวงหา, เสาะหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What physicists like Lisi seek is a single, overarching theory, a mathematical design that explains everything.และทั้งสองชุดคณิตศาสตร์ไม่พอดีกัน สิ่งที่นักฟิสิกส์เช่น ลีสี แสวงหา เป็นหนึ่งเดียวที่ ครอบคลุมทฤษฎี,
But those who seek peace are much sinning in the history.แสวงหาความสงบสุขจากบาปในอดีต
If you want something from me then you have to tell me who you are or I'm going to hang up.แสวงหาความสำเร็จ ด้วยลำแข้งตนเอง ทำไมล่ะ ถ้าคุณอยากได้อะไรจากฉัน คุณต้องบอกมาก่อนว่าคุณเป็นใคร หรือไม่ฉันก็จะวางสาย
Exploring pleasures closer to home.แสวงหาคาวมสุขจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
For what it's worth, it's never to late, or in my case, too early, to be whoever you want to be.แสวงหาคุณค่าทางใจ มันเป็นสิ่งที่ไม่มีคำว่าสายไป ในกรณีของพ่อ มันเร็วไปด้วยซ้ำ ที่จะเป็นใครก็ได้ที่อยากจะเป็น
Ja, ja, ja If you would wooจาจ้าจ้าถ้าคุณแสวงหา
Good afternoon, sir. I'm searching for knowledge.สวัสดีฮะ ผมกำลังแสวงหาความรู้
This is a routine pursuit.นี่คือการแสวงหาประจำ
Main Force repeats, this is a routine pursuit.กำลังหลักซ้ำ นี่คือการแสวงหาประจำ รหัส 44
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส
A Pursuit Special has been stolen.การแสวงหาพิเศษได้ถูกขโมย ไป
Breaks custody, wastes a young premmie and takes off in a Pursuit Special.บ้าดีเดือด แบ่งการดูแลของเสีย หนุ่ม คนและจะปิดในการแสวงหา พิเศษ
Pursuit Special on methane. Very toey!การแสวงหาพิเศษเกี่ยวกับก๊าซ มีเทน รวดเร็ว มาก!
Code 44, standard pursuit. Please respond.รหัส 44, การแสวงหามาตรฐาน
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit.หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ
Your top pursuit man wants to quit the road and we have to seduce him with candy?คนแสวงหาด้านบนของคุณ ต้องการที่จะออกจากถนน และเราจะต้องหลอกล่อให้เขา กับลูกอม?
Pursuit units in sectors, eight, nine and ten.หน่วยการแสวงหาในภาคแปด เก้าสิบ
We have a query locate on a black Pursuit Special.แบบสอบถามค้นหาบนสีดำ แสวงหาพิเศษ
Religion seeks discipline through fear... yet doesn't understand the true nature of creation.ลัทธินั่นแหละที่แสวงหาบทเรียนให้กับความกลัว พูดแบบนี้คงจะไม่เข้าใจ ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตล่ะสิ
Which is what the pursuit of science is.คือสิ่งที่แสวงหา ของวิทยาศาสตร์คือ
More on the quest for the message's meaning, after this.เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสวงหา ความหมายของข้อความหลังจากนี้
There are some here who seek vengeance for husbands... killed by your wolves.ฆ่าโดยหมาป่าของคุณ มีบางส่วนที่นี่ที่แสวงหาการแก้แค้นสามีเป็น...
A little late to be out lookin' for romance, though, isn't it ?ไม่ดึกไปหน่อยรึ ที่ออกมาแสวงหาบทรัก
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี...
The pursuit of profit is an old story but there was a time when many things were regarded either as too sacred or too essential for the public good to be considered business opportunities.การแสวงหากำไรเป็นเรื่องเก่าแก่ แต่ก็เคยมียุคสมัยหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่า มีหลายอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญต่อส่วนรวม
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป.
While the world's been trying to find you Dinoco has had no one to woo.ในขณะที่โลกได้รับการพยายามที่จะ หาคุณ ดีโนโค มีไม่มีใครที่จะแสวงหา
You think of women as disposable pleasures rather than meaningful pursuits.คุณเป็นประเภทที่เห็นผู้หญิงเป็น ความสนุกประเภทใช้แล้วทิ้ง มากกว่าจะเห็นเป็นการ แสวงหารักที่มีความหมาย
Tonight, this will be our quest.นี่คือสิ่งที่เราจะแสวงหาคำตอบในคืนนี้
You long to do what you want to do because you want it.คุณยืดเยื้อมาแสวงหาสิ่งที่อยาก เพราะคุณต้องการมัน
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals.ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง
I hope you find what you're looking for.ข้าหวังว่าเจ้าจะได้พบสิ่งที่เจ้าแสวงหา
But the search for true happiness led to events that were unexpected and distinctly desperate.แต่การแสวงหาความสุขที่แท้จริง กลับนำไปสู่เหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด
I don't normally seek human contact in times of failure.ปกติแล้วผมจะไม่แสวงหาสัมผัสจากมนุษย์ ในเวลาที่ล้มเหลว
Born into light, we seek the dark.เกิดมาในแสงสว่าง เราเสาะแสวงหาความมืด
This film is for all of us longing for the truthหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อเราทุกคน ซึ่งแสวงหาความจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสวงหา
Back to top