ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แรกเริ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แรกเริ่ม*, -แรกเริ่ม-

แรกเริ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แรกเริ่ม (adj.) first See also: earliest Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม Ops. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
แรกเริ่ม (adj.) beginning See also: first, initial, primary, incipient, original Syn. เริ่มแรก Ops. ตอนท้าย, สุดท้าย
แรกเริ่มเดิมที (adv.) originally See also: at the beginning, at first, formerly, initially
English-Thai: HOPE Dictionary
ad initium(แอด อินนิช' เชียม) แรกเริ่มนั้น
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
archeo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "แรกเริ่ม"
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.
archi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "หัวหน้า", "สำคัญ", "แรกเริ่ม" (arch-)
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
awkward ageวัยหนุ่มวัยสาวแรกเริ่ม
basal(เบ'เซิล) adj. เกี่ยวกับฐาน,เป็นรากฐาน,แรกเริ่ม
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม,เช้า,ทันเวลา,ตรงเวลา,ไม่ช้า,ภายในเวลาอันสั้น
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
breve(บรีฟว) n. เครื่องหมายการออกเสียงสั้น,พระราชโองการแรกเริ่ม,เครื่องหมายเน้นเสียง
childhoodn. วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก,ระยะแรกเริ่ม
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
cro-magnon(โครแมก'นั่น) n. มนุษย์ยุคบรรพบุรุษแรกเริ่มของชาวยุโรป
egg(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่
embryo(เอม'บรีโอ) n. ทารกในครรภ์ระหว่าง1-8 อาทิตย์,ตัวอ่อน,ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดพืช,ระยะแรกเริ่ม, See also: embryoid adj., Syn. seed
focus(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง, Syn. hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
germ(เจิร์ม) n. เชื้อจุลินทรีย์,เชื้อโรค,เชื้อหน่อ,เมล็ด,สิ่งแรกเริ่มของชีวิต, Syn. source,origin
handsel(แฮน'เซิล) n. ของขวัญ,ประสบการณ์แรกเริ่ม vt. ให้ของขวัญแก่,ทำพิธีเปิดกิจการ,ใช้เป็นครั้งแรก,พยายามหรือประสบเป็นครั้งแรก., Syn. hansel
in situ(อิน ซิท'ทู) L. ในแหล่งแรกเริ่ม
incipient(อินซิพ' เพียนทฺ) adj. เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม.
initial(อินิช'เชิล) adj. แรกเริ่ม n. อักษรแรก,ชื่อแรก,คำย่อ,ชื่อย่อ. vt. เขียนอักษรย่อ,เขียนชื่อย่อ, See also: initialer,initialler n. initially adv., Syn. original,first
kickoff(คิค'ออฟ) n. การเตะลูกครั้งแรก,การเขี่ยลูก,การเริ่มต้น,ระยะแรกเริ่ม. -S.kick-off
morning(มอร์'นิง) n.,adj. ตอนเช้า,ระยะแรกเริ่ม, Syn. dawn
old-tim(e) y (โอลด'ไทมี) adj. เกี่ยวกับสมัยก่อน,เกี่ยวกับสมัยแรกเริ่ม,โบราณ
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
paleomagnetism(เพลีโอแมก'นิทิสซึม) n. ภาวะแม่เหล็กของหินแต่แรกเริ่ม., See also: paleomagnetic adj.
patristicadj. เกี่ยวกับผู้นำทางศาสนาคริสต์สมัยแรกเริ่ม
premiere(พรีเมียร์',-แมร') n. การเบิกโรง,การโหมโรง,การแสดงรอบปฐมทัศน์,ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง,นางเอกตัวละคร. vt.,vi. เบิกโรง,โหมโรง แสดงรอบปฐมทัศน์,แสดงเป็นครั้งแรก. adj. ครั้งแรกสุด,แรกเริ่ม,สำคัญ
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
primarily(ไพรแม'ริลี) adv. อย่างสำคัญ,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,แรกเริ่ม, Syn. mostly
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
primeval(ไพรมี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคแรกเริ่ม,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์., Syn. primaeval,primary
primitive(พริม'มิทิฟว) adj. แรกเริ่ม,เบื้องต้น,สมัยแรก,ดั้งเดิม,บรรพกาล,ดึกดำบรรพ์,ยังป่าเถื่อน,ง่าย ๆ ,หยาบ,พื้นฐาน. n. คนสมัยดึกดำบรรพ์,นักศิลปะที่เรียนด้วยตนเอง,ผลงานของนักศิลปะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง, See also: primitiveness n. primitivity n. คำที่มี
primogenitor(ไพรมะเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษแรกเริ่ม,บรรพบุรุษ, Syn. forefather
primordial(ไพรมอร์'เดียล) adj. แรกเริ่ม,ดั้งเดิม,ประถม,เกิดขึ้นก่อน, See also: primordiality n., Syn. elementary
English-Thai: Nontri Dictionary
basal(adj) เกี่ยวกับฐาน,เป็นมูลฐาน,แรกเริ่ม
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม,รุ่นแรก,อันดับแรก
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
freshman(adj) เป็นปีแรก,ครั้งแรก,แรกเริ่ม
incipient(adj) เริ่มแรก,แรกเริ่ม,เริ่มเกิดขึ้น
initial(adj) ชั้นต้น,แรกเริ่ม,ชั้นแรก,ดั้งเดิม
original(adj) ดั้งเดิม,แรกเริ่ม,เป็นราก,เป็นต้นฉบับ
originally(adv) แต่แรกเริ่ม,แต่เดิม,อย่างไม่ซ้ำแบบใคร
primacy(n) ความแรกเริ่ม,ความเป็นอันดับหนึ่ง
primarily(adv) แรกเริ่ม,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,อย่างสำคัญ
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล
pristine(adj) ดั้งเดิม,เก่าแก่,เดิมที,แรกเริ่ม
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน,เกี่ยวกับขั้นต้น,ขั้นปฐม,แรกเริ่ม
threshold(n) ธรณีประตู,ทางเข้า,จุดเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
initial-เริ่มต้น, -แรกเริ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coyoteโคโยตี้, โคโยตี้ หมายถึง การเต้นรำท่าทางยั่วยวนที่ผู้เต้นคิดท่าเอง และอาจหมายถึงผู้หญิงสาวที่หารายได้จากการเต้นรำดังกล่าวด้วยคำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า c-o-y-o-t-e (ซี-โอ-วาย-โอ-ที-อี)อ่านออกเสียงไม่เหมือนกับในภาษาไทย คือแบบอังกฤษออกเสียงว่า คอยโย้ต หรือ แบบอเมริกันออกเสียงว่า คายโยตี้ ซึ่งมีความหมายว่า หมาป่าชนิดหนึ่ง คำนี้แรกเริ่มเป็นคำในภาษาอินเดียนแดงเผ่านะว้าทึ่ล (Nahuatl) ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศเม็กซิโก ออกเสียงว่า คอ-ยอ-ตึ้ล แปลว่า สุนัขร้องเพลง ภาษาสเปนถิ่นเม็กซิโกยืมคำนี้มาใช้ และภาษาอังกฤษในอเมริกายืมมาจากสเปนอีกต่อหนึ่ง ความหมายก็เปลี่ยนไปจากสุนัขร้องเพลง เป็นหมาป่า เข้าใจว่าคำ โคโยตี้ ในภาษาไทยมาจากชื่อภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง “Coyote Ugly” (โค-โย-ตี้-อั๊ก-ลี่) [ศัพท์วัยรุ่น]
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
primarily (adv.) แรกเริ่ม Syn. originally
embryo (n.) ระยะแรกเริ่ม
Eocene (adj.) เกี่ยวกับยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นมา
Eocene (n.) ยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นประมาณ 56.5 ถึง 35.4 ล้านปีมาแล้ว
honeymoon stage (sl.) ช่วงแรกเริ่ม / ต้น (ก่อนมีปัญหา) See also: ช่วงฮันนีมูน
morning (n.) ระยะแรกเริ่ม See also: ส่วนเริ่มต้น
primogenitor (n.) บรรพบุรุษแรกเริ่ม See also: บรรพบุรุษ Syn. ancestor
pristine (adj.) ในระยะแรกเริ่ม Syn. initial, primary
springtime (n.) ระยะแรกเริ่มและดีที่สุด Syn. springtide
young (adj.) ระยะแรกเริ่ม See also: เพิ่งเริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at.โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"...
Ok, well, uh...so as soon as there was the first wave, right?โอเค งั้น เอ่อ แรกเริ่ม เลย มันต้องมีคลื่นลูกแรก ใช่ไหม
First, she lost a battle with some primitive.แรกเริ่ม นางสู้แพ้พวกล้าหลัง
Initially, it was because I required solitude.แรกเริ่มคืออยากได้ความสันโดษ
I started out believing in this trial. I thought it was great.แรกเริ่มผมเชื่อมั่นในการพิจารณานี้ ผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมมาก
I will always be a Christian first and a vampire second.แรกเริ่มผมเป็นคริสเตียน ก่อนที่จะกลายเป็นแวมไพร์
We all began as something else!แรกเริ่มพวกเรา ก็ไม่ได้แกร่งเหมือนกัน
Originally, he required isolation, but once he recovered, we placed him in here to see how he would interact with the others.แรกเริ่มมันต้องถูกแยกออก แต่มีครั้งหนึ่งมันต้องรักษาตัว เราเลยเอามันมาได้นี้ เพื่อดูว่ามันมีปฏิกิริยากับตัวอื่นยังไง
Primarily, shall we say, because of your beliefs.แรกเริ่มเป็นเพราะความเชื่อของคุณ
First I found the place.แรกเริ่มเลยดิฉันพบที่แห่งนี้
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม
From the very first,ตั้งแต่วันแรกเริ่มเลยทีเดียว
The first launch sequences will be initiated at 6:18 p.m.การยิงระลอกแรกเริ่มต้น เมื่อ 6 โมง 18 นาที
Looks like we found the base of the food chain.ใช่ ดูเหมือนเราจะเจอห่วงโซ่อาหารแรกเริ่มแล้ว
It's not the base I'm worried about.มันไม่ใช่แรกเริ่ม ฉันห่วงอย่างอื่นเกี่ยวกับ..
Since the dawn of timesตั้งแต่เวลาแรกเริ่ม ของ รุ่งอรุณ
How about just at the beginning?ตอนแรกเริ่ม มันเป็นยังไง
I honestly don't know.อย่าลืมว่าแรกเริ่มมันเป็นยังไง
You came to ruin me, didn't you?นี่เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มของเธอใช่ไหม
Where did life first spark into being?อณูแรกเริ่มของชีวิตเริ่มขึ้นที่ใด
Always acting like I'm his indentured servant.ฉันหมายถึงตอนแรกเริ่ม ฉันเป็นคนสอนเขา
No matter how noble their intentions when they started,ไม่ว่าเขาจะมีเจตนาอันสูงส่งแค่ไหนในตอนแรกเริ่ม
E coils primarily spread through fecal material.การแพร่กระจายแรกเริ่มของอีควอไลน์ อาจมาจากอุจจาระก็ได้
You know, I hear that talking to yourself is the first sign of losing it.รู้มั๊ย.. ผมได้ยินที่แม่พูดกับตัวเองแบบนั้น นั่นคือสัญญาณแรกเริ่มของการเสียสติ
I thought I'd lost you for a minute at the beginning there.ผมคิดว่าผมสุญเสียคุณไปซักนาทีนึง ตอนแรกเริ่มนั่น
From the beginning, he knew this was how it was going to end.ตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว ท่านรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
And the gilberts were one of t original founding families of mystic falls. So...และตระกูลกิลเบิร์ตยังเป็นหนึ่งในตระกูลแรกเริ่ม ที่สถาปนาเมืองมิสติกฟอลล์ ซึ่ง...
We declare just enough so as not to arouse suspicion, then Walt's one-time winnings become seed money for an investment.เราแจ้งยอดเงินออกไป พอแค่ไม่จุดชนวนความสงสัยขึ้นมา จากนั้นวอลท์เล่นพนันชนะหนึ่งครั้ง กลายมาเป็นลงทุนแรกเริ่ม สำหรับการลงทุน
Right, thing is, he was the one that procured the diamonds for Carrodus in the first place and he's the only third party to know that they even exist.ใช่ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาเป็นคนที่จัดหาเพชร ให้กับคาร์โรดัสตั้งแต่แรกเริ่ม และเขาเป็นคนที่ 3 ที่รู้ดี ว่าเพชรมีอยู่จริง
If I didn't, I'd have to believe that early humans coexisted with dinosaurs.ถ้าฉันไม่เชื่อ ฉันก็คงต้องเชื่อ ว่ามนุษย์ยุคแรกเริ่ม หายตัวไปพร้อมกับไดโนเสาร์
The originals, rose and I pissed 'em off.พวกแรกเริ่ม, ฉันกับโรสทำให้พวกนั้นโกรธ
Uh, I didn't think this was possible when we started,เอ่อ ตอนแรกเริ่ม ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นะคะ
You just declare victory from the start, first,แค่ตั้งมั่นในชัยชนะตั้งแต่แรกเริ่ม
From the first generation of vampires.จากแวมไพร์ ยุคแรกเริ่ม
Since the dawn of recorded history, something like 110 billion human beings have been born into this world.ตั้งแต่แรกเริ่มของยุคที่มีลายลักษณ์อักษรบันทึกประวัติศาสตร์ พอๆกับที่มนุษย์ราวๆ 110,000 ล้านคนได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้
Seriously.จริงๆนะ เธอเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำตั้งแต่แรกเริ่ม
My parents had just started a family when a plague struck their homeland.ครอบครัวของฉันเป็นเพียงครอบครัวแรกเริ่ม เมื่อครั้งที่กาฬโรคระบาดในบ้านเกิดของพวกเขา
Is that why you did that runway show earlier?นั่นใช่เหตุผลที่เธอสร้างเวทีเดินแบบนั่น ตั้งแต่แรกเริ่มด้วยรึเปล่า
Mercedes was one of Glee's original members.เมอซีเดส เป็นหนึ่งในสมาชิก แรกเริ่มของชมรม
I'm certain that they would ratherฉันเป็นสมาชิกตั้งแต่แรกเริ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แรกเริ่ม
Back to top