ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แม่พิมพ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แม่พิมพ์*, -แม่พิมพ์-

แม่พิมพ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่พิมพ์ (n.) teacher See also: instructor
แม่พิมพ์ (n.) mold See also: model Syn. ต้นแบบ, แบบ
แม่พิมพ์ (n.) plate See also: mould, mold, block Syn. แบบหล่อ, แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์
แม่พิมพ์ (n.) teacher See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator Syn. แม่พิมพ์ของชาติ
แม่พิมพ์ของชาติ (n.) teacher See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator
English-Thai: HOPE Dictionary
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
copperplate(คอพ'เพอเพลท) n. แผ่นทองแดงที่ใช้ในการพิมพ์,แม่พิมพ์ทองแดงที่เป็นแผ่น,ลายมือที่สวย
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
gravure(เกร'เวอะ) n. วิธีพิมพ์ภาพโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีหมึกหุ้มซึมเข้าไปในกระดาษ,แผ่นแม่พิมพ์หรือภาพพิมพ์ของวิธีการพิมพ์ดังกล่าว, Syn. intaglio process
hectograph(เฮค'ทะกราฟ) n. แม่พิมพ์ยางอัดสำเนา,กระบวนการพิมพ์จากแม่พิมพ์ดังกล่าว. vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ดังกล่าว
matrix(เม'ทริคซ,แมท'ทริคซฺ) n. บ่อเกิด,ศูนย์,ส่วนสร้าง,สารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ,แม่พิมพ์หล่อตัวพิมพ์ตะกั่ว,หินที่ฝังอยู่เป็นก้อน ๆ ,พื้นที่ฝังส่วนอื่น,ตัวเลขซึ่งวางเรียงกันและบอกตำแหน่ง โดยอาศัยแถวและคอลัมน์,แถวอันดับของจำนวนเลข,ครรภ์,มดลูก vt. สร้างโดยวิธีmatrixing
mold(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj., Syn. m
mould(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj.
muffin(มัฟ'ฟิน) n. ขนมปังกลมลูกเล็ก ๆ ที่ทาเนยหรือปิ้งบนแม่พิมพ์
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
stereo(สเทอ'รีโอ) n. ระบบเสียงสเตอริโอ,ระบบเสียงแยก,เครื่องแยกเสียง,การทำให้เสียงแยก,การถ่ายภาพสามมิติ,แม่พิมพ์ตะกั่ว,ตัวพิมพ์ที่จำลองจากตัวเรียง. -adj.เกี่ยวกับเสียงสเตอริโอ,เกี่ยวกับเสียงแยก,เกี่ยวกับการถ่ายภาพสามมิติ. -vt. ถ่ายภาพสามมิติ,ทำแม่พิมพ์ตะกั่ว
stereotype(สเทอ'รีโอไทพฺ) n. กระบวนการทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ที่จำลองตัวเรียงพิมพ์,แผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง,ข้อความที่เลียนแบบมา,ทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคม. -vt. ทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ทำให้เป็นกฎตายตัว,มีทัศนคติตายตัวของกลุ่ม.
wood engravingn. การแกะสลักไม้,แม่พิมพ์ไม้,ภาพพิมพ์,แม่พิมพ์ไม้, See also: wood engraver
English-Thai: Nontri Dictionary
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ
mold(n) รา,ขี้ดิน,แม่พิมพ์,ชนิด,ตัวอย่าง
stencil(n) ลายฉลุ,แม่พิมพ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silk screen๑. กลวิธีพิมพ์ผ้าไหม๒. ภาพพิมพ์ผ้าไหม๓. แม่พิมพ์ผ้าไหม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taps and diesเครื่องต๊าปเกลียวและแม่พิมพ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
form (n.) แม่พิมพ์ See also: แบบพิมพ์
matrix (n.) แม่พิมพ์
mould (n.) แม่พิมพ์ Syn. mold
mould (n.) แม่พิมพ์ See also: บล็อก Syn. cast
quadra (n.) แม่พิมพ์ขนาดเล็ก
stamper (n.) แม่พิมพ์จานเสียง
die (n.) แม่พิมพ์ตอกโลหะ
woodblock (n.) แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ Syn. woodcut, woodprint
woodcut (n.) แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ Syn. woodblock, woodprint
woodprint (n.) แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ Syn. woodcut
woodprint (n.) แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ Syn. woodblock
plate (n.) แม่พิมพ์โลหะ See also: แผ่นพิมพ์
electrotype (n.) แม่พิมพ์โลหะหรือกระบวนการทำแม่พิมพ์โลหะ
electrotype (vt.) พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ See also: ทำแม่พิมพ์โลหะ
electrotype (n.) สิ่งพิมพ์ที่จากแม่พิมพ์โลหะ
engraving (n.) กระบวนการแกะแม่พิมพ์ Syn. half tone
half tone (n.) กระบวนการแกะแม่พิมพ์ Syn. engraving
hectograph (vt.) พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์อัดสำเนา
mezzotint (n.) กระบวนการแกะแม่พิมพ์ Syn. half tone, engraving
photoengraving (n.) กระบวนการถ่ายภาพโดยการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์นูน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
PASTRY CUTTER? SORRY.แม่พิมพ์ตัดแป้งล่ะ ขอโทษค่ะ
Those plates can do all kinds of damage.แม่พิมพ์นั่นทำความเสียหายไปหมด
The plates are on that boat with Morgan and Anna.แม่พิมพ์อยู่บนเรือกับมอร์แกนและแอนนา
The plates are on Rashan's boat.แม่พิมพ์อยู่บนเรือของราชาน
The plates... and over a billion dollars will be loaded in the back of a semi at the mint.แม่พิมพ์และธนบัตร1พันล้านดอลล่าร์จะถูกขนขึ้นรถพ่วงบรรทุก
The plates and the facility are readyแม่พิมพ์และเครี่องมือก็พร้อม
I think the plans and the mould were a little bonus.ผมคิดว่าแผนผังกับแม่พิมพ์ มีค่ามากเป็นพิเศษ
You see, I apprenticed as a tool and die maker in Germany.เห็นยัง ฉันเคยฝึกงานเป็นช่างแกะแม่พิมพ์ในเยอรมัน
However, we have intel that a major counterfeiter is in Los Angeles trying to acquire a new set of printing plates.สายเราบอกว่า นักปลอมแบงก์ตัวเอ้อยู่ในแอลเอ กำลังหาซื้อแม่พิมพ์แบงก์ปลอม
They're loading counterfeit plates onto that boat.พวกนั้นกำลังขนแม่พิมพ์ขึ้นเรือ
We think Kirk must have managed to hide the plates somehow.เราคิดว่าเคิร์กเอาแม่พิมพ์ไปซ่อนไว้
Once they hardened,I had molds that represented the width,length,and depth of each wound.พอมันแข็งตัว ฉันได้แม่พิมพ์ที่แสดงถึง ความกว้าง ยาว และลึกของแต่ละบาดแผล
It's no wonder that my mold fell apart. I don't suppose we have any Drano.ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแม่พิมพ์มันพัง ฉันว่าเราไม่มีดราโนหรอกใช่มั้ย
Okay, so he doesn't fit into your cookie-cutter mold.แกลงไม่พอดีกับแม่พิมพ์ของคุณ
The details, carved wood... molded copper.รายละเอียดแกะสลักไม้ แม่พิมพ์ทองแดง
No big deal.ด้วยแม่พิมพ์พลาสติกยักษ์ทำจาก ทัพเพอร์แวร์ ..ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก
We got Eddie to loan us his print cutter.เอ็ดดี้ให้พวกเรายืมเครื่องมือตัดแม่พิมพ์
Angela scanned the castings I made of the fatal injuries so we can get a better sense of the murder weapon.แองเจล่าาแสกนแม่พิมพ์ที่ผมหล่อมาจากรอยแผลใหญ่ๆทั้งหมด เราจะได้หาอาวุธฆาตรกรรมได้ง่ายขึ้น
It's a makeshift print pad.มันคือแม่พิมพ์ชั่วคราว
Well we didn't get the engravement plates.แต่เราไม่ได้แม่พิมพ์กลับมาด้วย
Seriously, if you're going to make a play for these plates I'm waving you off right now.ถ้าคุณคิดจะติดตาม แม่พิมพ์พวกนี้ ชั้นขอเตือน
Lieutenant Sosa, it's nothing personal but you lost those plates.ผู้หมวด โซซ่าร์จากเหตุที่เกิดขึ้น คุณทำแม่พิมพ์หายไป
No matter what.เราต้องหาไพก์ กับแม่พิมพ์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
Bust out of here and round up the rest of the Backstreet Boys and lead me to those plates.เราก็รออยู่นะ.เราคิดว่าคุณจะแหกคุกหนีไปรวมกับลูกทีมคุณ แล้วก็พาเราไปหาแม่พิมพ์
Set me and my boys up and stole those plates.จัดฉากให้ผมกับทีมขโมยแม่พิมพ์
My team is still your best shot at getting those plates back.ทีมผมเป็นทีมเจ๋งสุดที่จะแย่งแม่พิมพ์กลับมา
You and your boys at Langley want your own private printing press.คุณกับพวกยังไงก็ต้องยิ่งต้องการแบงค์และแม่พิมพ์คืน
I can get those plates back for you sir.ฉันเอาแม่พิมพ์กลับมาได้แน่ค่ะ
If you could make something like that stick, your next promotion should be in the five star range. And if you're helping to retrieve those engraving plates,และถ้าคุณช่วยพวกเค้า เพื่อเรื่องแม่พิมพ์แบงค์นั่นอีก
Pike has been moving the stolen engraving plates to the. Konigsbank tower in Frankfurt over the past month.ไพค์ขนย้ายแม่พิมพ์แบงค์ที่ขโมย มาที่ธนาคารโคนิก ในแฟร็งค์เฟิร์ทนานเกินเดือนแล้ว
Tomorrow the last of the cases containing these plates will be transferred to the Arab.พรุ่งนี้,กล่องสุดท้ายที่บรรจุ แม่พิมพ์แบงค์จะถูกส่งต่อไปที่อาหรับ
This will mark the only time in the last six months that all the plates have been in one location.นี่เป็นครั้งแรกในรอบหกเดือน ที่แม่พิมพ์ทั้งหมด จะรวมอยู่ในที่เดียวกัน
If she's as good as I think then she'll be on her way to Frankfurt to intercept those plates.มันน่าจะดีชั้นว่านะ เธอน่าจะไปแฟร็งค์เฟิร์ต เพื่อสกัดแม่พิมพ์พวกนั้น แล้วจะบอกเธอทำไม?
And if he thinks she stands between him and those plates, he won't hesitate to kill her.และถ้าเค้าคิดว่า เธอขวางระหว่างเค้ากับแม่พิมพ์, เค้าต้องไม่ลังเลที่จะฆ่าเธอ. 1015 01:
At that... at that time.ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย เรื่องแม่พิมพ์
BA, get to those plates.บี.เอ,รีบไปเอาแม่พิมพ์
We got the plates, you wanted her teed up, she's teed up.เราได้แม่พิมพ์มา\เขาอยากให้เธอเป็นตัวเตะแล้วเธอก็เตะแล้ว
You and Pike were making a play on those plates with Lynch, and you turned on him.แล้วนายกับไพก์ก็ใช้แม่พิมพ์เล่นเกมส์กับลินซ์ นายหักหลังเขา
Well I was certain of it I still am.ตอนนี้ก็ยังแน่ใจ.ได้แม่พิมพ์มารึเปล่า
Smith, return the plates, kill Morrison and reclaim your lives.คืนแม่พิมพ์มา ฆ่ามอร์ริสันซะ.แล้วเอาชีวิตนายคืนไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แม่พิมพ์
Back to top