ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผนงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผนงาน*, -แผนงาน-

แผนงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผนงาน (n.) framework See also: frame, structure, plan Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
demarche(เดมาซ') n. กรรมวิธี,แผนงาน -pl. demarches
blueprint(บลู'พรินทฺ) n. พิมพ์เขียว,แผนงานที่ละเอียด vt. ทำพิมพ์เขียว,ร่างแผนอย่างละเอียด
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา,แผนงาน,โครงการ,การรับรู้,สิ่งที่ถูกรับรู้
layout(เล'เอาทฺ) n. โครงงาน,แผนงาน,การแผ่ออก,การออกแบบ,สถานที่,สถานการณ์,สภาพ,ชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์, Syn. laying out,plan
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
English-Thai: Nontri Dictionary
layout(n) แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
project(n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ESPRIT (European Strategic Program for Research and Development in Information Technology)เอสปรี (แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
program (n.) แผนงาน See also: โปรแกรม, แผนการ Syn. schedule, agenda
programme (n.) แผนงาน
project (n.) แผนงาน See also: โครงการ, โครงการวิจัย Syn. design, scheme, plan
lead time (n.) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's books... mathematical equations, schematics... all the information that human beings have ever had, all here.มีหนังสือเป็น... สมการทางคณิตศาสตร์, แผนงาน ... ข้อมูลทั้งหมดที่มนุษย์ เคยมีทั้งหมดที่นี่
The job was supposed to take six months, tops.แผนงานจะใช้เวลานานสุด 6 เดือน
How is the party planning?แผนงานปาร์ตี้ไปถึงไหนแล้ว?
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก
Those look like engineering schematics, almost like blueprints.ผู้ที่มีลักษณะเช่นวิศวกรรม แผนงานเกือบจะ เหมือนพิมพ์เขียว
We'll fence for it. If you win, I'll let you pursue your plan.ด้วยการฟันดาบ ถ้าแกชนะ ฉันจะยอมให้แกทำตามแผนงานของแก
I'll plan your wedding. I gotta work me up a theme.ข้าจะวางแผนงานแต่งให้เจ้าเอง ข้าจะทำให้เห็นว่า ตัวข้านั้นเป็นคนเอาถ่าน
If you're still taking a hammering financially in the market, you know it's not a problem.ถ้าคุณจะพูดเรื่อง แผนงานการเงินในธุรกิจแล้วล่ะก็ เรื่องนั้นคุณก็รู้ว่าไม่มีปัญหา
Mom was talking to Don about all your different schemes.แม่พูดกับดอน เกี่ยวกับแผนงานของพ่อน่ะ
She called them schemes?เธอเรียกมันว่าแผนงานงั้นเรอะ
Based on that let's talk with i electronics and also I wrote up a plan so bring it from my desk okมีหลักฐานไปคุยกับ i electronics ได้แล้ว ผมได้ร่างแผนงานไว้แล้ว มันอยู่บนโต๊ะผม ช่วยไปเอาให้ทีนะ ตกลง
That project was bloody jinx!และแผนงานนั้นเต็มไปด้วยเลือด ความโชคร้าย
And hey, and the silver lining is now i don't have to work out my five-year plan again.ก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องทำแผนงาน 5 ปี
We must consider them lost. But our plans remain unchanged.เราคงต้องพิจารณาว่าสูญเสียพวกเขาแล้ว แต่แผนงานของเรายังไม่เปลี่ยนแปลง
And I will note down the things which make Jazz laugh and Jazz will note what makes me laugh... and based on that analysis with a float chart...แล้วผมจะจดมุขต่างๆที่ทำให้แจ๊สหัวเราะ และแจ๊สก็จะจดมุขที่ทำให้ผมหัวเราะได้... ซี่งเป็นรากฐานการวิเคราะห์กับการริเริ่มแผนงาน...
You're like an old man... but not as scary. I'll miss you, too.โคลตันวางแผนงานแต่ง ทั้งหมดด้วยตัวเขาเอง
Sarah said you were working on the plan?ซาร่าบอกนายถึงแผนงานนายหรือเปล่า?
I just can't wait to start planning your dream wedding.ฉันรอไม่ไหวจริงๆ ที่จะได้วางแผนงานแต่งงานในฝันให้พวกเธอ
Those are my funeral plans.นั่นเป็นแผนงานศพของฉัน
Jeremiah 29:11-- "i have for you," declares the lord, "plans to prosper you and not to harm you.เยโฮวาห์ 29: 11 "เรามีแผนสำหรับเจ้า" พระเยโฮวาห์ตรัส "เป็นแผนงานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก
I'm just,uh, reacquainting agent Todd here with the layout.ฉันแค่แนะนำแผนงานให้ เจ้าหน้าที่ทอร์ดอีกครั้งค่ะ
Strategic planning,building right next door to ours.การวิเคราะห์แผนงาน,ก่อสร้าง, ประตูขวามือจะพบพวกเขา.
Colton's practically planning the whole wedding all by himself.โคลตันวางแผนงานแต่ง ทั้งหมดด้วยตัวเขาเอง
90 minutes ago Jonas was handing down his new strategy to the board.90 นาทีที่แล้วโจนาสยังยืนอยู่ที่นี่ เสนอแผนงานใหม่ให้กับคณะบริหาร
I'm building a workflow of firing techniques.ฉันกำลังสร้างแผนงานสำหรับเทคนิคการไล่ออก
Okay, so here's today's schedule.โอเค,ตอนนั้น วันนี้เตรียมแผนงาน.
We have certain accounts that cater to a specific demographic.เรามีแผนงานที่แน่นอนตั้งแต่ด้านการจัดอาหารจนไปถึงสถิติจำนวนประชากร
I recommend you both enter the Witness Relocation Program.ฉันบอกได้เลยว่า เธอทั้งคู่ต้องเข้าร่วม เป็นพยาน แผนงานนี้
We're actually not gonna need any quotes from you for the article, Mr. Ryerson. Do the right thing. All the great actresses take their clothes off.จริงๆแล้วเราไม่ต้องสัมภาษณ์คุณ เพื่อลงบทความครับ คุณไรเออร์สัน ทำสิ่งที่ถูกต้อง นักแสดงดังๆเปลื้องผ้ากันทั้งนั้น แต่ฉันไม่มีปัญหากับภาพนู้ดนะ ฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องแผนงานเอ็คควิส เธอเคยไปเที่ยวที่สเตเบิ้ลมั้ย?
I want you to set up a research programme into magnetite.ฉันต้องการจะวิจัย แผนงานเกี่ยวกับmagnetite.
That Planning Department guy Doi was also involved with them.โดอิ ที่อยู่ผ่ายแผนงานก็เกี่ยวข้องกับพวกนั้นด้วย
Yeah, after the crash, our trustees froze all assets until they could reevalua the portfolio.หลังจากบริจาคครบแล้ว กรรมการด้านทรัพย์สินของเราหยุดไว้ จนกว่าจะปรับปรุงแผนงานใหม่ได้
Then, what event have you planned?งั้น นายวางแผนงานไว้อย่างไง
Find out what keys you're comfortable singing in and I'm going to go up to my office and plan an entirely new show.ไปหาคีย์ ที่เหมาะกับเสียงร้อง... ...ชั้นจะขึ้นไปบนออฟฟิต แล้ววางแผนงานแสดงอันใหม่ทั้งหมดเลย
Three years ago, he started one of those Ponzi schemes and when it collapsed, a lot of people lost their asses.สามปีก่อน เค้าเริ่มร่างแผนงาน Ponzi ต่อมา มันก็ล้มเหลว คนที่นี่ส่วนมาก ก็พังทลายลงเำำพราะเค้า
No matter how many weddings you plan,ไม่ว่า คุณจะวางแผนงานแต่ง สักกี่งาน
Well, what are your big Halloween plans?แล้วแผนงานฮัลโลวีนของพี่หล่ะ
Okay, so if it was Matthew who was in the amber, then Joshua's M.O. may have changed.โอเค งั้นถ้านี่เป็นแมทธิว แล้วใครกันที่อยู่ในผลึก แผนงานของโจชัวร์ ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วล่ะ
Here's the original line up you asked for.นี่คือแผนงาน ที่ท่านขอไว้
I'm not going to let a piece of street trash slow down this operation.ผมไม่อยากให้ชิ้นส่วนเหล่านี้ กระจายทั่วถนน ทำให้แผนงานช้าลง

แผนงาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
事業[じぎょう, jigyou] Thai: แผนงาน
練る[ねる, neru] Thai: คิดวางแผนงาน English: to work over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผนงาน
Back to top