ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบกรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบกรับ*, -แบกรับ-

แบกรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบกรับ (v.) shoulder See also: bear Syn. รับ
แบกรับ (v.) shoulder See also: undertake, assume, take on, bear Syn. แบกภาระ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lade with (phrv.) แบกรับ (สิ่งที่หนัก, ภาระหนัก) Syn. load down
swamp (vt.) ทำให้แบกรับภาระ See also: ทำให้หนักอึ้ง Syn. overburden, overwhelm, overload
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would be happy and proud to lead this mission, sir!ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบกรับภาระกิจนี้ ครับผม!
Your child doesn't need any additional burdens. Keep in mind, this child is still you.ลูกของคุณไม่ควรมาแบกรับภาระอะไรอีก แล้วก็จำไว้นะ, ลูกของคุณก็คือคุณนั่นแหละ
It's with the public perception and the public image that they are projecting.อยู่ที่ภาพพจน์และสายตาของสังคม ที่บรรษัทต้องแบกรับ
But you... you are capable of carrying on "the path".แต่นาย.. นายสามารถแบกรับภาระเหล่านี้ไว้ได้
If I could take on my mother's part in all of this, I would.ถ้าข้าสามารถแบกรับทุกข์ แทนแม่ข้าได้ ข้าก็จะทำ
I put too much on your shoulders. I made you grow up too fast.พ่อให้ลูกแบกรับภาระมากเกินไป พ่อทำให้ลูกโตเกินกว่าอายุ
Mother, I want to cast off this burden of fate upon my back and run to BuYeo, but I won't.ท่านแม่ ข้าอยากเอาภาระที่ต้องแบกรับไว้ทั้งหมด ออกจากหลังข้า แล้ววิ่งไปหาท่านที่พูยอ แต่ก็ทำไม่ได้\i}
That means the Assault Two charge you've pled guilty to carries a maximum of one year in juvie.นั้นหมายความว่าการจู่โจม2ครั้งนั้น คุณได้แบกรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว 1ปีในจูวี่
That aingt yours to carry.ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องมาแบกรับเลย
Forcing your ambitions onto the delicate shoulders of children...มอบภาระเป้าหมายของตัวเอง ให้เด็กๆ แบกรับ...
I don't envy the weight that's on your shoulders,Dean.ข้าไม่อยากนึกถึง ภาระที่เจ้าจะต้องแบกรับเลย ดีน
Walk around pain of survivingที่ต้องแบกรับความเจ็บปวด จากการรอดชีวิต
And it's a burden that you never want to put on a kid.และมันคือการแบกรับ\ ที่เธอไม่ต้องการให้เด็กรับสิ่งนั้น
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ
In the name of God the merciful we praise our brothers who shall carry out this heroic act in the fig orchard and beg God to give us strength for our continuing struggle.ในนามของเมตตาแห่งพระเจ้า เราขอสรรเสริญเหล่าพี่น้องผู้แบกรับ ภารกิจยิ่งใหญ่ที่สวนรุกขชาติ
And I'm gonna have to carry that burden with me for the rest of my life.และผมก็ต้องแบกรับภาระอันนั้น ไปจนตลอดชีวิตที่เหลือของผม
How can this century carry the burden of 9 billion human beings if we refuse to be called to account for everything we alone have done?ศตวรรษนี้จะแบกรับภาระของ มนุษย์ 9 พันล้านคนได้อย่างไร ถ้าเราปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ ในทุกสิ่งที่เราทำลงไป?
He knows what he's done, And he's carrying enough guilt for all of us.เขาสำนึกแล้ว เขาแบกรับความผิดทั้งหมดเพื่อพวกเรา
For a long time, I carried so much pain and anger it was actually destroying their memory.เป็นเวลานานแล้ว ที่ต้องทนแบกรับความเจ็บปวดนี้เอาไว้ ทุกวันนี้ชั้นจึงพยายามใช้ชีวิตในส่วนที่เหลือแทนพวกเขา
I just wish you didn't have to carry it all.ฉันแค่หวังให้คุณไม่ต้องแบกรับสิ่งเหล่านี้
So you got to carry the weight?นายเลยจะแบกรับภาระนั้นเองเหรอ ?
"with the really important problems!"ที่ต้องมาแบกรับปัญหาใหญ่เอาไว้ทุกอย่าง
So if at times his behavior seems a little strange, try to remember the grief he's carrying.ดังนั้นถ้าบางครั้ง เขาอาจจะดูแปลกๆ ไปบ้าง พยายามคิดถึงความเศร้า ที่เขาแบกรับไว้อยู่
And you're not sure that you'll be able to live up to that.แต่เธอไม่แน่ใจว่าเธอสามารถ แบกรับความกดดันนั้นได้ไหม
I'm tired of carrying your damn water, boy.ฉันเหนื่อยที่ต้องแบกรับภาระ ไอ้ลูกชาย
You don't have to carry this alone anymore.คุณไม่ต้องแบกรับนี่คนเดียวอีกต่อไป
Let him carry this pain for you.ให้ท่านแบกรับความเจ็ยปวดนี้แทนคุณ
And he internalizes all this pressure. He's gonna have a heart attack.ถ้าเขาต้องแบกรับทุกเรื่อง เขาต้องหัวใจวายตายแน่
The weight on your shoulders.แรงกดดันที่นายต้องแบกรับ
I shouldered that burden for her!ฉันจะแบกรับภาระนี้เพื่อเธอ!
That's what you boughtนี่คือสิ่งที่คุณต้องแบกรับ
And i am tired of carrying you! Okay, well, that's gonna stop right nowและฉันก็เหนื่อยที่คอยแบกรับงานนี้ไว้ \ โอเค เรื่องนี้มันจะต้องหยุดเดี๋ยวนี้
Who held everything together when you were falling apart?คนที่คอยแบกรับทุกอย่างไว้กับแม่ ตอนที่แม้ล้มลงเ
These last two prints confirm that he put his weight... on his left foot, he planted it.นี่เป็นสองรอยสุดท้าย ยืนยันว่าเขาแบกรับน้ำหนัก บนเท้าซ้าย เป็นรอยลึก
And the newest among us cannot be shackled with the same burden we've borne- wandering like Nomads.และคนใหม่ๆ ที่เข้ามา ต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นภาระเดียวกันกับ ที่พวกเราได้แบกรับมันอยู่แล้ว ร่อนเร่ เหมือนคนพเนจร
And i can't handle this kind of stress right now.และฉันก็ทนแบกรับความเครียดนี่ไม่ไหว
I couldn't take the pressure, so I took the easy way out.ผมทนแบกรับความกดดันไม่ไหว ผมก็เลยคิดหาทางออกที่ง่ายที่สุด
Shinji-kun and the others have been made to carry much larger burdens.ชินจิกับคนอื่นๆน่ะ ต้องแบกรับเรื่องที่หนักหนากว่าเราตั้งมากมาย
Yeah. It's too big of a burden for kids to carry.อา เด็กๆพวกนั้นต้องแบกรับภาระมากมายขนาดนี้
That's why piled my own feelings and hopes onto you. I knew that they would burden you.และเมื่อฉันลองคิดกลับไปในมุมของเธอ \ ฉันก็ได้รู้ว่าเธอต้องแบกรับภาระเอาไว้มากมายแค่ไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบกรับ
Back to top