ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แก้ต่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แก้ต่าง*, -แก้ต่าง-

แก้ต่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แก้ต่าง (v.) hold a brief See also: put up a plea, defend, plead Ops. ว่าต่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
apologia(แอพพะโล'เจีย) n. หนังสือแก้ต่างหรือแก้ข้อกล่าวหา, การแก้ข้อกล่าวหา (apology)
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defend(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้าน,พิทักษ์,แก้ตัวให้,เป็นทนายให้,แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
defendant(ดิเฟน'เดินทฺ) n. จำเลย adj. เป็นจำเลย,ซึ่งเป็นการป้องกันหรือแก้ต่าง
defensible(ดิเฟน'ซิเบิล) adj. ซึ่งต่อต้านการรุกรานได้,ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งสามารถแก้ต่างหรือแก้คดีได้., See also: defensibility n. ดูdefensible
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
plead(พลีด) vt.,vi. แก้ต่าง,แก้ฟ้อง,ขอร้อง,วิงวอน., See also: pleadable adj. pleader n. pleading n.
vindicable(วิน'ดะคะเบิล) adj. ซึ่งแก้ต่างได้,ซึ่งแก้ตัวได้
vindicate(วิน'ดะเคท) vt. แก้ต่าง,แก้ตัว,กู้,พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิด,ป้องกัน,แก้แค้น,ปลดปล่อย., See also: vindicator n., Syn. excuse,extenuate
vindicatory(วิน'ดะคะทอรี) adj. เป็นการแก้ต่าง,เป็นการแก้ตัว,เป็นการแก้แค้น,เป็นการทำโทษ., Syn. vindicative
English-Thai: Nontri Dictionary
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defense(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advocacyการแก้ต่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apologise (vt.) แก้ต่าง See also: แก้ตัว Syn. apologize
apologize (vt.) แก้ต่าง See also: แก้ตัว Syn. apologise
vindicate to (phrv.) แก้ต่างกับ See also: พิสูจน์ตัวกับ
put in (phrv.) แก้ต่างให้ (ทางกฎหมาย)
answer (n.) คำแก้ต่างในศาล Syn. plea, defense
apologist (n.) ผู้ที่แก้ต่าง
excusable (adj.) เป็นการแก้ต่าง See also: เป็นการแก้ตัว, เป็นการแก้แค้น, เป็นการทำโทษ Syn. venial
justificable (adj.) ซึ่งแก้ต่างได้ See also: ซึ่งแก้ตัวได้
plea (n.) คำแก้ต่าง See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว Syn. defense, pleading
pleading (n.) คำแก้ต่าง See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว Syn. defense
pleadings (n.) การแก้ต่าง See also: การแก้ตัว, การแก้ฟ้อง, การขอร้อง, การวิงวอน
vindicable (adj.) ซึ่งแก้ต่างได้ See also: ซึ่งแก้ตัวได้ Syn. justificable
vindicator (n.) คนแก้ต่าง See also: คนพิสูจน์ว่าคนอื่นไม่ผิด
vindicatory (adj.) เป็นการแก้ต่าง See also: เป็นการแก้ตัว, เป็นการแก้แค้น, เป็นการทำโทษ Syn. excusable, venial
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll do anything to defend Lex, to protect him.คุณจะทำทุกทางเพื่อ แก้ต่าง และ ปกป้องเล็กซ์
Defend all they can be.แก้ต่าง สิ่งที่พวกเขาสามารถ
Clearing the drug charge won't be a problem for my lawyers, but murder...แก้ต่างการถูกจับไม่เป็นปัญหา ของทนายของฉัน ยกเว้นการฆาตกรรม
I presume you are conducting your own defense, Mr. Gandhi.ศาลเข้าใจว่าคุณจะ แก้ต่างให้ตัวเองใช่มั้ย
I have no defense, my lord. I am guilty as charged.ผมไม่ต้องการแก้ต่าง ผมผิดตามข้อกล่าวหา
Like talking to me without having your lawyer present?หรือย่างการที่คุยกับผม โดยไม่มีทนายมาแก้ต่างใช่ไหม?
He's gonna make a mockery.เขากำลังทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมในศาล ผมมีสิทธิ์พูดเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองครับท่าน ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนี่เป็นเนื้อหาสาระ
Where, apparently, you defended yourself and had the case thrown out by citing...ทุกครั้งเธอแก้ต่างให้ตัวเอง มันวนเวียนอยู่อย่างนี้
I didn't come here to defend him, I came here to see you.ฉันไม่ได้มาแก้ต่างให้เขานะ ฉันมาก็เพราะอยากเจอเธอ
We're here today to give the director a chance to even the keel.ที่มาวันนี้ก็เพื่อให้โอกาส ผู้อำนวยการในการแก้ต่าง - ให้โอกาสเขาหน่อย
What's with this "Kawano this" "Kawano that"?ถ้าถูกจับได้ คาวาโน่จะแก้ต่างให้เอง
His attorney is pleading the insanity defense.ทนายของเค้าแก้ต่าง ว่าเป็นการป้องกันตัวในภาวะจิตไม่ปรกติ
The girl's mother was at work but she isn't really defending her husband.แม่เด็กอยู่ที่ทำงาน แต่เธอก็ ไม่ได้แก้ต่างให้สามีสักเท่าไหร่
Parking lot attendants confirmed your alibi.ที่จอดรถมีผู้เข้าร่วมประจำชุมมามาก เขายืนยันข้อแก้ต่างของคุณ
TO THE CONSTANCE BILLARD/ ST. JUDE'S IVY WEEK MIXER.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน และตัวแทนจากสถาบันเก่าแก่ต่างๆ
Together we could show a court...แล้วฉันจะช่วยแก้ต่างในศาลให้
"You do not have to say anything, however it may harm your defenseคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไร แต่มันอาจทำให้แก้ต่างไม่ได้
He had an alibi, he was at the base. Why'd he kill him? When?เขามีข้อแก้ต่าง เขาอยู่ที่ฐาน เขาฆ่าไมค์ทำไม เมื่อไหร่
They were all represented by a lawyer named Art Blank.พวกเขาทั้งหมดมี Art Blank เป็นทนายแก้ต่าง
In any event, Binky and Doris lawyered up.ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม บิงกี้กับดอริสจะช่วยแก้ต่างให้
You do know what a good defense attorney is going to say to all this, don't you?คุณรู้ดีว่าทนายแก้ต่างเก่งๆจะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหม?
His blood-sucking, soulless, defense attorney,ทนายแก้ต่าง ดูดเลือด ไร้วิญญาณของเขา
You're not representing albert chung.คุณไม่ได้แก้ต่างให้อัลเบิร์ต ชังใช่มั้ย
And if he ever gets arrested, I will defend him too.และถ้าเขาถูกจับ ฉันจะแก้ต่างให้เขาด้วย
Might it not be prudent to get the committee to consider issuing a "D notice"?มันอาจจะไม่ฉลาดนักที่จะให้คณะกรรมการ มาแก้ต่างให้เพื่อปกป้องความลับของชาติ
(defence notice to protect national secrets)มาแก้ต่างให้เพื่อปกป้องความลับของชาติ
Are you trying to defend a traitor?เจ้ากำลังพยายามแก้ต่างให้กบฏรึ?
Some kind of story to cover why you're in the country illegally?นิทานแก้ต่างว่าทำไมเธอถึง ต้องอยู่ที่นี่อย่างผิดกฏหมายหรือไง
And above all, don't let him give these self-serving, 23-minute homilies. Right.และเหนือสิ่งอื่น อย่าให้เขา ได้มีโอกาสแก้ต่าง ติดกัณฑ์เทศน์ 23 นาที
Obstruction of justice is obstruction of justice, whether it's for a minute or five minutes, and it's no defense to say that your plan failed.ไม่ ไม่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม คือการขัดขวางกระบวนการยุิติธรรม ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที แล้วมันไม่ต้องมาแก้ต่างว่า แผนของท่านล้มเหลว
I mean, if I try to rob a bank and fail, that's no defense.ผมหมายถึง ถ้าผมพยายามปล้นธนาคาร แล้วมันล้มเหลว นั่นไม่ใช่การแก้ต่าง
To help disadvantaged people with their defenses.เพื่อช่วยพวกที่เสียเปรียบ ในการแก้ต่างให้ตัวเอง
That explains everything!ที่อธิบายแก้ต่างได้ทั้งหมด!
First thing I'm going to do is hear motions from each of the defendants' lawyers.สิ่งแรกที่ศาลจะทำคือฟังข้อแก้ต่าง ของทนายจำเลยแต่ละคน
Miss austen,how do you plead?มิสออสติน คุณจะแก้ต่างอย่างไร
Senator, I did not come here to clear my name.สว,ผมไม่ได้มาที่เพื่อแก้ต่างให้ตัวเอง
Unr's lead counsel was defending a prostitute on drug charges.หัวหน้าทนายของUNR แก้ต่างให้โสเภณีคดียาเสพติด
It doesn't really matter if the economy tanks, as long as people need doctors, medical malpractice attorneys will have work.-ขอบคุณ เศรษฐกิจตกต่ำยังไงก็ไม่สำคัญ ตราบใดที่คนเราต้องหาหมอ ทนายแก้ต่างให้หมอยังไงก็มีงานทำ
A washed-up old man who couldn't defend himself. You used me to do these terrible things.ตาแก่ไร้น้ำยา ผู้ไม่สามารถจะแก้ต่างให้ตัวเองได้้
You were a person of interest in the Brown murders, but you got off on your sister's alibi.นายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมพี่น้องบราว์ แต่นายหลุดไปได้เพราะคำแก้ต่างของน้องสาวนาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แก้ต่าง
Back to top