ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apologize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apologize*, -apologize-

apologize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apologize (vt.) แก้ต่าง See also: แก้ตัว Syn. apologise
apologize (vt.) ขอโทษ See also: ขอขมา, ขอรับผิด, ขออภัย, ขอประทานโทษ, แสดงความเสียใจ Syn. apologise
apologize for (phrv.) ขอโทษสำหรับ See also: ขอโทษเรื่อง
apologize to (phrv.) ขอโทษต่อ See also: ขอโทษ (บางคน) ที่
English-Thai: HOPE Dictionary
apologize(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมา (v.) apologize Syn. ขอโทษ, ษมา
ขอขมา (v.) apologize See also: ask pardon, ask for forgiveness Syn. ขอโทษ, ขออภัย
ขอประทานโทษ (v.) apologize See also: excuse, pardon, make an apology Syn. ขอโทษ, ขออภัย
ขออภัย (v.) apologize See also: make an apology, ask for forgiveness, ask for pardon Syn. ขอโทษ, ขอประทานโทษ Ops. ให้อภัย
ขอโทษ (v.) apologize See also: make an apology, beg your pardon, excuse, pardon, ask for forgiveness Syn. ขอขมา, ขออภัย, ขอประทานโทษ, ขอโทษขอโพย
ขอโทษขอโพย (v.) apologize See also: make an apology, beg your pardon, excuse, pardon, ask for forgiveness Syn. ขอขมา, ขออภัย, ขอประทานโทษ
ประทานโทษ (v.) apologize See also: excuse me, beg your pardon, pardon me Syn. ขอโทษ
มินตา (v.) apologize Syn. ขอโทษ, ขออภัย
มินตา (v.) apologize Syn. ขอโทษ, ขออภัย
ษมา (v.) apologize Syn. ขมา, ขอโทษ
สมา (v.) apologize Syn. ขมา, ขอโทษ, ษมา
ลุแก่โทษ (v.) plead guilty and apologize
แก้โทษ (v.) plead guilty and apologize Syn. ลุแก่โทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
I apologize if I have awoken youขอโทษด้วยถ้าฉันปลุกคุณ
I apologize for causing so much troubleฉันต้องขอโทษด้วยที่สร้างปัญหามากมายเหลือเกิน
I have come to apologizeฉันมาเพื่อขอโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Commander Schultz, I apologize for my friend.ผบ.ชูลท์ซ ให้อภัยกับความเขลาของเพื่อนผมด้วย
I apologize for depriving you of your companion in this abrupt way.ผมต้องขออภัยที่พรากเอาเพื่อนของคุณ มาแบบกะทันหันอย่างนี้
I shall apologize to Robert, of course.ฉันควรจะไปขอโทษโรเบิร์ต
I apologize if I offended you.ฉันขอโทษถ้าฉันโกรธคุณ
I don't apologize for taking care of my family.I don't apologize for taking care of my family.
I'm sorry. I apologize for my rudeness.ขอโทษในความ หุนหันของฉันด้วย
I wanted to apologize about last night.ผมอยากขอโทษเรื่องเมื่อคืนนี้ .
I think you better apologize right now.แม่คิดว่าลูกรีบขอโทษจะดีกว่า
And apologize again.แล้วก็ขอโทษอีกครั้งด้วย
You need to apologize to me, don't you?คุณต้องการจะมาขอโทษฉันใช่ไหม
You resent me, but I'm not gonna apologize for any success I've had.ชั้นไม่จำเป็นต้องขอโทษนาย ที่ชั้นประสบความสำเร็จ
I would like to take this opportunity to formally apologize for the events of the night of the 23rd.ผมอยากจะถือโอกาสนี้ เพื่อขอโทษคุณอย่างเป็นทางการ กับเหตุการณ์ในคืนวันที่23

apologize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 歉] apologize; deficient; to regret

apologize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
久濶を叙す[きゅうかつをじょす, kyuukatsuwojosu] (exp) (arch) (See 久闊を叙する) to apologize for a long neglect of friends (apologise)
久闊を叙する[きゅうかつをじょする, kyuukatsuwojosuru] (exp,vs-s) to apologize for a long neglect of friends (apologise)
泣きを入れる[なきをいれる, nakiwoireru] (exp,v1) to cry and beg for mercy; to apologize in tears
詫び入る[わびいる, wabiiru] (v5r,vi) to apologize sincerely; to apologise sincerely
詫びる(P);詫る(io)[わびる, wabiru] (v1,vi) to apologize; to apologise; (P)
謝す[しゃす, shasu] (v5s) (1) (See 謝する) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
謝する[しゃする, shasuru] (vs-s) (1) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
謝る[あやまる, ayamaru] (v5r) to apologize; to apologise; (P)

apologize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้โทษ[v.] (kaēthōt) EN: plead guilty and apologize FR:
กษมา[v.] (kasamā) EN: apologize FR:
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
ขออภัย[v.] (khø-aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon FR: demander pardon (à) ; présenter ses excuses (à) ; s'excuser
ขออภัยใน[v. exp.] (khø-aphai n) EN: apologize for sth FR: toutes nos excuses pour
ขออภัยในความไม่สะดวก[xp] (khø-aphai n) EN: we apologize for the inconvenience FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
ขออภัย...ต่อ...[v. exp.] (khø-aphai …) EN: apologize to sb for sth FR:
ขออภัยโทษ[v. exp.] (khø aphaiya) EN: apologize to FR:
ขอขมา[v.] (khøkhamā) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon
ขอขมาลาโทษ[v.] (khøkhamālāt) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon
ขอประทานโทษ[v.] (khøprathānt) EN: apologize FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets
ขอประทานโทษ[v.] (khøprathānt) EN: I apologize ; I'm sorry ; excuse me ; forgive me ; pardon me FR:
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
ขอโทษขอโพย[v. exp.] (khøthōt khø) EN: apologize profusely FR:
ขอโทษที่...[v. exp.] (khøthōt thī) EN: apologize for … ; be sorry to ... FR: s'excuser de/pour … ; être désolé de ...
ขอโทษต่อ...[v. exp.] (khøthōt tø ) EN: apologize to … (s.o) FR: s'excuser auprès de … (qqn)
ลุแก่โทษ[v.] (lukaēthōt) EN: make an apology ; apologize FR: se repentir ; se confesser
มินตา[v.] (mintā) EN: apologize FR: s'excuser
รู้สึกเสียใจ[v. exp.] (rūseuk sīaj) EN: be sorry ; apologize ; be apologetic ; feel sorry ; miss FR: être attristé ; être désolé
ษมา[v.] (samā) EN: apologize FR:
สมา[v.] (samā) EN: apologize ; ask for forgiveness FR:
ต้องขออภัย[v. exp.] (tǿng khø-ap) EN: owe an apology ; must apologize FR: devoir présenter ses excuses ; devoir s'excuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apologize
Back to top